Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Spørsmål og svar (frist for spørsmål 15. november)

Disse spørsmålene og svarene gjelder utlysing av ett nytt støtteprogram for flytende havvind «Konkurranse om støtte til småskala kommersielle flytende havvindprosjekter»

Nei, støtteprogrammet står helt nøytralt når det gjelder prosjektlokalisering.

Nei, det er mulig å søke på et prosjekt som planlegges installert opp mot en ikke- elektrifisert installasjon på lik linje med en allerede elektrifisert O&G installasjon. Det samme gjelder prosjekter som ikke knyttes til olje- og gassinstallasjon.

Ja, men det må dokumenteres en troverdig og solid plan på hvordan full levetid for havvindinstallasjonen vil sikres etter at olje- og gass installasjonen er avviklet.

Prosjektet må dokumentere en solid og troverdig plan for at samtlige tillatelser vil være på plass i tide til å sikre en gjennomføring der driftsstart er mulig innen fem år etter Enova-vedtak. Dette gjelder uansett om prosjektet faller inn under petroleumsloven eller havenergiloven.

Søker må ved søknad dokumentere en troverdig plan for når og hvordan investeringsbeslutning skal tas samt hvordan kritiske leveranser skal sikres og nødvendige tillatelser skal komme på plass. En eventuell utsettelse må få skriftlig godkjenning fra Enova og Enova skal løpende orienteres om fremdriften i prosjektet. Dersom søker ikke tar investeringsbeslutning iht. tidsplan kan Enova vurdere å trekke tilsagnet.

Nei, det stilles i utgangspunktet ikke krav til søkerbedriftens størrelse eller erfaring, men søker må dokumentere god sannsynlighet for at prosjektet installeres og driftes innenfor budsjett og tidsplan. Se programkriterier kap. 3.2.

Ja, men da må søker beskrive hvilken plan som ligger til grunn for utnyttelse av havvind-prosjektet etter endt levetid for O&G installasjonen. Dvs. hvordan skal full teknisk levetid for havvindprosjektet benyttes til kommersiell full levetid. Denne planen må reflekteres i økonomi og tall som leveres med søknaden, (prosjektbeskrivelsen, MAL for budsjett og nettonåverdi, MAL for kostnadsutvikling).

Da vil kostnadsposten fjernes fra kostnadsgrunnlaget, men omsøkt totalt støttebeløp vil ikke endres.

Ja, men vær nøye med på å henvise til vedlegg og sidetall i prosjektbeskrivelsen. Vedleggene må gis beskrivende navn slik at det lett kan gjenfinnes hva som dekkes i dokumentet.

Ja, i utgangspunktet utelukkes ikke turbinstørrelser under 10 MW, men det forventes turbinstørrelser over 10 MW for å sikre innovasjon og mulighet for fremtidige kostnadsreduksjoner.

Nei, det kan kun legges inn et bud i hver søknadsrunde.

Det er opp til markedet og aktørene å utrede mulighetene innenfor gitte rammeverk.

a. Ordvalget «småskala» viser bare til størrelsen på budsjettet på 2,0 mrd NOK. Størrelsen tilsier at støtte til storskala vindparkutbygging ikke er mulig da det hadde vært avhengig av et langt større budsjett.
b. Et pilotprosjekt har typisk lavere modenhet (TRL-nivå), høyere risiko og en levetid som er vesentlig kortere enn teknisk levetid på delkomponentene brukt i pilotprosjektet.

Det er opp til søker som skal bygge og drifte prosjektet hvilke konsepter og teknologielementer som inkluderes i søknaden. Innovative løsninger vil bli vektet med 30% under rangeringskriteriet på innovasjon.

Det er opp til søker å sikre seg samtlige nødvendige tillatelser for bygging og drift av prosjektet.

Nei, men det er ønskelig at prosjektbeskrivelsen holdes så kort som mulig og at det i prosjektbeskrivelsen henvises til relevante sidetall i spesifikke, godt navngitte, vedlegg.

Nei, ikke i samme søknad, da må det sendes inn en søknad per prosjekt.

Ja, så fremt prosjektet treffer programmets kvalifikasjonskriterier.

Ja, det settes ingen begrensninger på totalkostnaden for prosjektet, men omsøkt støtte kan ikke overstige 2,0 mrd NOK.

Utbetaling av støtten vil følge påløpte kostnader for prosjektet. Hvis totalkostnaden er 2 mrd og støtten 1 mrd (dvs. 50%), vil Enova betale ut 50% av påløpte kostnader under byggefasen opp til totalt 1 mrd.

Nei, søknaden vurderes basert på det beløpet det søkes om. Omsøkt støtte er ikke gjenstand for forhandling eller etterjustering.

Ila. første kvartal 2024.

Nei, men om prosjekter vil legge inn slikt, kan dette vurderes under rangeringskriteriet på Innovasjon.

Frist for spørsmål vil være 15 november.

