Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner"

Typiske spørsmål om "Biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner"
Kan vi søke om støtte til flere kjøretøy eller anleggsmaskiner i samme søknad?

Ja, det er mulig.

Støtter Enova hybride kjøretøy/maskiner?

Nei, Enova har valgt å prioritere støtte til nullutslipps- eller biogassløsninger i dette støtteprogrammet. Hvis det er snakk om å prøve ut en helt ny og umoden teknologi/løsning med høy innovasjonsgrad og risiko, kan dette være innenfor ett av innovasjon og teknologiprogrammene våre.

Kan Enova støtte utleie av kjøretøy/maskiner? Hva med leasing?

Enova kan støtte utleie- eller leasingselskap som skal investere i  kjøretøy/anleggsmaskiner. Det er viktig at dette er avklart før man søker om støtte. Dersom søker vurderer finansiell leasing må man kontakte Enova før man søker for å avklare om finansieringsformen kan godkjennes. Se her for informasjon til leasingselskaper som ønsker å tilby leasing av nye energi- og klimaløsninger.

Hva betyr det i praksis at ladeinfrastrukturen som støttes må være offentlig tilgjengelig?

Hvis drift av det omsøkte kjøretøyet krever utbygging av lade- eller fyllestasjon kan det søkes om dette dersom søker tilbyr lade- eller fyllestasjonen som en tjeneste og tilfredsstiller følgende vilkår:  

  • Søker kan ikke ha fortrinnsrett på lade- eller fyllestasjonen. Bruken av lade- eller fyllestasjonen kan ikke være dedikert til bestemte virksomheter.
  • Lade- eller fyllestasjonen skal være åpent tilgjengelig for interesserte brukere: Lade- eller fyllestasjonen skal bidra til å bedre den lokale infrastrukturen ved å tilby lading eller fylling på et åpent, transparent og ikke- diskriminerende grunnlag. Dette skal være tilfredsstilt i hele levetiden til investeringen. 
  • Bruk av lade- eller fyllestasjonen skal skje på markedsmessige vilkår til markedsmessig pris.

 

Kan vi søke om kjøretøyet/maskinen skal gå i anbud?

Vi kan ikke støtte kjøretøy/maskiner som er forpliktet inn i en eksisterende kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunkt. Evt. forpliktelser som inngås mellom søknadstidspunkt og vedtak skjer på søkers egen risiko mht. om støtten fra Enova blir lavere enn forutsatt.

Forplikter vi oss til en viss drivstoffbesparelse i levetiden til kjøretøyet/maskinen?

Ved søknad må søker oppgi et estimat for hvor mye besparelse overgangen til nullutslippsløsningen vil gi. Hvorvidt denne besparelsen oppnås avhenger blant annet om estimerte brukstimer eller kjørte km blir som beregnet ved søknad(oppnås). Søker forplikter seg til å gjennomføre prosjektet som forutsatt, men Enova trekker ikke tilbake tilskuddet dersom den endelige drivstoffbesparelsen endres fra opprinnelig estimat i løpet av levetiden.

Hvordan vil Enova følge opp kravet om minst 50 % biogass?

Enova kan be om dokumentasjon som viser kjøp av biogass til kjøretøyet, f.eks. faktura på kjøp av drivstoff.

Kan et leasingselskap overta støtten?

Nei, leasingselskapet kan ikke overta støtte som er gitt til en annen aktør. Det er viktig å avklare før man søker om støtte om kjøretøyet/maskinen skal leases eller ikke slik at det blir riktig søker. 

Må det være samme aktør som søker om kjøretøy og infrastruktur?

Nei, det kan være to ulike søkere.  Støtte til infrastruktur vil kun behandles i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy og kun i de tilfeller hvor drift av kjøretøyet vil kreve utbygging av ny infrastruktur. Lade- eller fyllestasjonen må være offentlig tilgjengelig (se spørsmål om offentlig tilgjengelighet ovenfor). 

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer