Kvalifikasjonskrav

Tekniske krav

Det er søkers ansvar å sikre at utbygging og drift skjer i henhold til gjeldende regelverk. Installasjon og tilkobling må foretas i samarbeid med registrert elektrofirma som dokumenterer utført arbeid med samsvarserklæring. Det er søkers ansvar å sikre at ladepunktet har de sikkerhetssystemer som kreves for installasjonen. Ladere må kunne benyttes under de klimatiske forhold som normalt forekommer der de installeres. Funksjonelt temperaturområde og kapslingsgrad i henhold til IP-systemet skal dokumenteres.

Brukerbetaling:

• Ladestasjonen skal være tilrettelagt for brukerbetaling og denne skal være i drift ved idriftsetting

• Det skal etableres såkalt «drop-in»-løsning som sikrer alle tilgang til lading til ladestasjonene, uavhengig av etablert avtaleforhold med operatør

• Man skal kunne betale for «drop-in»-lading med allment tilgjengelige betalingsmidler som kontant, bankkort eller mobiltelefon. Løsningene skal være tilgjengelige også for utenlandske kort eller telefonabonnenter

Der ladepunkt etableres må det være avsatt egnet plass for oppstilling av kjøretøy mens lading pågår. Ladestasjon skal trafikkmessig ikke være til hinder eller fare for annen trafikk og kunne overvåkes når den er i drift.


Som utgangspunkt skal det foreligge intensjonsavtale med aktuell(e) grunneier(e) ved innsending av søknaden. Dersom dette ikke er avklart, må det angis i framdriftsplanen når slik avtale vil være på plass. Siste frist for å avklare avtaler med grunneiere er 1. mai 2016.

Alle ladepunkt skal kommunisere tilgjengelighetsdata opp mot etablert database for ladepunkt i Norge (NOBIL) fra det tidspunkt ladepunktet blir satt i drift. Informasjonen skal være i sanntid.

Krav til driftsperioden

Ladepunkt som etableres med støtte fra Enova skal være i drift og i samsvar med forutsetningene i utlysningen i minst 3 år etter driftsstart. Dersom avvikling skjer før denne tiden, eller ladepunkt ikke driftes som forutsatt i utlysningen, kan Enova kreve hele eller deler av tilskuddsbeløpet tilbakebetalt.

Ladestasjoner må etableres og driftes på en slik måte at man unngår feil bruk og/eller at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Internkontroll og driftsoppfølging skal ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse. Søker må oppgi hvordan anlegget skal driftes og overvåkes, herunder hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt. Tilfredsstillende driftskvalitet er et krav for tildeling av tilskudd, og det må angis maksimal nedetid som tillates for anlegget, samt innsatstiden for feilretting. Laderne skal ha minst 97% tilgjengelighet, og tilskuddsmottaker skal hver sjette måned rapportere på følgende parametere:

  1. Antall ladinger pr. ladepunkt og energimengde (kWt) ladet, summert for perioden
  2. Driftsavvik med årsak, responstid ved avvik og nedetid for ladepunktet per hendelse og summert for perioden

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må oppfylle kravene opplistet under for å være kvalifisert for deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte virksomheter som vil få sine søknader evaluert.

Søkeren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres nedenfor som dokumentasjon for de krav som er stilt. Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan føre til at søknaden blir avvist.

Obligatoriske krav

KRAV DOKUMENTASJONSKRAV
Søkeren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Skatteattester ikke eldre enn 6 måneder regnet fra kvalifikasjonsfristen. Med skatteattester menes:

  • Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for merverdiavgift utstedt av skattekontoret
  • Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for skatt og arbeidsgiveravgift utstedt av skatteoppkreverkontoret
For arbeid som skal utføres i Norge skal søkeren oppfylle norske HMS-krav. Utfylt og signert HMS-egenerklæring (mal vil være tilgjengelig i søknadssenteret fra 12. oktober).

Krav til organisatorisk og juridisk stilling


KRAV DOKUMENTASJONSKRAV
Søkeren skal være et lovlig etablert foretak registrert i det norske foretaksregisteret. Firmaattest.

Krav til økonomisk og finansiell stilling


KRAV DOKUMENTASJONSKRAV
Søkeren skal ha tilstrekkelig finansiell styrke til å kunne oppfylle kontrakten.

Søkerens årsregnskap inkludert noter med styre- og revisjonsberetning fra de to siste årene (2013 og 2014). Dersom årsregnskapet for fjoråret (2014) ikke er ferdigstilt ved søknadsfristens utløp skal det vedlegges foreløpig årsregnskap for fjoråret.


Samlet skal søker fremlegge dokumentasjon på finansiering av prosjektet. Som en del av søknadsbehandlingen vil Enova kunne be om bindende finansieringsbevis (bankgaranti eller tilsvarende). Søkeren kan velge å støtte seg på andre foretaks kapasitet for å styrke sin økonomiske og finansielle stilling. Søkeren må i så fall dokumentere ressursene til de foretakene han vil støtte seg på og bevise at han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene fra disse i prosjektperioden, ved for eksempel å legge frem en forpliktelseserklæring, garanti, samarbeidsavtale eller lignende.

Dette gjelder uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom foretakene, dvs. at de støttende foretakene enten kan være tilbyderens morselskap, et annet foretak i samme konsern, en samarbeidspartner eller lignende.

Enova forbeholder seg retten til selv å foreta en kredittvurdering av søker, samarbeidspartnere og en vurdering av prosjektfinansieringen. Finansiell styrke og prosjektfinansiering vil vurderes i forhold til omsetning, resultatgrad, soliditet og likviditet.

Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner

KRAV DOKUMENTASJONSKRAV
Søkeren skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne.

Det skal gis en kort og overordnet beskrivelse av virksomheten, herunder:

  • En redegjørelse for foretakets forretningsidé og kjernekompetanse relatert til leveringsomfanget
  • En oversikt over selskapets historikk, organisering og eierforhold, samt en beskrivelse av dagens virksomhet
  • Beskrivelse av hvordan søkeren er organisert for gjennomføring av prosjektet
  • Det skal gis en kortfattet beskrivelse av det helhetlige kvalitetssikringssystem søkeren vil legge til grunn for gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse


Søkeren kan velge å støtte seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle kravet til tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Søkeren må i så fall dokumentere ressursene til de foretakene han vil støtte seg på og bevise at han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene fra disse i prosjektperioden, ved for eksempel å legge frem en forpliktelseserklæring, garanti, samarbeidsavtale eller lignende.

Dette gjelder uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom foretakene, dvs. at de støttende foretakene enten kan være søkerens morselskap, et annet foretak i samme konsern, en samarbeidspartner eller lignende.

Andre krav

Energilovforskriften regulerer vilkårene for omsetning av elektrisk energi, jfr. kapittel 4, § 4-2. Dersom en skal ha en fortjeneste på salget, kreves det omsetningskonsesjon. Dette er noe som samtlige nettselskaper og energileverandører innehar. Kravet om konsesjon gjelder ikke dersom en kun tar betalt for å dekke egne kostnader. Betaling for andre sider ved tjenesten enn elektrisk energi, krever ikke omsetningskonsesjon.


Last ned kvalifikasjonskriteriene her

Last ned utlysningsteksten her