Teknologimodenhet

Hvilket støtteprogram hører teknologiprosjektet ditt hjemme i? Det avhenger blant annet av hvor moden teknologien er. Enova bruker TRL-skalaen (technology readiness levels) for å vurdere teknologimodenheten.

TRL-skalaen går fra 1 til 9. TRL 1 er hvor forskningen starter, mens TRL 8 markerer første gang teknologien introduseres i markedet. TLR 9 dekker dermed hele markedsutviklingen til teknologien. Her ansees teknologien for å være teknologisk moden. TRL-skalaen skiller altså ikke på ulike grader av kommersiell modenhet.

Enova støtter ikke teknologiprosjekter på TRL-nivå 1–4, dette håndteres av andre aktører i virkemiddelapparatet. Prosjekter som støttes gjennom Enovas teknologiprogrammer ligger typisk innenfor TRL 7–8. Disse støtteprogrammene bidrar med andre ord til å klargjøre teknologiene for markedet, gjennom å avlaste risiko ved uttesting og modning av ny teknologi slik at teknologiene kan tas i bruk i markedet. I visse tilfeller har Enova også støttetilbud som bidrar til markedsutviklingen, altså at flere tar i bruk moden teknologi og øker markedsvolumet.

Kjennetegn ved teknologien på ulike TRL-nivå

TRL 5

Hva er tilbakelagt?
• Laboratorieskala av systemløsningen er testet under relevante driftsbetingelser
Hvilken dokumentasjon finnes typisk?
• Resultater fra laboratorieuttesting av integrert systemløsning under simulerte driftsbetingelser
• Plan for hvordan man skal oppnå TRL 6

TRL 6

Hva er tilbakelagt?
• Pilotskala versjon av systemløsningen er validert under relevante driftsbetingelser
• Prosjektet er forbi laboratoriet, og pilotanlegget oppfyller alle funksjonskrav.
• Testingen er tidsbegrenset eller kampanjebasert
Hvilken dokumentasjon finnes typisk?
• Resultater fra uttesting av et pilotskala-system under relevante driftsbetingelser
• Beskrivelse av relevans av testmiljø (skala, valg av driftsbetingelser)
• Beskrivelse av at viktige sikkerhetsfunksjoner er testet
• Tydelig og omfattende teknologibeskrivelse (funksjonskrav, driftsbetingelser, utført designprosess, etc.)
• Plan for hvordan man skal oppnå TRL 7 

TRL 7

Hva er tilbakelagt?
• Fullskala prototype eller demonstrasjonsanlegg i markedsrelevant skala er testet ut under reelle driftsbetingelser

Hvilken dokumentasjon finnes typisk?
• Testresultater fra utprøving av prototype til systemløsning i reell eller markedsrelevant skala under reelle driftsbetingelser
• Beskrivelse av testomfang og utførte valideringsaktiviteter
• Evaluering av risikoprofil
• Plan for hvordan man skal oppnå TRL 8

TRL 8

Hva er tilbakelagt?
• Reelt komplett systemløsning er ferdig utviklet, ferdigstilt og kvalifisert gjennom test og demonstrasjon
• Drift under kommersielle rammer, fortsatt evaluering av resultater (energi- og klimaeffekt)
Hvilken dokumentasjon finnes typisk?
• Dokumentasjon av drift av endelig systemløsning under forventede reelle driftsbetingelser (men fortsatt med noe begrenset driftserfaring)
• Evaluering av måloppnåelse av krav (ytelses- og funksjonskrav)
• Operasjonsprosedyrer/driftsplaner

TRL 9

Hva er tilbakelagt?
• Teknologien er kommersielt tilgjengelig og har vært i drift over tid under kommersielle rammer og i alle forventede driftssituasjoner
Hvilken dokumentasjon finnes typisk?
• Dokumentasjon som bekrefter drift under alle forventede reelle driftsbetingelser over tid
• Driftsrapporter, vedlikeholdsplaner, ferdigstilte operasjonsmanualer og prosedyrer 

Aktøroversikt