Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål for "Forprosjekt hydrogen til maritim transport"

Kan man søke om forprosjektstøtte som utreder produksjon av andre hydrogenbærere som for eksempel ammoniakk eller LOHC?

Ja. Så lenge forprosjektet utreder et investeringsprosjekt som vil produsere hydrogen fra elektrolyse, der hydrogenet/hydrogenbæreren primært er ment for salg som drivstoff til aktører innen maritim sektor, kan det endelige produktet både være komprimert eller flytende hydrogen, ammoniakk eller LOHC (hydrogenert olje).  

Kan man søke om prosjekter som skal produsere hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering, såkalt blå hydrogen?

Nei. Formålet med dette forprosjektprogrammet er å modne prosjekter som kan produsere hydrogen uten utslipp til maritim sektor på kort sikt, slik at prosjekter som skal bruke hydrogen raskt kan realiseres. Det er også en målsetning å realisere knutepunkter med geografisk spredning, og med en dimensjonering som står i forhold til en begrenset etterspørselen i maritim sektor de første årene. Ut ifra dette vurderes det at elektrolyse er den teknologien som egner seg best for dette formålet per i dag. Derfor støtter forprosjektprogrammet nå bare prosjekter som omhandler produksjon av hydrogen ved elektrolyse.

Enova kan gjennom sine generelle teknologiprogrammer støtte prosjekter som piloterer eller demonstrerer ny og mer effektiv teknologi for produksjon av hydrogen, både «grønn» og «blå». Om du arbeider med et slikt prosjekt oppfordres du til å ta kontakt med en av våre rådgivere.

Kan man søke om prosjekter som skal produsere syntetiske drivstoff (såkalte e-fuels) basert på hydrogen fra elektrolyse?

Nei. Formålet med dette forprosjektprogrammet er å modne prosjekter som produserer hydrogen uten utslipp til bruk i maritim sektor, slik at hydrogenteknologier kan utvikles og demonstreres om bord i fartøy. Produksjon av syntetiske drivstoff fra hydrogen vil ikke føre til demonstrasjon av ny hydrogenteknologi for brukerne av drivstoffet, og derfor er dette ikke prosjekter som vil kunne motta støtte under dette programmet.

Hva menes med nødvendig infrastruktur for prosjektene?

I programkriteriene skriver vi at forprosjektprogrammet skal bidra til at det etableres gode beslutningsgrunnlag for investeringer i kapasitet for produksjon av hydrogen som skal gjøres tilgjengelig for markedet som drivstoff for transportformål, samt i nødvendig infrastruktur. Med nødvendig infrastruktur menes investeringer som er nødvendige for å kunne tilby hydrogenet til fartøy, og eventuelt til andre brukere. Dette vil kunne innebære lagertanker, kompressorstasjon, bunkringstårn og liknende.

Vil det være en forutsetning at de prosjektene som til slutt bygges opp er spredt geografisk i Norge?

Enova vil legge til rette for lokale knutepunkter som muliggjør mest mulig bruk av hydrogen som energibærer i maritim sektor, men også gjerne i andre sektorer. Hvor disse blir etablert vil i stor grad være avhengig av hvor det er størst kundegrunnlag for å ta i bruk hydrogenet. Det vil ikke kunne gis støtte gjennom hovedkonkurransen til produksjonsprosjekter i områder hvor det ikke er sannsynliggjort et kundegrunnlag tilsvarende dimensjonen til produksjonsanlegget.

Er det mulig å få et møte med Enova før søknaden sendes inn, for å diskutere prosjektet?

Ja, Enovas rådgivere kan delta i møter omkring mulig prosjekt i tidlig stadium. For å sikre likebehandling av søkere kan ikke Enova diskutere enkeltprosjekter med søker de siste 10 dagene før søknadsfrist. Eventuelle møter må derfor avholdes i god tid før søknadsfrist. Ofte stilte spørsmål vil bli anonymisert og gjort tilgjengelig på programmets nettsider.

Gis det støtte til mulighetsstudie?

Det gis ikke støtte til mulighetsstudie hvor man enda ikke vet i hvilket område man ønsker å produsere hydrogen. Støtte gis til å utrede konkrete prosjekter i en tidligfase. Utredningsprosjektet skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å kunne ta i bruk nye løsninger/teknologier. 

Prosjektøkonomi: Er det kostnader knyttet til utbyggingsprosjektet slik det blir, eller er det kostnadene knyttet til utredningen. Om det gjelder utbyggingsprosjektet, så virker det vrient å gi et meningsfullt estimat på dette, da konseptutredningen vil være nødvendig for å komme frem til et slikt tall.

