Hvilke aktører støtter hva?

Enova er ikke alene om å bidra med økonomisk støtte til teknologiutvikling på energi- og klimaområdet. Her kan du få en pekepinn på hvor i det norske virkemiddelapparatet prosjektet ditt hører hjemme.

Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova er de tre mest sentrale virkemiddelaktørene for energi- og klimateknologi i Norge. Disse har noe ulik innretning og fokusområder:

Teknologimodenhet: Kun på papiret eller allerede hyllevare?

En måte å avklare hvem du kan søke om midler fra, er å vurdere hvor moden den aktuelle teknologien er. Ønsker du for eksempel støtte til å utvikle en helt ny teknologi, er det kanskje Forskningsrådet du bør gå til. Er du en leverandørbedrift som skal utvikle nye produkter eller løsninger, bør du som oftest kontakte Innovasjon Norge. Hvis din bedrift vil ta ny og innovativ energi- eller klimateknologi i bruk i full skala, er sannsynligvis Enova stedet.

Hvor i innovasjonskjeden virkemiddelaktørene jobber

Figuren over viser hvor i innovasjonskjeden de ulike virkemiddelaktørene opererer, fra en teknologi fortsatt er under utvikling til den tas i bruk kommersielt og etter hvert er helt moden i markedet. 

• Les mer om TRL-skalaen
• Les om hva vi legger i pilotering og demonstrasjon

Trengs støtten for å utvikle bedriften eller utvikle teknologien?

Innovasjon Norge har et bredt tjenestetilbud som skal styrke norske bedrifter. Deres oppdrag er blant annet å bidra til nyskaping i næringslivet og å utvikle konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge hjelper nye bedrifter med å overleve og utvikle seg, de bidrar til at bedrifter i vekst kan vokse videre og bli konkurransedyktige, og de skaper gode miljøer for innovasjon slik at bedriftene styrker sin gjennomføringsevne i alle faser av innovasjonsløpet. 
Forskningsrådet og Enova retter derimot sitt fokus mot prosjekter og teknologiløp, og ikke bedriftsutvikling. Støtten skal først og fremst bidra til at prosjekter gjennomføres og at det bygges kompetanse om, erfaring med og oppnås spredning av ny teknologi eller kunnskap. For å kunne gi støtte til prosjektet, stiller Forskningsrådet og Enova strenge krav til at både finansiell og organisatorisk gjennomføringsevne er på plass.

Mer informasjon om virkemiddelapparatet

Forskningsrådet

Formålet til Norges Forskningsråd er å skape forskning som gir innovasjon og bærekraft. De skal bidra til å bygge kunnskap på prioriterte områder og til å sette Norge i stand til å møte utfordringer i samfunns- og næringsliv. Forskningsrådet gir støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter, også innen fornybar energi og effektiv energibruk.

Innovasjon Norge

Formålet til Innovasjon Norge er blant annet å bidra til nyskaping i næringslivet og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter, og selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester til bedrifter som ønsker å gjennomføre utviklingsprosjekter. Bedriftene som får støtte er ofte leverandørbedrifter, og hovedformålet med prosjektet er gjerne å utvikle eller utvide deres virksomhet eller produktportefølje.

Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge delfinansierer prosjekter og anlegg for å teste ut og vise frem nye, mer miljøvennlige løsninger. Ordningen har historisk finansiert prosjekter med en teknologimodenhetsgrad mellom det som støttes av Forskningsrådet og det som støttes av Enova. Miljøteknologiordningen favner bredere enn Enovas støtteordninger, og inkluderer utvikling av miljøvennlige produkter samt teknologi og løsninger som ikke gir en direkte energi- eller klimagevinst.

Enova

Formålet til Enova er å fremme innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet, reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030, samt styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova bidrar til å ta teknologier fra den siste delen av FoU-stadiet og ut i markedet. Disse teknologiprosjektene er typisk tungt forankret i sluttbrukerens behov, hvor det skal foretas større investeringer i energi- og klimaeffektive løsninger. 

PILOT-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk – for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E er ikke en egen støtteordning, men utvalgte prosjekter tilbys en «fast-track» gjennom hele teknologiutviklingsløpet fra idé til marked, ved hjelp av tett oppfølging fra virkemiddelaktørene og deres eksisterende støtteordninger. 

EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi og er tilgjengelig for norske søkere. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet.

Finansiering via Innovasjonsfondet er aktuelt for aktører innen norsk næringsliv, offentlige aktører og internasjonale organisasjoner, med innovative lavutslippsteknologier som har modne prosjekter som er klar for fullskala demonstrasjon og kommersialisering innen ett av følgende fem områder:

  • Innovativ fornybar energiproduksjon
  • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
  • Bygging og drift av karbonfangst og -lagring (CCS)
  • Karbonfangst og -utnyttelse (CCU)
  • Energilagring

Fondet ser gjerne etter tverrsektorielle prosjekter med stort potensial for store utslippskutt.