Antall søknader vil være offentlig, ikke hvem som søkt.

Det er ingen grense for hvor høy egenandelen i prosjektfinansieringen må være for å kvalifisere for programmet. Samtidig må en solid troverdig dokumentert finansieringsplan foreligge ved søknadstidspunktet.

Søker må dokumentere en troverdig plan for hvordan prosjektet skal fullfinansieres inkludert eventuelle overskridelser. Finansieringsplanen må dokumenteres skriftlig så langt det lar seg gjøre.

Ja, alle relevante investeringskostnader som vil påløpe for å realisere prosjektet kan inkluderes i kostnadsgrunnlaget for søknaden. Se programkriterier kap. 5.

Nei, kun prosjekt nummer 1 får støtte. Resten av potten blir overført til en eventuell neste runde.

Ja, Søker må være et selskap registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Nei, men det må foreligge dokumentasjon på at det er sannsynlig at prosjektet vil få omsatt produsert kraft til en pris som muliggjør lønnsom bygging og drift.

Nei, søknaden må skrives på norsk.

For de prosjektene som får et positivt vedtak vil navn på søker, prosjektet som støttes og støttesummen offentliggjøres.

Når man søker bes det om en kort oppsummering om prosjektet. Denne er valgfri å fylle ut. Denne beskrivelsen blir også offentlig for de som får et positivt vedtak. 

Det er opp til søker å argumentere for erfaringsprosjekter som er relevant for det prosjektet som skal gjennomføres.

Ja, hvis det kan argumenteres at det fremskynder en utvikling mot lavutslippsamfunnet.

Energiresultatet er den energien i kWh som havvindinstallasjonen vil produsere hvert år. MW utbygget vil være effektresultatet.

Nei, prosjektet må planlegge for lokalisering innenfor norsk økonomisk sone gjennom hele levetiden.

Ja, et tilsagn kan overføres til et annet selskap forutsatt at det nye selskapet oppfyller kvalifikasjonskriteriene fastsatt i programmet. Dersom det er kjent på søknadstidspunktet at prosjektet skal overdras til et annet selskap, bør det opplyses om dette i søknaden. Dersom endringen i eierskap og overføringen av tilsagn først blir aktuelt etter at støtten er tildelt, må det søkes om endring til Enova. 

I begge tilfeller må det dokumenteres at kvalifikasjonskriteriene i programmet er oppfylt for det nye selskapet. Dersom kvalifikasjonskriteriene ikke er oppfylt, kan tilsagnet ikke overdras og tilsagnet kan bli trukket tilbake.  

Her menes den relative endringen i LCOE, sett i forhold til sammenliknbare kommersielt tilgjengelige løsninger relevante for flytende havvind.

Tabeller figurer og ev. andre vedlegg kommer i tillegg til de fire sidene.

Her menes konkurrende teknologier eller løsninger for å bygge ut flytende havvind. 

Kostnader for eksportsystem og nettilknytning må inkluderes i de totale kostnadene i prosjektbeskrivelsen, samt i mal for budsjett og netto nåverdi. Kostnader for eksport-system og nettilknytning er ikke etterspurt i mal for kostnadsutvikling. 

MAL for kostnadsutvikling er oppdatert med en ny versjon 2 der «Kapasitetsfaktor» og «Tilgjengelighet» er erstattet med «Kapasitetsfaktor Brutto» og «Kapasitetsfaktor Netto». 

Finansiell, teknisk og organisatorisk gjennomføringsevne er alle tre like viktige områder der søker må vise til erfaring og kompetanse. 

Det er bare mini CV for teknisk nøkkelpersonell som er etterspurt i programkriteria kap. 6.

Søker må dokumentere en troverdig plan for hvordan prosjektet skal fullfinansieres, inkludert eventuelle overskridelser. Finansieringsplanen må dokumenteres skriftlig.

Søker må dokumentere en troverdig plan for hvordan prosjektet skal planlegges, bygges og settes i drift innen fem år etter Enova vedtak. Dette må inkludere dokumentasjon på status for samarbeid med sentrale leverandører.

Regelverket programmet er notifisert under trådt ikke i kraft før 9. mars 2023 og ordningen gjelder derfor ikke for prosjekter som hadde startet før dette. Det avgjørende er uansett at søknad sendes før prosjektet igangsettes. Det fremgår av den etterfølgende setningen i ESAs vedtak: “only projects on which work has not started prior to the submission of the application are eligible for aid under the scheme”

Det er bare prosjekter som resulterer i direkte klimagassreduksjoner som skal dokumentere disse. For eksempel dersom vindkraften erstatter kraft fra en eksisterende gassturbin på en olje- og gassinstallasjon eller lignende. 

Hvis søknadsportalen ikke godtar antallet eller størrelsen på vedleggene sendes disse til mailadressen post@enova.no med referanse til omsøkt prosjekt, før søknadsfristen går ut. 

Enova Svarer

Publisert 18.10.2023