Energisystem

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger

Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase. Vi kan gi deg støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem

Skal vi nå lavutslippssamfunnet trenger vi økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og ny teknologi innenfor flere områder/sektorer.

Enkelte innovasjonsprosjekter strander på idéstadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Vi søker derfor byggeiere, utbyggere og andre aktører som ønsker å strekke seg lengre, men som har behov for å utarbeide konseptutredninger før endelig investeringsbeslutning. 

Støtten fra Enova kan gi deg et godt beslutningsgrunnlag for valg av nyskapende løsninger.  

Hva får bedriften støtte til?

Støtten går til å utrede bruken av innovative energi-, effekt- og klimaløsninger i en tidlig fase for et konkret prosjekt . Med innovative løsninger tenker vi på helt nye teknologier eller kjente teknologier brukt på andre måter eller i andre sammenhenger.

Konseptet som skal utredes skal være knyttet til et konkret fysisk bygg og/eller område. Prosjektet skal bidra til økt innovasjon og læring i markedet gjennom informasjons- og kunnskapsspredning og deling av erfaringer.

Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot bedrifter med planer/ideer for innovative energi-,effekt- og klimaløsninger knyttet til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger. 

Søkere er aktører knyttet til prosjekt med planlagt byggestart innen 3 år. Prosjektet kan omhandle enkeltløsninger og samspill mellom energiteknologier og -system. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dere søker om støtten dere trenger for å kunne gjennomføre utredningen. Enova kan gi inntil 1 million kroner i støtte, begrenset til maks. 50 prosent av godkjente kostnader. 

Prosjektideer og prioritering av søknader

Konseptet som skal utredes må planlegges brukt på/i et konkret fysisk bygg eller område. Hovedprosjekt skal normalt ha byggestart innen 3 år. Prosjekt med særskilt stort omfang, kompleksitet og mange involverte aktører kan fravike regelen om byggestart innen 3 år. Vi ønsker prosjekter som har høy innovasjonsgrad og som har stor spredningseffekt innen følgende kategorier: 

  • Løsninger mellom bygg, energisystem og transport – Områdeperspektivet.
  • Lokal fornybar energiproduksjon, termiske utnyttelse, energilagrings-/akkumuleringsløsninger, energidistribusjon, avanserte styrings- og reguleringssystemer.
  • Byggløsninger med innvendig / utvendige tiltak. Tekniske systemer, klima og ventilasjon, lys, styring og regulering, arkitektur og fasadeløsninger som f.eks. isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller / lokal energiproduksjon.
  • Fremtidens bygg og oppførelse tilpasset lavutslippssamfunnet. Dette kan omfatte helhetlige innovative løsninger for nybygging og omfattende rehabilitering, arealeffektivitet, materialbruk med lave utslipp, materialbruk med fokus på ombruk/gjenbruk (sirkulær økonomi). Prosjekt som inkluderer LCA som verktøy for beslutning av en hovedinvestering Krav: NS 3720 skal benyttes som en del av sluttrapporteringen.
  • Transport- og logistikkløsninger som helhetlig effektiviserer måten områdeaktørene organiserer og gjennomfører transport og logistikk på. Nye løsninger som skal gi økt klima-, energi- og effektgevinst.

 Alle kategorier er støtteberettiget, og for andre halvår 2020 er det åpent for tema som kommer inn under disse kategoriene.

Søknadsfrister andre halvår 2020

  • 1. september 2020
  • 2. november 2020

For alle disse søknadsdatoene er fristen satt til klokka 12:00. Søknader som er innsendt etter dette vil bli avvist. 

Søker må kunne dokumentere at konseptet som utredes innebærer et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis eller standard, samt har et spredningspotensial som betydelig utover prosjektets resultat. 

Når kan dere søke, og når er svaret klart?

Søknadsfrister i 2020:

Runde 3: 1. september

Runde 4: 2. november

Vi tilstreber en ferdigbehandling av alle søknader innen 7 uker, men hvis vi har behov for en tredjepartsvurdering av noen prosjekter kan det ta lengre tid. 


Vi er gjerne i dialog med dere 

I prosessen fram mot en endelig innsending av søknad vil det ofte være tett dialog mellom oss og søker. Siden dette arrangeres som en konkurranse kan vi ikke motta spørsmål de siste 10 dagene før fristen. 


Ofte stilte spørsmål

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess