Spørsmål og svar fra 7. utlysningsrunde

Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på landstrom@enova.no.

Er det mulig å søke om støtte til ladeanlegg?

Det er mulig å søke støtte om kombinasjonsanlegg for landstrøm/ladestrøm. Dersom dere planlegger et anlegg kun ment for lading, ta kontakt via landstrom@enova.no før søknaden sendes inn.

Kommer Enova med et eget program for ladeanlegg?
Vi går nå i gang med å evaluere dagens ordning for å vurdere hvordan vi best kan bidra til å bygge infrastrukturmarkedet fremover i retning av utslippsfri sjøfart.  Den sjuende utlysningsrunden som åpnet nå i januar 2019 kan derfor bli den siste runden i nåværende form, og det er for tidlig å si hvordan framtidige støttetilbud blir. 

Hvorfor kan dere ikke lenger støtte tilpassing av skip så de kan ta imot landstrøm?
Ombygging for å kunne benytte landstrøm er som oftest ikke veldig kostbart, og bør være lønnsomt for de fleste skip som anløper kaier med landstrømtilbud. Imidlertid kan vi fortsatt støtte ombygging til landstrøm i skip, men bare så lenge batteriinstallasjon også inngår. Dette følger av at vi i oktober 2018 spisset programtilbudet som tidligere het "Energi- og klimatiltak i skip" og døpte det om til "Elektrifisering av sjøtransport". Som et ledd i dette stiller vi altså krav til at installasjon av batterier må være en del av prosjektet. 

Å utvikle og ta i bruk utslippsfrie fremdriftssystemer og drivstoff er nødvendig i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med den ledende posisjonen som norske rederier og norsk verfts- og leverandørindustri har globalt, er dette et område hvor Norge har et betydelig potensial for å kunne bidra til utvikling av ny teknologi og nye løsninger som også gir økt verdiskaping for Norge. Det er nå så høy aktivitet på batterifronten at Enova ønsker å prioritere slike tiltak for holde oppe momentumet i oppbyggingen av en norsk verdikjede på området.  

Skal bransjen være rustet for lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av at aktørene strekker seg lenger i prosjektene sine. Da er det naturlig at rederne også må ta et ekstra steg for å nå opp i konkurransen om midlene til Enova.

Vi har en opplagsplass som ikke er i bruk da en ikke har landstrømsanlegg her. Det har vært en forutsetning å ha landstrøm til denne lokaliteten for at de skal kunne lagre skip her. Det har tidligere vært skip i opplag på denne plassen. Spørsmålet mitt blir da om en søknad om støtte til landstrømsanlegg for skip som ligger i opplag vil oppfylle de prinsipielle kravene i utlysningen, slik at søknaden blir med i videre vurderinger?

Enova legger ikke føringer for hvordan anlegget blir brukt i etterkant av investeringen. For søknaden om støtte godkjenner vi imidlertid ikke at skip i opplag blir brukt i grunnlaget for effektbehov. Bare skip i normal drift som har hatt anløp i havnen i løpet av 2018 blir vurdert.