Ofte stilte spørsmål for "Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg"

I søknadsprosessen

Hvorfor får jeg ikke opp tiltak på mitt bygg når det ligger i listen over predefinerte tiltak som støttes?

Enova har gjort lønnsomhetsberegninger for alle predefinerte tiltak, i forhold til ulike byggtyper og byggeår. Dersom disse viser at tiltaket er lønnsomt for ditt bygg, vil ikke dette tiltaket være tilgjengelig for deg. Enova kan ikke støtte tiltak som er lønnsomme.

Se liste over predefinerte tiltak

Hvis tiltaket ikke kommer opp i listen over predefinerte tiltak som støttes, kan tiltaket likevel legges inn som et egendefinert tiltak?

Nei. Enova har gjort lønnsomhetsberegninger for alle predefinerte tiltak, i forhold til ulike byggtyper og byggeår. Dersom disse viser at tiltaket er lønnsomt for ditt bygg, vil ikke dette tiltaket være tilgjengelig for deg. Enova kan ikke støtte tiltak som er lønnsomme.

Se liste over predefinerte tiltak

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Enova må følge statsstøtteregelverket*. Dette slår fast at all støtte skal ha en utløsende effekt, og derfor har vi ikke lov å innvilge støtte til prosjekter som allerede er besluttet gjennomført eller hvor tiltakene er satt i bestilling.

Får alle innsendte søknader støtte på dette programmet ?

Nei. Dette søknadsprogrammet har søknadsfrister og periodiserte budsjetter. Etter hver søknadsfrist rangeres alle innsendte søknader i forhold til rangeringskriteriene som er beskrevet i programkriteriene. Det tildeles støtte til godkjente søknader inntil grensen for det periodiserte budsjettet.

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Alle som søker vil normalt få svar innen 4 uker etter søknadsfristens utløp.

Hvordan søker jeg?

Du må opprette en bruker på vårt elektroniske søknads- og rapporteringssenter, og opprette søknad der. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn

Er det mulig å få støtte til samme bygg flere ganger ?

Ja, men med noen unntak. Dersom du har søkt før må det gamle prosjektet avsluttes før du kan søke på nytt. En evt ny søknad vil ikke oppnå støtte til samme tiltak på samme sted som det er gitt støtte til tidligere. Du kan altså ikke få støtte til å bytte det samme vinduet som sist, men du kan få støtte til å bytte til vinduer et annet sted på bygget.

Hvem kan få støtte på dette programmet ?

Byggeier/leietaker i næringsbygg eller borettslag/sameie. Søker skal være økonomisk ansvarlig for prosjektet, og rapportere resultatene. Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Hvilke tiltak støttes?
Hvor mye får jeg i støtte?

Dette vil variere ut i fra flere kriterier som for eksempel tiltak, byggtype, byggeår og lønnsomhetsvurdering. Når du legger inn tiltaket i søknadssenteret, så vil du også få beskjed om hva du maksimalt kan forvente i støtte på det tiltaket.

Kan borettslag søke om støtte?

Ja, så lenge borettslaget er registrert i norsk foretaksregister.

Får man støtte til nybygg eller større rehabilitering ?

Nei, på dette programmet gir vi støtte kun til eksisterende bygg eller rehabilitering av bygg som ikke utløser krav i nyeste tekniske forskrift.

Kan innhold i søknaden eller valg av tiltak endres etter at den er innsendt ?

Nei. Dersom det skal endres noe må vi sende den i retur slik at søker selv endrer det som skal endres. Dersom endringen skjer etter søknadsfristens utløp, vil ikke ny innsendt søknad behandles før neste søknadsrunde.

Jeg har allerede bestilt anlegg, hvorfor får jeg ikke støtte?

Enova kan, i henhold til statsstøtteregelverket*, ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt og/eller bestilt.

Hva menes med merkostnader?

Merkostnad er her definert som tilleggskostnad i forhold alternativ løsning uten Enovastøtte. Alternativ løsning uten støtte vil være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Hvor lenge er tilsagnet gyldig?

