Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Tunge elektriske kjøretøy"

Typiske spørsmål om "Tunge kjøretøy"

Støtter Enova hybride kjøretøy?

Nei, Enova har valgt å prioritere støtte til nullutslippsløsninger i dette støtteprogrammet. 

Kan Enova støtte utleie av kjøretøy/maskiner? Hva med leasing?

Enova kan støtte utleie- eller leasingselskap som skal investere i kjøretøy. Det er viktig at leasing eller ikke er avklart før man søker om støtte. Se her for informasjon til leasingselskaper som ønsker å tilby leasing av nye energi- og klimaløsninger

Kan man søke støtte til ladere?

Enova kan kun støtte offentlig tilgjengelig ladere ≥ 50 kW (hurtigladere), og kun dersom kjøretøyene krever utbygging av nye ladere. Støtte til offentlig tilgjengelige ladere må søkes via støtteprogrammet «Energi- og klimatiltak i landtransport» (Biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner). Søknad må sendes innen 3 uker fra søknad om støtte til kjøretøy er sendt. Ta kontakt med Enova for nærmere informasjon dersom dere vurderer å søke støtte til dette. 

Kan vi søke om kjøretøyet skal gå i anbud?

Vi kan ikke støtte kjøretøy som er forpliktet inn i en eksisterende kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunkt. Evt. forpliktelser som inngås mellom søknadstidspunkt og vedtak skjer på søkers egen risiko mht. om støtten fra Enova blir lavere enn forutsatt. Vi kan ikke støtte busser som skal inn i kollektivanbud.

Kan et leasingselskap overta støtten?

Nei, leasingselskap kan ikke overta støtte som er gitt til en annen aktør. Det er viktig å avklare før man søker om støtte om kjøretøyet skal leases slik at det blir riktig søker. 

Hvordan og når kan man sende rapport for utbetaling?

Man kan be om utbetaling av støtte løpende etter hvert som kjøretøyene registreres i Kjøretøyregisteret. Gå inn i Søknads- og rapporteringssenteret og velg "Prosjekter". Trykk deretter på de tre prikkene til høyre for prosjektet, og velg "Registrer kjøretøy".

Generelle spørsmål til søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer