Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Rapportering for støtteprogram "Varmesentraler"

Typiske spørsmål om støtteprogrammet

Hvorfor må varmepumpen ha energimåler?

Energimåleren viser både hvor mye elektrisitet varmepumpen bruker, og hvor mye varme den leverer. Med måling kan du avdekke om du har fått det produktet du har betalt for. Og om det oppstår feil som gjør at den bruker mer energi. 

Kan jeg montere energimåler som tilleggsutstyr, eller må det være integrert i måleren?

Ja, dersom varmepumpemodellen ikke har integrert måler kan dette monteres som tilleggsutstyr. Dog er det en fordel om du kjøper en varmepumpe med integrert måler. Det er forholdsvis dyrt å etterinstallere slikt utstyr. Dokumentasjon av ettermonteringen kreves ved rapportering.

Hva inngår i kostnadsgrunnlaget?

Merkostnadene for å gjennomføre tiltakene. Merkostnad er her definert som tilleggskostnad i forhold til alternativ løsning uten Enovastøtte. Alternativ løsning uten støtte vil være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Hvorfor kommer det opp et lavere beløp enn det opprinnelige tilskuddet når jeg rapporterer?

For støtte til varmesentraler gis det en støttesats per installert kilowatt effekt. Dersom det er installert lavere effekt enn omsøkt, så vil støtten bli avkortet. Støtten vil også bli avkortet dersom kostnadsgrunnlaget er for lavt i forhold til tilskudd. Enova kan kun gi støtte til inntil 45% av kostnadsgrunnlaget. Se tilskuddsbrevet for mer informasjon.

Jeg har installert høyere effekt enn det jeg søkte om, kan jeg få mer støtte da?

Nei, Enova gir ikke mer i støtte enn det som står i tilskuddsbrevet.

Kan vi endre tiltak etter at søknad er sendt inn?

Man kan ikke endre tiltak etter innsendt søknad. Da må i så fall den første søknaden trekkes, og man kan da sende inn en ny. Prosjektet må likevel ikke være påbegynt. Det er mulig å endre mengde på tiltak som er innvilget støtte når man rapporterer. Man kan ikke få mer i støtte. Hvis man gjennomfører tiltaket i mindre omfang enn det man søkte om, vil støtten bli avkortet i forhold til det.

Er det mulig å få utbetalt noe av støtten underveis?

Nei, på dette støtteprogrammet utbetales hele støttebeløpet når prosjektet er ferdigstilt og sluttrapporten er godkjent av Enova.

Jeg har rapportert, men det kommer opp et lavere beløp til utbetaling enn det som står i tilskuddsbrevet?

Dersom det er utført færre tiltak (mengde) enn omsøkt vil støtten bli avkortet. Støtten vil også bli avkortet dersom kostnadene er lavere enn normert kostnad som danner grunnlaget for støtteberegningen.

Hva hvis prosjektet er en del av en større entreprise?

Skill ut hvilken del som gjelder dette prosjektet, og fyll ut den kostnaden som gjelder tiltakene. Last opp spesifisert tilbud/kontrakt, og legg ved de tre største delfakturaene for entreprisen.

Jeg skal kansellere et prosjekt, har jeg mulighet til å søke på nytt senere?

Ja, så lenge krav til gjeldende programkriterier er oppfylt (prosjektet kan ikke være påstartet). Vi gjør oppmerksom på at mulig støttenivå kan ha blitt endret siden forrige gang du søkte om støtte. Det samme gjelder hvilken teknologi som støttes.

Vi har besluttet å ikke gjennomføre prosjektet, skal vi gi beskjed til Enova om dette?

Ja, Enova ønsker en tilbakemelding dersom tilsagnet ikke skal benyttes. Da har vi anledning til å frigjøre midlene til andre søkere. Send en epost til den som er saksbehandler på saken.

Generelle spørsmål om rapportering og endringer

Hvordan får jeg tilgang til å rapportere?

Formelt ansvarlig eller kontaktperson hos søker kan gi andre tilgang til prosjektet.

Hvordan gir jeg andre tilgang til å rapportere?

Dette gjør du ved "legg til/endre bruker" i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvordan kan vi søke om utsettelse av prosjektet?

Du kan søke utvidet prosjektperiode i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvorfor får jeg ikke lagt inn nytt kontonummer?

Ved rapportering gjøres det en automatisk sjekk opp mot KAR (bankenes konto- og adresseringsregister). Her blir det gjort en kontroll av at kontonummeret tilhører søkers organisasjonsnummer.  Dersom kontonummer og organisasjonsnummer ikke samsvarer, får dere ikke lov til å gå videre med rapporteringen.

Bedriften er fusjonert eller har fått ny eier, hva gjør jeg?

Det må da søkes om "endring av tilskuddsmottaker". Dette kan gjøres i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Prosjektet kommer ikke til å bli gjennomført, hva gjør jeg?

Da kan du sende en epost om dette til post@enova.no. Vi vil da kansellere tilsagnet hos oss.

Hva er fristen for å sende rapport?

Du finner informasjon om frister i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Enova sender også påminnelse per e-post i forkant av fristene.

Må vi levere revisorrapport?

Enova krever revisorrapport for støttebeløp over 1 million kroner. 

Se generelle regler for tilskudd for ytterligere informasjon

Jeg får ikke sendt inn rapporten. Hva kan problemet være?

Sjekk om alle påkrevde felt er fylt ut og ev. forsøk en annen nettleser. Hvis problemene vedvarer, ta kontakt med oss.

Hvilket kontonummer får jeg utbetalt støtten til?

Du finner kontoopplysninger for saken i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvilken dokumentasjon trengs for sluttrapport?

Dette er beskrevet i programkriteriene samt Generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Se generelle regler for tilskudd for ytterligere informasjon

Hva gjør jeg hvis faktura ikke er spesifisert?

Med fakturaen kan du i tillegg laste opp tilbudet du fikk fra leverandør hvis leveransen og kostnaden er beskrevet der.

Når får jeg utbetalt støtten?

Utbetaling skjer normalt innen 4 uker fra Enova har mottatt sluttrapport inkludert alle dokumenter.

Enova Svarer