Mottatt tilskuddsbrev må underskrives og returneres innen 28 dager, og prosjektet må avsluttes innen 15 måneder fra dato for utsendelse av tilskuddsbrevet.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter vil være tilgjengelig i søknads- og rapporteringssenteret. Etter at tilskuddet er aktivert (signert tilskuddsbrev returnert til Enova) kan man gå inn på rapporteringen og se hvilke tiltak som er støttet.

Kan vi endre tiltak etter at søknad er sendt inn ?

Man kan ikke endre tiltak etter innsendt søknad. Da må i så fall den første søknaden trekkes, og man kan da sende inn en ny. Det er mulig å endre mengde på tiltak som er innvilget støtte når man rapporterer. Man kan ikke få mer i støtte, men hvis man gjennomfører tiltaket i mindre omfang (mengde) enn det man søkte om, så vil støtten bli avkortet i forhold til det.

Etter søknad

Hva skjer dersom vi glemmer å returnere signert tilskuddsbrev?

Tilskuddsbrevet må returneres i underskrevet stand innen 28 dager, for å unngå at tilskuddet trekkes tilbake. Merk at alle sider av tilskuddsbrevet må returneres.

Hvorfor fikk jeg avslag?

De fleste avslag på dette programmet skjer på grunn av konkurranse om midlene. Til hver søknadsrunde er det satt av et budsjett, og alle søknader rangeres som beskrevet i programkriteriene. Avslag kan også skyldes at det er søkt om egendefinerte tiltak som ikke tilfredsstiller programkriteriene, og derfor ikke er blitt godkjent av Enova.

Når får jeg svar på søknaden min?

Enova tilstreber å svare innen 4 uker etter søknadsfrist.

Hva er fristen for å returnere det signerte tilskuddsbrevet?

Når du har mottatt tilskuddsbrevet må det signeres og returneres innen 28 dager fra det ble sendt fra Enova.

Jeg har fått tilskudd, men finner ikke saken under "mine aktive saker"

Sjekk at du har sendt inn signert tilskuddsbrev. Saken vil ikke komme opp under "aktive saker" før vi har mottatt dette. Dersom det var noen andre enn deg som sendte inn søknaden, må du sjekke at vedkommende har gitt deg tilgang på saken

Hvordan melder jeg inn organisatoriske endringer hos støttemottaker (ny kontaktperson, adresse, kontonummer etc) underveis i prosjektperioden.

Endringer kan gjøres på prosjektet i søknads og rapporteringssenteret. Noen endringer gjøres omgående, mens andre må først behandles og evt godkjennes av Enova.

Hvordan kan jeg endre kontonummer i prosjektet?

Velg "Endre kontonummer" under den aktive saken i søknads og rapporteringssenteret. Når det gjelder enkeltmannsforetak støtter ikke systemet dette i dag, og endringen må tas manuelt med Enova.

Jeg vil endre epostadressen som er brukernavnet mitt

Trykk på navnet ditt øverst til høyre i søknads- og rapporteringssenteret, og legg inn ny info

Jeg vil sette nytt passord

Trykk på navnet ditt øverst til høyre i søknads- og rapporteringssenteret, og legg inn ny info

Hva er fristen for å sende rapport?

Du finner informasjon om dette på saken. I forkant av denne datoen vil den som er oppført som ansvarlig for rapportering få en påminnelse fra Enova om at fristen nærmer seg.

Er det mulig å få utbetalt noe av støtten underveis?

Nei, på dette støtteprogrammet utbetales hele støttebeløpet når prosjektet er ferdigstilt og sluttrapport godkjent av Enova

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Vi sender epost til foretakets 'Varslingsadresse' i Brønnøysundregisteret automatisk. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse som de vedlikeholder selv. I tillegg får den som er administrativt ansvarlig beskjed.

Vi har fått avslag på søknad, kan vi søke igjen og er det hensiktsmessig å søke på nytt?

Skyldes avslaget at man ikke nådde opp i konkurransen, så kan man søke på nytt. Skyldes avslaget at tiltaket/tiltakene ikke er godkjent av Enova, så har det ingen hensikt å søke på nytt.

Enova Svarer

Publisert 17.02.2020