Lar butikker abonnere på energikutt

Dagligvarebutikkene er de byggene i Norge med den desidert største energibruken. Nå mener selskapet Prform Retail at de kan ha knekt koden som utløser betydelige energikutt i bransjen.

– Oppsummert har vi utviklet et månedsabonnement som inkluderer alt utstyr som må på plass for å redusere energibruken og alle nødvendige tjenester i hele livsløpet til utstyret. Tjenestedelen av konseptet inneholder alt fra analyse, prosjektering og innkjøp av utstyr til prosjektledelse for gjennomføring og løpende drifts- og energioppfølging, samt service og vedlikehold. Med alt dette på plass kan vi garantere energibesparelser for dagligvareforretningene. Dermed blir dette god butikk både for oss og dem, sier daglig leder og styreleder Christian Gårdsmoen i Prform Retail.

Helhetlig tjeneste

Petter Arnestad i selskapet Storekeeper og i Kjetil Larsen i Energi og Miljøutvikling hadde med seg mange års erfaring med energieffektiviseringsprosjekter i dagligvarebransjen, faghandelen og næringsmiddelindustrien og over 2000 bygg i porteføljen, da de møtte Christian Gårdsmoen fra selskapet Bridge Capital. Til tross for mange vellykkede prosjekter og formidable energiresultater hadde de en hovedutfordring: Mange av butikkene valgte bort løsninger som ville gitt det beste resultatet, selv om dette var investeringer som på sikt ville tjene seg inn igjen i form av reduserte energi-, service- og vedlikeholdskostnader.

– De opplevde ofte at oppdragsgiverne startet dialogen med utgangspunkt i et fastsatt budsjett. «Vi har 1,3 millioner, hva kan vi få for det?» Konsekvensen av slike rammer var at noen tiltak måtte prioriteres bort, og sluttresultatet ble ikke så godt som det kunne ha blitt.

Med utgangspunkt i denne problemstillingen startet dialogen med Gårdsmoen om hvordan man kunne gjøre veien til energireduksjoner lettere gjennom å tilby dette som en helhetlig tjeneste. Gårdsmoen hadde tidligere jobbet med å utvikle slike konsepter i andre bransjer, og sammen så de at potensialet var til stede.

– Skal man lykkes med å utvikle et slikt tjenestebasert konsept, er man helt avhengig av å ha med seg noen som kan bransjen ut og inn og kjenner faget. Dette var allerede på plass gjennom Storekeeper og Energi og Miljøutvikling. I tillegg trenger man noen som har kompetanse om hvordan slike tjenester kan sys sammen og finansieringsmodeller. Det er det som har vært mitt bidrag, sier Gårdsmoen.

Tar ansvaret og kostnadene

Sammen etablerte de tre aktørene selskapet Prform Retail og startet den krevende jobben med å utvikle en abonnementstjeneste. De startet med å se på de ulike årsakene til at energibruken ikke er optimal, og kom fram til noen hovedkonklusjoner. I tillegg til at det velges halvgode løsninger på grunn av begrensede budsjetter, hører det til unntakene at noen har det helhetlige ansvaret for driften av kjøling, lys og ventilasjon – som alle bidrar til det høye energiforbruket i bransjen. Disse funksjonene er i stedet fordelt på ulike personer og leverandører. En hektisk hverdag fører også til at det er lite systematikk i de energitiltakene som gjøres og oppfølgingen av dem. I stedet for langsiktige energiplaner gjøres det enkeltstående tiltak med begrenset effekt, sammenlignet med det man får med en helhetlig løsning.

– Kjernen i forretningsideen vår er at vi tar over ansvaret og kostnadene. Vi starter med en analyse over hvilke tiltak som bør gjøres, deretter prosjekterer vi og investerer i riktig utstyr som gjerne er beste tilgjengelige teknologi i henhold til Enova sin definisjon. I tillegg overtar vi ansvaret for alt av driftsovervåking, service og vedlikehold. Med vår ekspertise kan vi da sørge for et best mulig resultat, forklarer Gårdsmoen.

Den største utfordringen i denne prosessen var å sy sammen alt dette til et abonnement og en fast månedspris. Gårdsmoen forteller at selskapet brukte nesten et år på å prissette alt av tjenester som inngår i abonnementet.Å få på plass denne garantiordningen har utvilsomt vært et vendepunkt for oss. Nå opplever vi veldig stor interesse både for abonnementstjenesten vår og selskapet vårt

- Christian Gårdsmoen

Krevde garantier

Det nye konseptet ble godt mottatt. Det var åpenbart lettere for kundene å gjøre de tiltakene de «burde gjøre» når de slapp å binde opp midler i store investeringer i utstyr, og kunne overlate all oppfølging til Prform. Et titalls kunder inngikk abonnement og resultatene var gode. For eksempel kunne man hos en dagligvareforretning se et redusert energiforbruk på hele 48 prosent. Butikkeiere kunne også fortelle om at oppgraderinger hadde ført til at butikkene fikk et mye freshere uttrykk som igjen bidro til omsetningsvekst.

Likevel var det mange beslutningstakere som vegret seg. For selv om Prform Retail kunne gi grundige beregninger og prognoser for hvor mye energibruken ville bli redusert, var ikke det i seg selv nok, kundene ønsket at Prform skulle garantere for energibesparelsene.

– Det var en risiko vi ennå ikke var moden for å ta. Vi følte ikke at vi hadde de nødvendige systemene, rammeverket og rutinene på plass. Dermed gikk vi også glipp av mange kunder, forteller Gårdsmoen.

Derfor var det kjærkomment da Prform søkte og fikk tildelt midler fra Enova gjennom støttetilbudet «Innovative løsninger i energitjenestemarkedet for bygg». Midlene ble brukt til å sette sammen puslespillbrikkene selskapet trengte for å kunne tilby slike garantier. Blant annet har de fått på plass et avansert overvåkningssystem som varsler og sporer unormal energibruk, slik at de umiddelbart kan sette inn tiltak. De har også fått på plass en hensiktsmessig kontraktsmal. Kontrakten fungerer slik at Prform må kompensere økonomisk hvis energipresentasjonene ikke blir som avtalt, mens gevinsten ved en overprestasjon normalt fordeles 50/50 på selskapet og kunden.

– Å få på plass denne garantiordningen har utvilsomt vært et vendepunkt for oss. Nå opplever vi veldig stor interesse både for abonnementstjenesten vår og selskapet vårt, sier Gårdsmoen.

 Stort potensial

I en tid hvor alle bransjer blir mer og mer opptatt av klima og energi, ser Gårdsmoen et stort potensiale for selskapet. Han viser til at det i dag er i underkant av 4000 dagligvareforretninger i Norge, som til sammen har en årlig energibruk på ca. 2 TWh. Om bare 10 prosent av disse butikkene reduserer energiforbruket med 30 prosent utgjør det et kutt på 60 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til 3000 boliger.

Enova tror det er nettopp slike forretningsmodeller som kan bidra til at energieffektiviseringen av Norge skyter fart. – Alle undersøkelser og all erfaring viser at det er mange lønnsomme energitiltak som ikke blir gjennomført. Da trenger vi slike konsepter som tar tak i årsakene til at det ikke skjer og kommer med gode løsninger. Det er derfor vi har et støttetilbud som er rettet mot dem som er interessert i forretningsmulighetene som ligger i slike tjenester, sier seniorrådgiver Anders Solem i Enova.