Innovasjon og teknologi

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Enova ønsker å øke og framskynde kommersiell bruk av ny og innovativ energi- og klimateknologi som bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Dette gjør vi gjennom å tilby risikoavlastning til aktørene som har evne og vilje til å gå foran. Programmet skal også bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø.

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som:

i bruk gir vesentlig reduksjon av klimagassutslipp, effektuttak, spesifikk energibruk eller økt produksjon av energi fra fornybare kilder. 

Støtte under programmet skal bidra til å redusere kostnadene og risikoen for virksomheter som ønsker å ta i bruk innovativ teknologi eller innovative systemløsninger. Teknologien skal være bedre enn kommersielt beste tilgjengelige teknologi og innovasjonen må innebære en vesentlig forbedring ut over det som er vanlig i bransjen. 

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet, og er åpent for alle sektorer.  Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert.

Til deg som vil søke

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver

Ikke for deg? Se alle tilbud