Spørsmål: Lokalisering av ladestasjonene. Er det for eksempel mulig å foreslå alternativ lokasjon i rimelig nærhet? Hvilket handlingsrom har vi, geografisk, få å kunne optimalisere plassering?

Svar: Vi ønsker å gi ladeoperatøren fleksibilitet i å velge endelig plassering, men med føringer for ladetetthet og ladesikkerhet. Vi har derfor definert noen byer og tettsteder i programkriteriene, men har tiltro til at markedet innenfor dette kommer til å velge lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. Det vil være mulig å begrunne ønsket plassering ved eventuelle endringer fra definerte knutepunkt i søknadsskjemaet.

Spørsmål: Er det bestemt (koordinatfestet) plasseringer av ladestasjoner?

Svar: Nei, koordinater er ikke definert. Vi ønsker å gi ladeoperatøren fleksibilitet i å velge endelig plassering, men med føringer for ladetetthet og ladesikkerhet. Vi har derfor definert noen byer og tettsteder, men har tiltro til at markedet innenfor dette kommer til å velge lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. For nærmere informasjon om angitte knutepunkt, se programkriteriene. 

Spørsmål: Hvor stort (m2) område kreves til disse og skal det være ventesone?

Svar: Området må som minimum være stort nok til å kunne betjene antall biler som skal kunne lade samtidig. Som nevnt i svar over har vi tiltro til at markedet velger lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. I dette antar vi at lokaliseringen også ivaretar behov for areal for å kunne betjene nok antall biler samtidig og at adkomst for bilene foregår på en trygg og smidig måte. 

Spørsmål: Er det noe krav til overbygning, asfalt eller grus?

Svar: Ladere må kunne benyttes under de klimatiske forhold som normalt forekommer der de installeres. Det skal være tilstrekkelig belysning og værbeskyttelse rundt laderen til at tilkopling skal kunne foregå tørt og trygt.

Spørsmål: Skal det være mange lyspunkter (mørketid)?

Svar: Se svar over. 

Spørsmål: Det kan være utfordrende å angi pris for bygging av plassene grunnet lange avstander for maskintransport og transport av godkjente masser. Hvordan skal vi håndtere dette i søknaden?

Svar: I søknaden skal søker oppgi prosjektkostnader og da bør det på forhånd være innhentet veiledende priser på arbeidet for at disse skal være realistiske. 

Spørsmål: Hva om vi ønsker å bygge for å betjene biler i en bestemt virksomhet?

Svar: Såfremt kravene i programkriteriene tilfredsstilles kan alle elbiler benytte seg av laderen. I programkriteriene fremgår det blant annet at laderen skal være offentlig tilgjengelig og ha system for brukerbetaling.

Spørsmål: Kan eksisterende ladeinfrastruktur inngå i dekningskravet?

Ladere som tilfredsstiller kriteriene i denne utlysningen kan inngå i dekningskravet og søkere kan tilfredsstille dekningskravet ved å oppgradere eller utvide eksisterende ladeinfrastruktur. Herunder forutsettes det at eksisterende ladere må være fysisk bygget.

Dersom eksisterende ladere inngår i dokumentasjon av dekningskravet (les: reduserer antallet ladere det søkes om støtte til) må det foreligge en bekreftelse fra søker om at laderen tilfredsstiller de tekniske kravene i nåværende utlysning. Ingen kostnader knyttet til eksisterende tilsagn eller oppgradering av disse kan tas med i søknaden. For nærmere informasjon om ladere det er gitt tilsagn til på tidligere støtteprogram, se https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/tilsagnsliste/ og https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/prosjektliste-2012--2018/

Se også oversikt over kommuner det er gitt tilsagn til bygging i på tidligere støtteprogram.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at søkere med eksisterende tilsagn på tidligere støtteprogram hvor prosjektet ennå ikke er påbegynt må si fra seg tilsagnet før de eventuelt søker på ny ordning.


Spørsmål: I dokumentet «Programkriterier for områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil», under punktet «Pakke 3: Vest-Finnmark og Nord-Troms» er en av de prioriterte trafikkorridorene «E8 Skibotn – Svenskegrensa». Er dette riktig?

Svar: Det er ikke riktig. E8 fra Skibotn går til Finskegrensa. Riktig beskrivelse er «E8 Skibotn – Finskegrensa». 


Spørsmål: Er det anledning til å få utvidet søknadsfristen for denne utlysningen? 

Svar: Støtte under denne utlysningen er basert på konkurranse og er derfor underlagt andre prinsipper enn våre ordinære støtteprogram. Konkurransen følger de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket og det betyr at anledningen til å endre på rammene for konkurransen er begrenset. En endring av frist så tett opp mot søknadsfristen, uten at det er gjort noen endringer i programkriteriene som tilsier at en forlengelse er nødvendig, er ikke i tråd med prinsippet om likebehandling og forutberegnelighet. 

Det er derfor ikke anledning til å utsette gjeldende søknadsfrist på denne utlysningen. 


Spørsmål: Kan man søke tilskudd om å bygge ladere ved Utsjok, norsk side, i stedet for Levajok hvis man begrunner dette?  

Svar: Vi ønsker å gi ladeoperatøren fleksibilitet i å velge endelig plassering, men med føringer for ladetetthet og ladesikkerhet. Vi har derfor definert noen byer og tettsteder, men har tiltro til at markedet innenfor dette kommer til å velge lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. Om man velger å endre lokalisering fra definerte lokasjoner må det følge med en begrunnelse for endringen.  

 

Spørsmål: Kan dere føre opp enda en viktig lokasjon; Austertana. Dette stedet ligger i ca 45 km fra Tanabru og 65 km fra Båtsfjord. Stedet er et svært kritisk trafikknutepunkt i sesongen fra september - juni på grunn av værholdene. Dette er er siste stopp for kjøring over fv 890/891, og hvor det ved snøfall og vind ofte blir kolonnekjøring.  

Svar: Det er ikke mulig å legge til/få støtte til nye stasjoner utover de som er definert i utlysningsteksten. Utover dette henvises det til spørsmål over angående fleksibilitet i plassering/lokasjon av laderen(e)