Ofte stilte spørsmål for "Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg"

Typiske spørsmål om støtteprogrammet
Hvorfor får jeg ikke opp tiltak på mitt bygg når det ligger i listen over predefinerte tiltak som støttes?

Enova har gjort lønnsomhetsberegninger for alle predefinerte tiltak, i forhold til ulike byggtyper og byggeår. Dersom disse viser at tiltaket er lønnsomt for ditt bygg, vil ikke dette tiltaket være tilgjengelig for deg. Enova kan ikke støtte tiltak som er lønnsomme uten støtte. 

Se liste over predefinerte tiltak

Hvis tiltaket ikke kommer opp i listen over predefinerte tiltak som støttes, kan tiltaket likevel legges inn som et egendefinert tiltak?

Nei. Enova har gjort lønnsomhetsberegninger for alle predefinerte tiltak, i forhold til ulike byggtyper og byggeår. Dersom disse viser at tiltaket er lønnsomt for ditt bygg, vil ikke dette tiltaket være tilgjengelig for deg. Enova kan ikke støtte tiltak som er lønnsomme uten støtte. 

Se liste over predefinerte tiltak

Får alle innsendte søknader støtte på dette programmet ?

Nei. Dette programmet har søknadsfrister og periodiserte budsjetter. Etter hver søknadsfrist rangeres alle innsendte søknader etter rangeringskriteriene som er beskrevet i programkriteriene. Det tildeles støtte til godkjente søknader inntil grensen for det periodiserte budsjettet.  

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte.  

Alle som søker vil normalt få svar innen 4 uker etter søknadsfristens utløp. 

Er det mulig å få støtte til samme bygg flere ganger ?

Ja, men med noen unntak. Dersom du har søkt før må det gamle prosjektet avsluttes før du kan søke på nytt. En ev ny søknad vil ikke oppnå støtte til samme tiltak på samme sted som det er gitt støtte til tidligere. Du kan altså ikke få støtte til å bytte det samme vinduet som sist, men du kan få støtte til å bytte ut vinduer et annet sted på bygget. 

Hvem kan få støtte på dette programmet ?

Byggeier/leietaker i næringsbygg eller borettslag/sameie. Søker skal være økonomisk ansvarlig for prosjektet, og rapportere resultatene. Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker. 

Kan borettslag søke om støtte?

Ja.

Får man støtte til nybygg eller større rehabilitering ?

Nei, i dette programmet gir vi støtte kun til eksisterende bygg eller rehabilitering av bygg som ikke utløser krav i nyeste tekniske forskrift. 

Hvorfor fikk jeg avslag?

De fleste avslagene på dette programmet skjer på grunn av at det er konkurranse om midlene. Til hver søknadsrunde er det satt av et budsjett, og alle søknader rangeres som beskrevet i programkriteriene. Avslag kan også skyldes at det er søkt om egendefinerte tiltak som ikke tilfredsstiller programkriteriene, og derfor ikke er blitt godkjent av Enova. 

Vi har fått avslag på søknad, kan vi søke igjen og er det hensiktsmessig å søke på nytt?

Skyldes avslaget at man ikke nådde opp i konkurransen, så kan man søke på nytt. Skyldes avslaget at tiltaket/tiltakene ikke er godkjent av Enova, så har det ingen hensikt å søke på nytt. 

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt, eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet, og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer

Publisert 17.02.2020