Innsendte spørsmål

For lokasjon E10 Skogvatnet. Denne ligger nære riksgrensen. Er det tillatt å etablere ladestedet på svensk side?

Utlysningen dekker ikke etablering utenfor Norge og etablering på svensk side vil derfor ikke godkjennes.

I hvilken av de nevnte kostnadspostene angitt i programkriteriene ønsker Enova at kostnader for leie av grunn eller kostnader for ervervelse av grunn skal inngå?

Søker vil måtte inngå avtale med grunneier for bruk av grunnen, men eventuelle leiekostnader som måtte tilkomme er driftskostnader som ikke dekkes av Enova. Ervervelse/kjøp av grunn/areal inngår ikke som en del av godkjente investeringskostnader, og er derfor ikke spesifisert som en kostnadspost.

I forberedelse av nettselskapets infrastruktur for fremtidig effektbehov, er det bare kabler under bakken som skal forsyne hurtigladestasjonen som kan tas inn i kostnadskalkylen? Kan man også ta inn kostnader for en nettstasjon som har plass til en trafo som skal dekke 395 kW? Alternativt, kan man ta med både trafokostnad for 395 kW og nettstasjon som har plass nok til en slik trafo?

Det er kun kostnaden til lavspent kabel som kan tas inn i budsjettet for å tilfredsstille framtidig økt ladekapasitet. Enova tror at de fleste vil velge 4 x 240 mm2 kabler for å tilfredsstille ytelseskravet.

Enova ser for seg følgende:

  • Ladestasjonene vil bli plassert i nærheten av høyspentanlegg for å unngå ny høyspentlinje som er svært kostbart.
  • Nettselskapets leveranse består i fem hovedkomponenter: bryter på høyspent, nettstasjon, bryter på lavspent, strømmåler og lavspentkabel.
  • Standard nettstasjon/trafo er 500 kVA og neste størrelse er 800 kVA. Prisforskjellen mellom disse er cirka 30.000 kr ifølge Enovas kunnskap.
  • Kablingen innebærer typisk 4 parallelle kabler og hver med 240 mm2 tverrsnitt og denne lavspentkabelen er tilpasset ytelsen fra en 500 kVA trafo.
  • En 500 kVA trafo kan levere inntil 500 kW ladeeffekt og dekker to ganger ladekapasiteten som Enova forutsetter (150 + 50 + 2x22 kW)

Trafokapasitet på 500 kVA og kabler med 240 mm2 tverrsnitt er hyllevare i nettselskapene, og evt forespørsler som fraviker dette, innebærer økte kostnader og muligens lengere leveringstid.

Teksten i programkriteriene er motstridende. Det står «Søker skal etablere syv ladesteder langs kystriksveien». Videre i teksten listes det opp bare seks ladestasjoner langs kystriksveien og en på Umbukta. Er det rette antall ladestasjoner langs kystriksvegen seks?

Ja, det rette antallet langs kystriksveien er seks, og formuleringen i programkriteriene er feil. Antall ladesteder langs kystriksvegen er de seks angitte stedene, i tillegg til ett ladested ved E12 Umbukta – til sammen syv ladesteder for hele områdepakken.

Send inn spørsmål

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Enovas støtte til ladeinfrastruktur som ikke er besvart ovenfor? Send oss e-post på ladeinfrastruktur@enova.no. Spørsmål av allmenn interesse vil bli besvart på denne siden, slik at informasjonen er tilgjengelig til samme tid for alle potensielle søkere.