Jakter byggeprosjekter som er tilpasset lavutslippssamfunnet

Hvordan kan materialvalg, arealeffektivitet, gjenbruk og annen effektiv ressursbruk redusere klimafotavtrykket til bygg og områder? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til konseptutredning. Frist for å søke støtte på denne utlysningen er 01. juni 2019.

-Det er fremdeles viktig å få ned energibruken i nybygg ved å velge innovative teknologiske løsninger. Samtidig er det en erkjennelse både hos Enova og i bransjen om at det å bygge nytt fører til klimagassutslipp i forbindelse med materialproduksjon, bygging og riving av gamle bygg. Skal disse utslippene reduseres må en både utnytte den bygningsmassen vi allerede har bedre, og se på hvordan en god planlegging og gjennomføring kan bidra til at klimafotavtrykket til nye bygg blir så lavt som mulig, sier markedssjef for bygg i Enova, Anna Barnwell. 

Det er prosjektideer som svarer opp disse hensynene Enova jakter når vi nå har en ny utlysningsrunde ute for konseptutredningene. Fremtidens bygg tilpasset lavutslippssamfunnet er det overordnede temaet. Dette kan omfatte alt fra helhetlig innovative løsninger for nybygg og omfattende rehabilitering, arealeffektivitet og materialbruk med fokus på lave utslipp og/eller gjenbruk. 

Kunnskapsdeling

Konseptutredningsstøtten på inntil 1 million kroner per prosjekt skal bidra til at aktører som vurderer et prosjekt får utarbeidet et bedre beslutningsgrunnlag før de tar en endelig investeringsbeslutning. For å kunne konkurrere om midlene er det er krav at planlagt byggestart skal være innen tre år. Enova har siden støttetilbudets oppstart i 2017 støttet i alt 92 konseptutredninger innen ulike tema. Sluttrapportene blir gjort tilgjengelige her


-Ved å dele denne erfaringen og kunnskapen blir forhåpentligvis løypa fra ide og realisert prosjekt kortere for de som skal gå i samme spor senere. Vi ser nå at flere og flere byggeiere har et ønske om å redusere klimafotavtrykket sitt. De utredningene som kommer ut av denne utlysningsrunden vil ikke bare resultere i gode og konkrete klimaprosjekter. De vil også være med på å stake ut kursen for andre som går med et klimaprosjekt i magen, sier Barnwell.  

Søknadsfrist for denne utlysningsrunden er 1. juni. Tema for neste utlysning som har søknadsfrist 1.september er helhetlige knutepunktløsninger, hvor nullutslipp transport og industri samspiller med bygg som bruker energi og ressurser effektivt og fleksibelt.