Spørsmål og svar

Endringer i dekningskrav

Enova har som en del av pågående utlysning for ladeinfrastruktur invitert aktører til å komme med innspill til moderate strekningsspesifikke tilpasninger i avstandskravene for å bidra til gode lokale utforminger av ladelokaliteter. Avstandskravene annonsert i utlysningen er maksimalt 50,0 km kjørelengde mellom to trippelstandard ladepunkt. Enova har mottatt flere innspill og besluttet å gjøre følgende tilpasninger i dekningskravet:

  1. Alle strekningspakker: Dekningskravet, slik beskrevet i utlysningen, endres fra maksimalt 50,0 km til 52,5 km. Se fullstendig utlysningstekst for å se hvordan dekningskravet defineres.
  2. Pakke 1, strekning 2: RV 2 Kongsvinger - Elverum: Dekningskravet, slik beskrevet i utlysningen endres til maksimalt 55,0 km kjørelengde mellom to trippelstandard ladepunkt
  3. Pakke 2, strekning 1: E134 Drammen – Haugesund: Dekningskravet, slik beskrevet i utlysningen, regnes som oppfylt uten at det etableres nye ladestasjoner mellom Røldal og Haukeli.

Spørsmål og svar


Q: I Hurtigladekartet fra NOBIL vises nye ladestasjoner med tidspunkt for antatt klar, antall ladepunkter og i de fleste tilfeller hvem som er utbygger. Kan disse kommende ladestasjonene legges til grunn for dekningskravet i de ulike pakkene?

A: Enova viser til utlysningsteksten: «Eksisterende ladeinfrastruktur[2] som tilfredsstiller kriteriene i denne utlysningen kan inngå i dekningskravet og søkere kan tilfredsstille dekningskravet ved å oppgradere eller utvide eksisterende ladeinfrastruktur.» Setningen viser til en fotnote som gjengis her: «[2] Eksisterende infrastruktur slik den er forutsatt i denne utlysningen er beskrevet her: http://nobil.no/enovahurtigoversikt3/ Annen planlagt eller kommende infrastruktur kan kun inngå om tilbyder forplikter seg til å bygge og drifte infrastrukturen i tråd med kravene i denne utlysningen.»

Q: Vedrørende strekningen P3 Dombås – Ålesund. Mellom Dombås og Bjorli anser vi at det er få hensiktsmessige plasseringer av en ladestasjon. Avstanden er 55,4 km mellom hver 2x3P fra Dombås til Bjorli. Kan en overskridelse aksepteres i dette tilfellet?

A: Konkurransen åpnet for innspill til strekningsspesifikke endringer i dekningskrav fram til 8. juni. Enova foretok visse endringer, som er publisert på nettsiden, og disse gjelder.

Q: Angående siste biten av strekningen P3 Otta - Måløy. Må det bygges noe mellom Grønn Kontakts lader i Nordfjordeid (2x3P) og Måløy? (Dette er 53,0 km)

A: Konkurransen åpnet for innspill til strekningsspesifikke endringer i dekningskrav fram til 8. juni. Enova foretok etter innspill visse endringer, som er publisert på nettsiden, og disse gjelder.

Q: Regnes fylkesgrensen Oslo/Akershus som utgangspunktet for dekningskravet på strekningen Oslo – Ørje?

A: Enova vil legge fylkesgrensen Oslo/Akershus til grunn som startpunkt for denne strekningen, ettersom dekningen av ladestasjoner innen Oslos grenser er forholdsvis høy per i dag.

Q: Angående korridorpakke 2 b) RV36 Seljord-Eidanger, det er uklart om det er veien øst eller vest for Skienselva som gjelder fra Skien mot Eidanger?

A: Det er bare ca 12 km fra Skien til Eidanger og tilgang til et antall ladestasjoner i området. Strekningen endres derfor til

2 b) RV 36 Seljord – Skien.

Q: Det er ikke helt samsvar mellom veinavnene i oversikten over nasjonale transportkorridorer og ladeutlysningens strekningsoversikt. Kan dere presisere?

A: Veistrekninger skifter navn over tid og navn brukes ulikt. For å unngå misforståelser, gir vi en mer spesifikk oversikt over de tre første strekingene i strekningspakke 1 her:

  1. E18 Oslo – Ørje (Omtalt som E18 Oslo – Ørje/Magnor i utlysningsteksten)
  2. Rv. 2 Kongsvinger Elverum (Omtalt som RV. 20 i dokumentet "Nasjonale transportkorridorer")
  3. RV. 2 Magnor – Kongsvinger, E16 Kongsvinger – Kløfta (omtalt som RV. 2 for hele strekningen i "Nasjonale transportkorridorer" og E16 i utlysningsteksten)