Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy"

Typiske spørsmål om "Utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy"
Kan vi søke om støtte til flere kjøretøy eller anleggsmaskiner i samme søknad?

Ja, det er mulig.

Støtter Enova hybride kjøretøy/maskiner?

Nei, Enova har valgt å prioritere støtte til nullutslipps- eller biogassløsninger i dette støtteprogrammet. Er det snakk om å prøve ut en helt ny og umoden teknologi/løsning med høy innovasjonsgrad og risiko? Da kan dette være innenfor ett av innovasjon og teknologiprogrammene våre.

Kan Enova støtte utleie av kjøretøy/maskiner? Hva med leasing?

Enova kan støtte utleie- eller leasingselskap som skal investere i  kjøretøy/anleggsmaskiner. Det er viktig at dette er avklart før man søker om støtte. Dersom søker vurderer finansiell leasing må man kontakte Enova før man søker for å avklare om finansieringsformen kan godkjennes. Se her for informasjon til leasingselskaper som ønsker å tilby leasing av nye energi- og klimaløsninger.

Hva betyr det i praksis at ladeinfrastrukturen som støttes må være offentlig tilgjengelig?

Hvis drift av det omsøkte kjøretøyet krever utbygging av lade- eller fyllestasjon kan dette søkes om. Men kun dersom søker tilbyr lade- eller fyllestasjonen som en tjeneste og tilfredsstiller følgende vilkår:  

  • Søker kan ikke ha fortrinnsrett på lade- eller fyllestasjonen. Bruken av lade- eller fyllestasjonen kan ikke være dedikert til bestemte virksomheter.
  • Lade- eller fyllestasjonen skal være åpent tilgjengelig for interesserte brukere. Lade- eller fyllestasjonen skal bidra til å bedre den lokale infrastrukturen. Dette ved å tilby lading eller fylling på et åpent, transparent og ikke- diskriminerende grunnlag. Dette skal være tilfredsstilt i hele levetiden til investeringen. 
  • Bruk av lade- eller fyllestasjonen skal skje på markedsmessige vilkår til markedsmessig pris.

 

Kan vi søke om kjøretøyet/maskinen skal gå i anbud?

Vi kan ikke støtte kjøretøy/maskiner som er forpliktet inn i en eksisterende kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunkt. Evt. forpliktelser som inngås mellom søknadstidspunkt og vedtak skjer på søkers egen risiko mht. om støtten fra Enova blir lavere enn forutsatt.

Forplikter vi oss til en viss drivstoffbesparelse i levetiden til kjøretøyet/maskinen?

Ved søknad må søker oppgi et estimat for hvor mye besparelse overgangen til nullutslippsløsningen vil gi. Hvorvidt denne besparelsen oppnås avhenger blant annet om estimerte brukstimer eller kjørte km blir som beregnet ved søknad(oppnås). Søker forplikter seg til å gjennomføre prosjektet som forutsatt. Men Enova trekker ikke tilbake tilskuddet dersom den endelige drivstoffbesparelsen endres fra opprinnelig estimat i løpet av levetiden.

Kan et leasingselskap overta støtten?

Nei, leasingselskapet kan ikke overta støtte som er gitt til en annen aktør. Det er viktig å avklare før man søker om støtte om kjøretøyet/maskinen skal leases eller ikke. Slik at riktig søker blir oppført i søknaden. 

Må det være samme aktør som søker om kjøretøy og infrastruktur?

Nei, det kan være to ulike søkere. Støtte til infrastruktur vil kun behandles i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy. Og kun i de tilfeller hvor drift av kjøretøyet vil kreve utbygging av ny infrastruktur. Lade- eller fyllestasjonen må være offentlig tilgjengelig (se spørsmål om offentlig tilgjengelighet ovenfor). 

Enova Svarer