Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Spørsmål og svar runde 2

Her besvarer vi innsendte spørsmål til andre utlysing (2020) for områdeutbygging av hurtigladere i Nordland og Namdalen.

Innsendte spørsmål

For lokasjon E10 Skogvatnet. Denne ligger nære riksgrensen. Er det tillatt å etablere ladestedet på svensk side?

Utlysningen dekker ikke etablering utenfor Norge og etablering på svensk side vil derfor ikke godkjennes.

I hvilken av de nevnte kostnadspostene angitt i programkriteriene ønsker Enova at kostnader for leie av grunn eller kostnader for ervervelse av grunn skal inngå?

Søker vil måtte inngå avtale med grunneier for bruk av grunnen. Men eventuelle leiekostnader som måtte tilkomme er driftskostnader som ikke dekkes av Enova. Ervervelse/kjøp av grunn/areal inngår ikke som en del av godkjente investeringskostnader, og er derfor ikke spesifisert som en kostnadspost.

I forberedelse av nettselskapets infrastruktur for fremtidig effektbehov, er det bare kabler under bakken som skal forsyne hurtigladestasjonen som kan tas inn i kostnadskalkylen? Kan man også ta inn kostnader for en nettstasjon som har plass til en trafo som skal dekke 395 kW? Alternativt, kan man ta med både trafokostnad for 395 kW og nettstasjon som har plass nok til en slik trafo?

Det er kun kostnaden til lavspent kabel som kan tas inn i budsjettet for å tilfredsstille framtidig økt ladekapasitet. Enova tror at de fleste vil velge 4 x 240 mm2 kabler for å tilfredsstille ytelseskravet.

Enova ser for seg følgende:

 • Ladestasjonene vil bli plassert i nærheten av høyspentanlegg for å unngå ny høyspentlinje som er svært kostbart.
 • Nettselskapets leveranse består i fem hovedkomponenter: bryter på høyspent, nettstasjon, bryter på lavspent, strømmåler og lavspentkabel.
 • Standard nettstasjon/trafo er 500 kVA og neste størrelse er 800 kVA. Prisforskjellen mellom disse er cirka 30.000 kr ifølge Enovas kunnskap.
 • Kablingen innebærer typisk 4 parallelle kabler og hver med 240 mm2 tverrsnitt og denne lavspentkabelen er tilpasset ytelsen fra en 500 kVA trafo.
 • En 500 kVA trafo kan levere inntil 500 kW ladeeffekt og dekker to ganger ladekapasiteten som Enova forutsetter (150 + 50 + 2x22 kW)

Trafokapasitet på 500 kVA og kabler med 240 mm2 tverrsnitt er hyllevare i nettselskapene, og evt forespørsler som fraviker dette, innebærer økte kostnader og muligens lengere leveringstid.

Teksten i programkriteriene er motstridende. Det står «Søker skal etablere syv ladesteder langs kystriksveien». Videre i teksten listes det opp bare seks ladestasjoner langs kystriksveien og en på Umbukta. Er det rette antall ladestasjoner langs kystriksvegen seks?

Ja, det rette antallet langs kystriksveien er seks, og formuleringen i programkriteriene er feil. Antall ladesteder langs kystriksvegen er de seks angitte stedene, i tillegg til ett ladested ved E12 Umbukta – til sammen syv ladesteder for hele områdepakken.

I programkriterier står det blant annet følgende vedrørende brukerbetaling: «…Brukere skal ha mulighet til å lade uten å måtte etablere avtaleforhold med operatør. Man skal kunne betale for drop-in-lading med allment tilgjengelige betalingsmidler. Løsningene skal være tilgjengelige også for utenlandske kort eller telefonabonnenter….» Allment tilgjengelig betalingsmiddel i denne sammenhengen er f.eks. kredit- og debetkort. Må man ut fra denne ordlyden anta at man skal kunne betale direkte via kortterminal (som på bensinstasjon), eller vil en løsning med webskjema og innlegging av betalingsopplysninger på nett være å anse som en tilfredsstillende løsning for drop-in-lading?

Som det fremgår av programkriteriene for utlysningen skal det etableres en drop-in-løsning som sikrer alle tilgang til lading uavhengig av eventuelt etablert avtaleforhold med operatør. Når det gjelder hvilken betalingsløsning som tilfredsstiller krav om «allment tilgjengelige betalingsmidler» er ikke dette opp til Enova å definere, men dette følger av de krav som til enhver tid gjelder for aktører som driver med salg av varer og tjenester til forbrukere.

Dersom en søknad ikke har lagt ved skriftlig dokumentasjon fra ett eller flere nettselskaper, men baserer budsjett per ladested på muntlig tilbakemelding fra nettselskaper og/eller egne erfaringstall – vil Enova følge hovedregelen om å avvise søknaden på grunnlag av manglende dokumentasjon?

Ja, obligatoriske vedlegg må være med søknaden for at vi skal kunne vurdere den. Kostnadsgrunnlaget som legges til grunn ved søknad vil være det søkere konkurrerer på og det som legges til grunn som godkjente kostnader ved et eventuelt vedtak. Anleggsbidrag må dokumenteres skriftlig. Dette som minimum i form av en epost med estimat fra nettselskapet.

Lokalisering av ladestasjonene. Er det for eksempel mulig å foreslå alternativ lokasjon i rimelig nærhet, for eksempel i tilknytning til nærliggende næringsvirksomhet? Hvilket handlingsrom er det, geografisk, få å kunne optimalisere plassering?

Vi ønsker å gi ladeoperatøren fleksibilitet i å velge endelig plassering, men med føringer for ladetetthet og ladesikkerhet. Vi har derfor definert plasseringer og knutepunkt i programkriteriene. Enova har tiltro til at markedet innenfor dette kommer til å velge lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. Det vil være mulig å begrunne ønsket plassering ved eventuelle endringer fra definerte plasseringer i søknadsskjemaet. Plasseringen må da være i rimelig nærhet til angitte lokasjon og det bør synliggjøres at ladetetthet og ladesikkerhet, samt andre relevante forhold, som sikker fremkommelighet frem til ladestedet, er ivaretatt.

Det foreligger planer om bygging rundt Gullesfjordbotn som kan påvirke tilgangen på kapasitet en periode. Dette kan medføre begrenset mulighet for å tilfredsstille de tekniske minimumskrav til effekt. Hvordan skal dette håndteres i søknaden?

Enova er orientert om denne situasjonen og har mottatt informasjon fra Vesterålskraft nett som forsyner området. Informasjonen gjengis under. Ved etablering må det legges til rette slik at ladestedet tilfredsstiller de tekniske minimumskrav til ladeutstyret. Men Enova aksepterer at det for dette ladestedet ikke blir levert maks ladeeffekt før byggeprosessen er ferdigstilt. Eller før nettselskap kan frigjøre tilstrekkelig kapasitet som tilfredsstiller minimumskravene.

Informasjon fra Vesterålskraft Nett til tilbydere ved Enovas utlysning «Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil»:

Etablering av ladestasjon i Gullesfjordbotn – Kvæfjord kommune

Indre Gullesfjord er en del av konsesjonsområdet (forsyningsområdet) til Vesterålskraft Nett AS (VK Nett). Området forsynes fra regionalnettstasjonen Strand ved Sortlandsbrua, via 22 kV linje til Gullesfjordbotn.

Strømforsyningen til Indre Gullesfjord står nå foran en større omforming, i og med at Statens vegvesen forbereder oppstart av vegprosjektet «Hålogalandsveien». Eksisterende linje kan ikke forsterkes for å øke kapasiteten nå. Dette fordi store deler av linjen må rives for å gi plass til ny vei. Når ny vei er på plass, vil ny kraftforsyning med økt kapasitet være ført i kabel i veiskulder.

Følgende forhold ligger til grunn:

 • I dag (2020) er all ledig nettkapasitet i Indre Gullesfjord allerede bestilt av Statens vegvesen – til nytt veianlegg «Hålogalandsveien»
 • Når veiprosjektet er ferdigstilt, vil et nytt og sterkere nett kunne forsyne en ladestasjon i Gullesfjordbotn, i tråd med bestillingen til «Enova-prosjektet»
 • Følgende ligger utenfor VK Netts kontroll:
  • Oppstartstidspunkt for veganlegget
  • Byggetid for veganlegget
  • Eventuelt tidspunkt der veganlegget kan frigi deler av bestilt nettkapasitet
  • Klarstilling av eventuell supplerende høyspent krafttilførsel fra naboselskap (Hålogaland Kraft Nett AS)
  • Nødvendig utredningstid i forhold til naboselskap
  • Ferdigtidspunkt for ny strømforsyning til Gullesfjordbotn
 • Det som ligger utenfor nettselskapets kontroll, kan VK Nett heller ikke gi garantier i forhold til p.t.
 • Ved eventuell ny høyspent tilførsel, vil prosjekt Ladestasjon måtte påregne å betale et anleggsbidrag for denne. Andel av kostnad skal beregnes etter gjeldende regler fra NVE (se www.nve.no)
  • VK Nett ser for seg at aktuell kostnadsandel vil være mellom 1 og 2 mill. kr (dersom Ladestasjon skal benytte denne)
  • Når faktisk løsning er bestemt, kan VK Nett gi et forpliktende anslag for kostnadsandelen (ikke før)

VK Nett vil gjøre følgende:

 • Søke å avklare med Statens vegvesen om og når tid veianlegget evt. vil kreve mindre effekt
  • Ledig effekt kan i så fall frigis til Ladestasjon
 • Utrede sammen med nabokonsesjonær Hålogaland Kraft Nett:
  • Alternative løsninger for forsyning til Indre Gullesfjord – som kan omfatte både veianlegg og ladestasjon
 • Opplyse til tilbydere anslått kostnad for lavspent forsyning fra nettstasjon til ladestasjon, isolert sett (ca. 0,5 mill. kr for Lofast-krysset, når høyspent holdes utenfor. Annen lokasjon er så langt ikke anslått)
Hvordan skal vi forholde til nye opplysninger knyttet til kapasitet i Lofastkrysset?

1. Scenario, 4 ladeplasser hver lokasjon. 2 øremerkes 22kW AC-lading, 2 øremerkes DC-lading. Man kan da kun DC-lade på følgende måter:

 • 1x 150kW CCS2 + 1x 50kW CHAdeMO
 • 2x 50kW CHAdeMO
 • 2x 100kW CCS2

Er planen å benytte 4 ladekabler for 2 ladeplasser, men med mulighet for å lade med begge protokoller på begge ladeplassene?

2. Hvordan vil i så fall utvidelse av ladestasjonen vil da være; Alt 1: få 2x 150kW CCS2 etter utvidelsen eller ønskes 50% utvidelse av ovenstående løsning (f.eks. 2x 100kW CCS2 + 2x 50kW CHAdeMO)?

Svar fra Enova:

Enova er gjort oppmerksom på at det vil foregå byggevirksomhet i området rundt Lofastkrysset som vil medføre begrenset kapasitet i byggeperioden. Se nærmere informasjon om nettsituasjonen i spørsmål og svar over.

Ved etablering må det legges til rette slik at ladekapasitet for ladestedet tilfredsstiller de tekniske minimumskrav til ladeutstyret, men Enova aksepterer at det for dette ladestedet ikke blir levert maks ladeeffekt før byggeprosessen er ferdigstilt eller nettselskap kan frigjøre tilstrekkelig kapasitet som tilfredsstiller minimumskravene.

Til punkt 1 og 2: De tekniske minimumskrav er fremdeles gjeldende og vi åpner ikke opp for øvrige endringer som går under disse. Tekniske minimumskrav er beskrevet i programkriteriene på https://www.enova.no/bedrift/landtransport/omradeutbygging-av-ladeinfrastruktur-for-elbil/

Send inn spørsmål

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Enovas støtte til ladeinfrastruktur som ikke er besvart ovenfor? Send oss e-post på ladeinfrastruktur@enova.no. Spørsmål av allmenn interesse vil bli besvart på denne siden, slik at informasjonen er tilgjengelig til samme tid for alle potensielle søkere.