Det er kostnader knyttet til konseptutredningsprosjektet som skal legges inn i kostnadsbudsjettet i søknaden om forprosjektstøtte. 

Hvilken timesats kan vi benytte for egne timer?

Enova godkjenner en sjablongmessig timesats inkludert overheadkostnader på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1 200 kroner per time. Brutto årslønn vil si regnskapsført årslønn før skattetrekk. Det sjablongmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter kostnadene som allerede ligger i bedriftens regnskap. Disse kan være reisekostnader, kontorkostnader, IKT-kostnader, forsikringer, pensjonskostnader og liknende. Overheadkostnader som inngår i det sjablongmessige påslaget i timesatsen (for eksempel reiser) kan ikke i tillegg føres på prosjektregnskapet. 

Hvilke kostnader dekkes?

Godkjente kostnader vil være kostnader til eget personell eller til innkjøp av tjenester for å gjennomføre aktivitetene i prosjektet, som beskrevet i programkriteriene. Dette kan blant annet være knyttet til:

  • Dokumentasjon
  • Kostnadsestimering
  • Prosjektledelse

Det gis ikke støtte til aktiviteter ut over utredninger, som for eksempel investeringer, offentlige gebyrer, etc. Se programtekstens Del 2: Utredningsstøtte for mer informasjon.

Kan en annen part enn den som skal investere i prosjektet om det realiseres stå som søker?

Ja. For eksempel rådgiver/konsulent kan stå som søker, men utredning i forprosjektet må være knyttet til et konkret prosjekt, og de nødvendige aktører for å gjennomføre prosjektet bør være med i prosjektgruppen, som et minimum den aktør som skal stå for gjennomføringen av/investeringen i prosjektet. Uten en slik nøkkelaktør i prosjektgruppen, vil prosjektet trolig rangeres lavt på kriteriet «Gjennomføringsevne».

Hvem skal være med i prosjektgruppen?

Enova oppfordrer til å ta med aktører med kompetanse og innflytelse som styrker alle ledd i prosjektet. Utover dette stilles det ingen formelle krav til hvilke aktører som må delta som partnere, så lenge forprosjektet utreder et konkret prosjekt for produksjon av hydrogen, og den som skal stå for gjennomføringen av/investeringen i prosjektet er søker eller deltar som aktiv partner i prosjektgruppen.

Må vi ha på plass en konsortiumsavtale mellom prosjektpartnerne før vi søker Enova om forprosjektstøtte?

Nei, dere trenger ikke konsortiumsavtale på plass mellom partnerne for å søke om støtte. Om dere blir innvilget støtte, må en slik avtale være på plass før dere kan få utbetalt støtte fra Enova.

Kan vi starte opp utredningsjobben før tilsagn er gitt?

Støtte fra Enova skal være utløsende for gjennomføring av prosjektet. I utredningsprosjekter godkjenner ikke Enova kostnader og forpliktelser som er påløpt før vedtaksdatoen for støtte eller etter avtalt sluttdato for prosjektet. Dersom prosjekteier likevel velger å starte opp før tilsagn fra Enova foreligger, vil de kostnader og forpliktelser som er pådratt ikke kunne rapporteres eller forventes utbetalt av Enova. 

Hva betyr det at prosjektet skal være sluttført innen 6 måneder?

Selve utredningsprosjektet skal være gjennomført på 6 måneder, fra datoen Enova gir tilsagn. Gjennomføringsfristen omfatter ikke et eventuelt hovedprosjekt. 

Vil sluttrapporten offentliggjøres?

Nei

Hvor omfattende skal en sluttrapport være?

Mal for sluttrapport vil offentliggjøres programmets web-side. Rapporten skal være kort og konsis, ta gjerne utgangspunkt i tekst som står i prosjektbeskrivelse vedlagt søknaden. Legg gjerne ved figurer og illustrasjoner. 

Kan man fremdeles søke Enova om støtte til «nødvendig infrastruktur» for bruk av hydrogen i skip?

Enova støtter i dag nødvendig infrastruktur for å kunne realisere konkrete prosjekter som skal ta i bruk hydrogen som drivstoff på skip. Dette kan for eksempel være bunkringstårn og lagertanker på kaia hvor skipet skal bunkre hydrogen. Slike investeringer vil vi også kunne gi støtte til etter konkurransen om knutepunkter for hydrogen, gitt at det kan dokumenteres at skipet det søkes støtte om ikke vil kunne realisere hydrogendrift basert på den infrastrukturen som alt er etablert. Dette vil vurderes særskilt for hver enkelt sak. 

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer