Rapportering for "Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg"

Typiske spørsmål om støtteprogrammet

Programspesifikke spørsmål
Hva inngår i kostnadsgrunnlaget?

Merkostnadene for å gjennomføre tiltakene. Merkostnad er her definert som tilleggskostnad i forhold til alternativ løsning uten Enovastøtte. Alternativ løsning uten støtte vil være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering

Jeg har uført flere tiltak enn det jeg søkte om, kan jeg få mer støtte da?

Nei, Enova gir ikke mer i støtte enn det som står i tilskuddsbrevet.

Kan vi endre tiltak etter at søknad er sendt inn?

Man kan ikke endre tiltak etter innsendt søknad. Da må i så fall den første søknaden trekkes, og man kan da sende inn en ny. Ved rapportering er det mulig å endre mengde på tiltak som fikk innvilget støtte, men man kan ikke få mer i støtte. Hvis man har gjennomført tiltaket i mindre omfang (mengde) enn det man søkte om, så vil støtten bli avkortet i forhold til det.

Er det mulig å få utbetalt noe av støtten underveis?

Nei, på dette støtteprogrammet utbetales hele støttebeløpet når prosjektet er ferdigstilt og sluttrapport godkjent av Enova.

Jeg har rapportert, men det kommer opp et lavere beløp til utbetaling enn det som står i tilskuddsbrevet?

Dersom det er utført færre tiltak (mengde) enn omsøkt vil støtten bli avkortet. Støtten vil også bli avkortet dersom kostnadene er lavere enn normert kostnad som danner grunnlaget for støtteberegningen.

Hva hvis prosjektet er en del av en større entreprise?

Skill ut hvilken del som gjelder dette prosjektet. Fyll ut den kostnaden som gjelder tiltakene. Last opp tilbudet dersom det er beskrevet der. Enova vil ta kontakt hvis vi trenger ytterligere spesifisering.

Hva skjer dersom vi ikke oppnår kravet om minimum 65 % energireduksjon?

Da vil hele tilskuddet trekkes tilbake.

Hva skjer dersom vi ikke gjennomfører alle tiltak som er innvilget støtte?

Tilskuddet vil reduseres helt eller delvis, avhengig av hvor mye som endres.

Generelle spørsmål om rapportering og endringer

Pålogging og tilganger
Hvordan får jeg tilgang til å rapportere?

Formelt ansvarlig eller kontaktperson hos søker kan gi andre tilgang til prosjektet.

Hvordan gir jeg andre tilgang til å rapportere?

Dette gjør du ved "legg til/endre bruker" i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Jeg får ikke til å logge inn, hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til dette:

  • Sjekk at du legger inn samme brukernavn/epost adresse som når du søkte.
  • Du kan trykke "glemt passord" hvis du er usikker på hva det var.
  • Dersom du skal rapportere for noen andre må disse gi deg tilgang. De må da logge seg inn og velge "legg til/endre brukere" og gi deg tilgang.
  • Dersom vedkommende som sendte søknaden har sluttet i foretaket og ikke lenger er tilgjengelig, ta kontakt med Enova.
Hvordan kan jeg endre epostadressen som er brukernavnet mitt?

Trykk på navnet ditt øverst til høyre i Enovas søknads- og rapporteringssenter, og legg inn ny informasjon.

Hvordan endrer jeg passordet mitt?

Trykk på navnet ditt øverst til høyre i Enovas søknads- og rapporteringssenter, og legg inn ny informasjon.

Endringsmeldinger og -søknader
Hvordan melder jeg inn endringer (ny kontaktperson, adresse, kontonummer, osv.) underveis i prosjektperioden?

Endringer kan meldes inn i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Endringsmeldinger registreres fortløpende.

Endringssøknader må innvilges av Enova for å være gyldig.

Hvordan kan vi søke om utsettelse av prosjektet?

Du kan søke utvidet prosjektperiode i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvorfor får jeg ikke lagt inn nytt kontonummer?

Ved rapportering gjøres det en automatisk sjekk opp mot KAR (bankenes konto- og adresseringsregister). Her blir det gjort en kontroll av at kontonummeret tilhører søkers organisasjonsnummer.  Dersom kontonummer og organisasjonsnummer ikke samsvarer, får dere ikke lov til å gå videre med rapporteringen.

Bedriften er fusjonert eller har fått ny eier, hva gjør jeg?

Det må da søkes om "endring av tilskuddsmottaker". Dette kan gjøres i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Prosjektet kommer ikke til å bli gjennomført, hva gjør jeg?

Da kan du sende en epost om dette til post@enova.no. Vi vil da kansellere tilsagnet hos oss.

Rapportering
Hva er fristen for å sende rapport?

Du finner informasjon om frister i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Enova sender også påminnelse per e-post i forkant av fristene.

Må vi levere revisorrapport?

Enova krever revisorrapport for støttebeløp over 1 million kroner. 

Se generelle regler for tilskudd for ytterligere informasjon

Jeg får ikke sendt inn rapporten. Hva kan problemet være?

Sjekk om alle påkrevde felt er fylt ut og ev. forsøk en annen nettleser. Hvis problemene vedvarer, ta kontakt med oss.

Hvilket kontonummer får jeg utbetalt støtten til?

Du finner kontoopplysninger for saken i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvilken dokumentasjon trengs for sluttrapport?

Dette er beskrevet i programkriteriene samt Generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Se generelle regler for tilskudd for ytterligere informasjon

Hva gjør jeg hvis faktura ikke er spesifisert?

Når du laster opp faktura, kan du i tillegg laste opp tilbudet du fikk fra leverandør hvis leveransen og kostnaden er beskrevet der.

Når får jeg utbetalt støtten?

Utbetaling skjer normalt innen 4 uker fra Enova har mottatt sluttrapport inkludert alle dokumenter.

Enova Svarer