Ny teknologi i maritim transport

Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

Har din bedrift utviklet en teknologi eller løsning med stort potensial for vesentlig forbedret energi- eller klimaytelse sammenlignet med eksisterende løsninger? Må teknologien demonstreres før den kan bli kommersielt levedyktig, men teknologirisikoen er så stor at det er vanskelig å få finansiert et demonstrasjonsprosjekt? Enova kan nå gi betingede lån som avlaster denne risikoen.

Hvilke prosjekter kan få lån?

Utvikling og demonstrasjon av ny teknologi gjøres for å sikre framtidig lønnsomhet og vekst. Selv om teknologien skal være lønnsom på sikt, vil demonstrasjon av ny teknologi ofte ha en viss risiko og kan være krevende å finansiere. 

Enova tilbyr finansiering i form av betingede lån til demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi. Et betinget lån er et lån som på visse vilkår kan ettergis helt eller delvis. 

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som kan gi:

  • Reduserte klimagassutslipp som følge av
    • direkte reduksjoner i utslipp og/eller
    • bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer
  • Energieffektivisering
  • Redusert effektuttak eller utjevning av effekttopper
  • Utnyttelse av overskuddsenergi

Produksjon av energi og/eller energibærere fra fornybare kilder

Teknologien skal demonstreres under reelle driftsbetingelser og må minimum ha nådd TRL6. Prosjektet skal ikke ha kommersiell drift som hovedformål. 


Hvem kan få lån?

Enova kan tilby lån til bedrifter som er registrert i norsk foretaksregister. 

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet og ha rettighetene til å bruke, videreutvikle og selge teknologien. 

Hvis demonstrasjonen blir vellykket, forplikter bedriften seg til å gjøre teknologien tilgjengelig for tredjeparter i EØS-området i minimum 5 år etter prosjektslutt. Dette gjøres enten gjennom salg av teknologien eller salg av lisenser for teknologien. 


Hvor mye kan Enova finansiere?

Enova kan låne bedriften maksimalt 60% av prosjektets godkjente kostnader. Rentenivået for slike lån er i tråd med markedsrentene som er definert av ESA

Hvis prosjektet ikke lykkes, kan bedriften søke om å få ettergitt hele eller deler av lånet. Betingelsene for ettergivelse av lån settes individuelt for hvert prosjekt.   


Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess