Er teknologiprosjektet ditt et godt Enova-prosjekt?

Hva ser vi i Enova etter når vi vurderer søknadene på teknologi-støtteprogrammene våre? Hva bør dere tenke gjennom og ha avklart før dere begynner med søknaden? Her har vi samlet noen spørsmål det er lurt å stille seg før du går i gang med å søke.

Hvor godt treffer prosjektet på Enovas mål?

Enovas midler skal sørge for at nye energi- og klimateknologier og løsninger som tar Norge nærmere lavutslippssamfunnet blir utviklet og tatt i bruk. For å få støtte er det derfor viktig at du synliggjør hvorfor akkurat ditt prosjekt kan være med på å ta en slik teknologi eller løsning videre. Dette handler både om hvor innovativt prosjektet er og hva potensialet for videre spredning av teknologien er (se nedenfor).

De eneste prosjektene som kan utgjøre en forskjell er de prosjektene som faktisk blir gjennomført. Enova stiller også krav til prosjekteierens gjennomføringsevne – ikke bare i form av økonomisk soliditet, men også risikohåndtering og samarbeid (mer om dette nedenfor).

Hvor innovativt er prosjektet?

Teknologiprosjektene som får støtte av Enova skal bidra til at en eller flere teknologier tar konkrete steg i retning av en utbredelse i markedet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at prosjektet er nybrottsarbeid for bedriften som gjennomfører tiltakene, det må også være innovativt med tanke på selve teknologiutviklingen, for eksempel i form av teknologiens utbredelse i bransjen.


Spørsmål dere bør stille dere her er:

• Hvor innovativ er teknologien sammenlignet med det som er den beste kommersielt tilgjengelige                     teknologien på området i dag?

• Har andre brukt teknologien før? Hva er i så fall nytt og innovativt med måten dere tenker å                          anvende teknologien på?

• Hvilket TRL-nivå ligger teknologien på i dag, og hvor vil den være etter at dette prosjektet er                       gjennomført? (Les mer om TRL-skalaen her)

• Hvordan kan prosjektet bidra til å utvikle eller styrke verdikjeden for teknologien?

Kan teknologien/løsningen anvendes av andre?

Et teknologiprosjekt kan ha positive resultater i form av redusert bruk av energibruk, effektbruk og/eller reduserte klimagassutslipp. Det viktigste for Enova er imidlertid ikke hvilke resultater teknologiprosjektet kan oppnå i seg selv hos bedriften, men potensialet prosjektet har for å bidra til en varig endring av markedet i retning av lavutslippssamfunnet. Det er dette vi i Enova sikter til når vi snakker om spredningspotensial.

Et enkeltprosjekt kan bidra til store klimakutt, men hvis den nye teknologien som prosjektet utvikler ikke kan benyttes andre steder er den av mindre relevans for lavutslippssamfunnet og derfor også mindre interessant for Enova å støtte. Kan teknologien derimot være aktuell for andre fabrikker, fartøyer, segmenter etc., er det avgjørende å synliggjøre dette i søknaden. Enova er opptatt av at teknologien kan få et stort nedslagsfelt, så jo større markedspotensial den nye klimavennlige teknologien har, i Norge eller også internasjonalt, jo mer interessant vil den i utgangspunktet være.

Samtidig er også kommersielt potensial en viktig del av vurderingen av markedspotensialet. Hva må til for at løsningen en gang kan bli foretrukket i markedet uten støtte? Konkurrerer teknologien med andre fornybare løsninger som allerede er konkurransedyktige og velprøvde, eller kan teknologien løse en utfordring billigere, enklere eller mer fleksibelt enn det som finnes på markedet i dag? Hvordan kan dette prosjektet i så fall bidra til å bringe løsningen videre?

Hva er risikoene i prosjektet?

Ligger risikoen i at du er usikker på nøyaktig hvor mye fossil energi dere egentlig kommer til å spare, eller er det en reell fare for at teknologien kanskje ikke vil virke i det hele tatt og at hele produksjonen stopper opp?

Fordi vi er opptatt av prosjektets gjennomføringsevne, er Enova også opptatt av at søkeren har et realistisk forhold til de ulike risikoene i prosjektet sitt. Vi sikter da ikke bare til den teknologiske risikoen, men også markedsmessig risiko, finansiell risiko, driftsrisiko mm.

Hva oppfatter dere som risikabelt med prosjektet? Hva vil det bety om en eller flere av disse risikoene slår til, og hva vil dere gjøre for å redusere risikoen for at det skjer? 

Her er det verdt å merke seg at Enova bare kan bidra til å redusere risiko som er direkte knyttet til teknologien eller løsningen som støttes. Utvikling i salgspriser, fremtidig etterspørsel eller andre risikoer knyttet til markedet er risikoer som dere må bære selv. 

Hvilke leverandører planlegger dere å bruke?

For å kunne vurdere prosjektets gjennomføringsevne, er det viktig for Enova å få et klart bilde av hvem leverandørene i prosjektet er, og hvorfor akkurat disse er valgt. Hva har de levert før? Hvordan har dere satt sammen prosjektteamet og leverandørene for å minimere risiko og få inn nødvendig erfaring i prosjektet?

PS: Denne siden er naturligvis ikke en uttømmende liste over spørsmål. Les kriteriene for det aktuelle støttetilbudet for mer informasjon.