Ny teknologi i maritim transport

Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

Har din bedrift utviklet en teknologi eller løsning med stort potensial for vesentlig forbedret energi- eller klimaytelse sammenlignet med eksisterende løsninger? Er alle vesentlige risikofaktorer avklart, men teknologien må demonstreres under reelle driftsbetingelser for å bekrefte forventet ytelse? Enova kan gi betingede lån til avlastning av teknisk risiko i demonstrasjonsprosjekter.

Hvilke prosjekter kan få lån?

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som kan gi:
• Direkte reduserte klimagassutslipp som følge av
 - Kutt i utslipp og/eller
 - bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer 
• Energieffektivisering
• Redusert effektuttak eller utjevning av effekttopper
• Utnyttelse av overskuddsenergi
• Produksjon av energi og/eller energibærere fra fornybare kilder


Demonstrasjonsprosjekter skal kvalifisere ny og forbedret energi- og klimateknologi for markedet ved å bekrefte forventet teknologisk ytelse gjennom drift over lengre tid under reelle driftsforhold.
Enova benytter betingede lån som virkemiddel for store demonstrasjonsprosjekter. Et slikt lån skal nedbetales når den teknologiske risikoen i prosjektet er avklart, og normalt innfris innen fem år. Dersom det gjennom demonstrasjonsprosjektet avklares at teknologien ikke kan oppnå den forventede teknologiske ytelsen kan bedriften søke om ettergivelse av hele eller deler av lånet i henhold til forhåndsdefinerte og forutsigbare betingelser. Betingelsene for ettergivelse av lån settes individuelt for hvert prosjekt.   

Det er viktig å merke seg at Enova ikke yter risikolån eller tar markedsrisiko, og at alle vesentlige teknologiske risikofaktorer må være identifisert og avklart før demonstrasjonsprosjektet. 
Etter vellykket demonstrasjon forplikter bedriften seg til å gjøre teknologien tilgjengelig for tredjeparter i EØS-området i minimum 5 år etter prosjektslutt. Dette gjøres enten gjennom salg av teknologien eller salg av lisenser for teknologien.

Hvem kan få lån?

For å kunne kvalifisere for lån må søkerbedriften dokumentere tilstrekkelig økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre hele prosjektet, inkludert tilstrekkelig betjeningsevne for renter samt refinansieringsevne for lånet etter endt demonstrasjonsperiode. Betjenings- og refinansieringsevnen må være robust nok til å ta høyde for markedsmessige svingninger, og kan ikke baseres på kontantstrømmen fra demoanlegget alene eller forventet fremtidig salg av selve demonstrasjonsanlegget. Enova benytter seg av tredjepartsvurdering for verifikasjon av de økonomiske forutsetningene.

Virksomheten som søker må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan Enova finansiere?

Enova kan låne bedriften maksimalt 60% av prosjektets godkjente kostnader. Rentenivået for slike lån er i tråd med markedsrentene som er definert av ESA. 

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess