Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Hvilke aktører støtter hva?

Hvilke aktører støtter hva?

Enova er ikke alene om å bidra med økonomisk støtte til teknologiutvikling på energi- og klimaområdet. Her kan du få en pekepinn på hvor i det norske virkemiddelapparatet prosjektet ditt hører hjemme.

Mer informasjon om virkemiddelapparatet

Forskningsrådet

Formålet til Norges Forskningsråd er å skape forskning som gir innovasjon og bærekraft. De skal bidra til å bygge kunnskap på prioriterte områder. Og til å sette Norge i stand til å møte utfordringer i samfunns- og næringsliv. Forskningsrådet gir støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter, også innen fornybar energi og effektiv energibruk.

Innovasjon Norge

Formålet til Innovasjon Norge er blant annet å bidra til nyskaping i næringslivet og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester til bedrifter som ønsker å gjennomføre utviklingsprosjekter. Bedriftene som får støtte er ofte leverandørbedrifter og hovedformålet med prosjektet er gjerne å utvikle eller utvide virksomheten eller produktportefølje.

Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge delfinansierer prosjekter og anlegg for å teste ut og vise frem nye, mer miljøvennlige løsninger. Ordningen har historisk finansiert prosjekter med en teknologimodenhetsgrad mellom det som støttes av Forskningsrådet og det som støttes av Enova. Miljøteknologiordningen favner bredere enn Enovas støtteordninger. Ordningen inkluderer utvikling av miljøvennlige produkter samt teknologi og løsninger som ikke gir en direkte energi- eller klimagevinst.

Enova

Formålet til Enova er å fremme innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet, reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030, samt styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova bidrar til å ta teknologier fra den siste delen av FoU-stadiet og ut i markedet. Disse teknologiprosjektene er typisk tungt forankret i sluttbrukerens behov, hvor det skal foretas større investeringer i energi- og klimaeffektive løsninger. 

PILOT-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk. Dette for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E er ikke en egen støtteordning, men utvalgte prosjekter tilbys en «fast-track» gjennom hele teknologiutviklingsløpet fra idé til marked. Dette ved hjelp av tett oppfølging fra virkemiddelaktørene og deres eksisterende støtteordninger. 

EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi. Fondet er tilgjengelig for norske søkere. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet.

Finansiering via Innovasjonsfondet er aktuelt for aktører innen norsk næringsliv, offentlige aktører og internasjonale organisasjoner, med innovative lavutslippsteknologier som har modne prosjekter som er klar for fullskala demonstrasjon og kommersialisering innen ett av følgende fem områder:

  • Innovativ fornybar energiproduksjon
  • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
  • Bygging og drift av karbonfangst og -lagring (CCS)
  • Karbonfangst og -utnyttelse (CCU)
  • Energilagring

Fondet ser gjerne etter tverrsektorielle prosjekter med stort potensial for store utslippskutt.