Landtransport

Hydrogeninfrastruktur

Gjennom konkurranser har Enova tilbudt investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy. Akkurat nå er det ingen aktive utlysninger på dette støttetilbudet.

Enova har siden 2015 gitt støtte til ni offentlig tilgjengelige hydrogenfyllestasjoner. I fjorårets konkurranse mottok vi søknader fra et svært begrenset antall søkere, hvor enkelte søknader ikke var kvalifisert i henhold til kravene i utlysningen, og andre valgte å trekke sine søknader. Resultatet var at det ikke ble innvilget støtte. Det er ennå ikke avklart om det blir ny utlysning på dette støttetilbudet i 2020.

I tillegg til infrastrukturstøtte har Enova også bidratt å realisere innovative prosjekter som tar i bruk hydrogen, som for eksempel ASKOs lastebilprosjekt.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner. Vi kan ikke gi støtte til driftsfasen.

Søker står fritt til å foreslå lokalisering av fyllestasjonen.

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere nye offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner. Støtten gis til virksomheten som skal foreta investeringen.

I programkriteriene finner du utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til prosjektet og deg som søker. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

På dette støttetilbudet kan støtten utgjøre inntil 40 prosent av godkjente prosjektkostnader.

Hvordan rangerer Enova de innkomne søknadene?

Søknadene rangeres etter hvor godt de oppfyller følgende kriterier:

  • Bidrag til kompetansebygging, læring og kunnskapsspredning om bruk av hydrogen i transportsektoren
  • Velbegrunnet og/eller dokumentert bruksgrunnlag, målt i estimert antall kilo levert per døgn
  • Lavt støttebeløp per stasjon
Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Hydrogen kan bli viktig på veien mot en utslippsfri transport, men det er fortsatt et godt stykke fram til hydrogen er like modent i det norske markedet som batterielektriske biler. For å kunne bidra til en gradvis opptrapping av hydrogentilbud og -bruk frem til hydrogenkjøretøy blir konkurransedyktige, er Enovas overordnede målsetning for støtteprogrammet å bidra til læring fra bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren, med formål å redusere risiko og kostnader for å ta hydrogenteknologi i bruk.

Frister og tidsplan

Søknadsfristen for utlysningen var 1. juni 2019 kl. 15:00.  

Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden skal være i drift fra senest 24 måneder etter at tilsagnet fra Enova er gitt.

Les om tildelingen i 2018 her.

Har du spørsmål knyttet til utlysingen kan du sende dem til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no