Binder CO2 i sodaaske

Soda-aske-produsenten EnPro fanger CO2 fra gasskraftverket på Kollsnes i Hordaland. Om piloten er vellykket, kan den bidra til betydelige reduksjoner av klimagassutslipp internasjonalt.

CO2 er en nødvendig bestanddel i det kjemiske produktet som blant annet brukes i glass, såpe og vaskemiddel, papir og i flere andre industrier. I tradisjonell soda-aske-produksjon får man tak i CO2 ved å brenne kalk. 

Enpro har imidlertid utviklet ny teknologi som gjør det mulig å utnytte eksosen fra gasskraftverket til BKK på Kollsnes til dette prosjektet. Enova støtter piloten med 40 millioner kroner. 

Årlig slipper gasskraftverket ut 24.000 tonn CO2. Enova-støtten har gjort det mulig for Enpro å gå i gang med det banebrytende prosjektet, som om det lykkes, vil binde opptil 95 prosent av CO2-en i gasskraftverket. 

Gjennom vår nye teknologi skal vi bidra til at soda-aske-produsentene kan ta del i den globale dugnaden med å kutte klimautslippene. 
Christian Theiste, EnPro

Med en soda-askeproduksjon på 55 millioner tonn årlig internasjonalt, er de potensielle utslippskuttene store, selv om bare en liten andel av verdens soda-askeprodusenter skulle ta i bruk den nye teknologien.

-Soda-askeproduksjon er dessverre normalt forbundet med store klimagassutslipp og betydelig energiforbruk, sier adm.dir Christian Theiste i EnPro. - Men vår nye teknologi gjør det mulig å fjerne CO2-utslippene fra pilotproduksjonen helt, og redusere energiforbruket med 6,8 GWh. Det tilsvarer 13 % lavere energiforbruk enn dagens produksjonsprosess.

-Ved større anlegg og oppskalering av teknologien, ser vi at vi kan nærme oss en energieffektivisering på over 30%, sier en begeistret Theiste, som berømmer BKK for samarbeidet.

Stor interesse

Enova mener teknologien har stor overføringsverdi til annen industri med lignende utslipp, og har forventing om at prosjektet vil bli fulgt tett både nasjonalt og internasjonalt.

CO2-håndtering blir sett på som en av de viktigste løsningene på klimautfordringene, og Enova har investert i flere interessante klimateknologi-prosjekter etter foretaket fikk denne rollen gjennom klimaforliket.

Fakta om CO2-reduksjoner

I sum gir tiltakene ved EnPro på Kollsnes en reduksjon på vel 20.000 tonn CO2.


Sjekk støtteprogrammer for ny teknologi

Enova har flere støtteprogrammer for bedrifter som vil jobbe med ny teknologi.

EnPro er en av bedriftene som har benyttet seg av Enovas tilbud. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud