Spørsmål og svar fra 1. utlysningsrunde

Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på landstrom@enova.no.

Spørsmål: Kan utstyrsleverandører søke om støtte til landstrømanlegg gjennom dette programmet?

Svar: Dette støtteprogrammet har åpning for å støtte utstyrsleverandører. Fra utlysningsteksten fremkommer det at målgruppen for programmet er:
"... aktører som vil etablere landstrøm i norske havner. Dette kan være havneeiere, men også andre aktører som ønsker å etablere forretningsmodeller knyttet til utbygging eller drift av landstrømanlegg."
Enova gir støtte til den som investerer i landstrømanlegget. I tilfeller der søker ønsker å leie ut landstrømanlegg, må det fremlegges bindende avtale med havneeier som tilfredsstiller de kriteriene til drift som er satt i utlysningen.

Spørsmål: Når kan man levere inn søknad?

Svar: Søknadsskjema knyttet til dette programmet vil være klart i løpet av uke 47.

Spørsmål: Stilles det noen krav til skipenes nasjonalitet i utlysningen?

Svar: Det er havnas anløpsstatistikk som inngår i vurderingen av utlysningens tildelingskriterier. Skipets nasjonalitet er ikke relevant i vurderingen.

Spørsmål: Hvem mottar støtte?

Svar: Støttemottaker må være den som balansefører investeringen. Støttemottaker må også ha norsk selskapsnummer.

Spørsmål: Kan Enova støtte utvidelser av eksisterende anlegg i denne utlysningen?

Svar: Ja, men det må være en økning i potensiell bruk fra eksisterende til nytt anlegg. For å beregne kWh-potensialet som inngår i tildelingskriteriet, legges til grunn alle skip som kan betjenes av det utvidete anlegget, men ikke av det eksisterende anlegget.

Spørsmål: Hvordan beregnes og utbetales støtten?

Svar: Gjennom denne utlysningen har Enova mulighet til å støtte opp til 100 prosent av godkjente investeringskostnader. Tildelingskriteriet er satt til "Støtte / kWh-potensial" (se utlysningstekst for utfyllende informasjon om beregning). Støtten utbetales etterskuddsvis henholdsvis hver 6. måned opp til totalt 50 prosent av støttebeløpet. Resterende støttebeløp vil utbetales når landstrømanlegget er ferdigstilt og i drift. Kun kostnader påløpt etter søknadstidspunkt kan inngå i kostnader som Enova kan støtte.

Spørsmål: Må landstrømmen komme fra strømnettet, eller støtter Enova også lokalt produsert strøm?

Svar: Enova støtter i denne utlysningen kun selve landstrømanlegget, og kostnader relatert til det (blant annet kabelfremføring, prosjekteringskostnader m.m., ref. utlysningen). Kostnader knyttet til kraftproduksjon vil ikke kunne støttes.

Spørsmål: Må landstrømmen leveres direkte fra kai, eller kan den også leveres via en "powerbarge" hvor strøm da produseres om bord i f.eks. en lekter?

Svar: Enova kan støtte mobile løsninger i havna, men kostnader knyttet til selve kraftproduksjonen vil falle utenfor kostnader vi kan støtte.

Spørsmål: Hva er maksimal støtteandel?

Svar: Enova kan støtte maksimalt 100 prosent av godkjente investeringskostnader. Støtten til anleggene organiseres som en konkurranse, der de beste søknadene i hver runde vil få støtte. Tildelingskriteriet er knyttet til støttebehov og potensialet for bruk av anlegget. I utlysningen finner du en nærmere beskrivelse av tildelingskriteriet og metode for beregning. Kun kostnader påløpt etter søknadstidspunkt kan inngå i støtteberettigede kostnader.

Spørsmål: Skal søknadene basere kostnadene på innhentede tilbud eller er det tilstrekkelig med forventede kostnader?

Svar: Vi aksepterer kostnader basert på estimater. Dersom de estimerte kostnadene virker urimelige, kan Enova be om utfyllende informasjon. Dersom det i etterkant skulle vise seg at omsøkt støttebeløp er høyere enn de faktiske investeringene, vil Enova avkorte støttebeløpet.

Spørsmål: Utregning av kWh-potensial er spesifisert som Effektbehov per skip * fartøyets potensielle tilkoblingstid, summert for alle skipsanløp. Enova opplyser om at dersom det finnes mer nøyaktig statistikk kan dette legges til grunn. Skal kWh-potensialet regnes ut fra hvilke skip og rigger som ville blitt betjent av det aktuelle landstrømanlegget i 2015 dersom det hadde eksistert? Kan statistikk for eksempelvis en innleid dieselgenerator eller landstrømanlegg inngå i beregningen av kWh-potensialet? Legges det opp til en sammenligning av mengde diesel brukt per dags dato, eller skal det kun vurderes effektbehov som landstrømanlegget vil kunne levere?

Svar: Ved mer nøyaktig statistikk menes det for eksempel dersom det er blitt benyttet innleide dieselgeneratorer eller innleie av landstrømanlegg. kWh-potensialet skal beregnes ut fra hvilke skip og rigger som ville blitt betjent av det aktuelle landstrømanlegget i 2015 dersom det hadde eksistert. I beregningen kan eksempelvis innleide dieselgeneratorer eller innleid landstrømanlegg inngå. Det legges ikke opp til en sammenligning av mengde diesel brukt per dags dato, men kun effektbehovet som landstrømanlegget kan levere.

Spørsmål: Skal søknaden sendes samlet i ett dokument? Finnes det en mal for søknaden?

Svar: Enova vil lage en søknadsmal som vi legger ut på nettsidene våre.

Spørsmål: Hvilken utnyttelsesfaktor, margin og behovsfaktor skal brukes for rigger ved beregning av effektbehov?

Svar: Her bør det presenteres tall som gir mulighet til å beregne realistisk utnyttelsesfaktor for denne spesifikke "fartøys"-kategorien.

Spørsmål: I utlysningen står det ikke noe om krav til lønnsomhet, men at "prosjekter som er avhengig av støtte vil bli realisert". Hva skal legges ved av lønnsomhetsberegninger til søknaden? Og hva er tidshorisonten på lønnsomhetsberegningen?

Svar: For dette programmet er det ikke behov for å sende inn lønnsomhetsberegninger. Dersom det søkes om et for høyt støttebeløp, vil det kunne redusere prosjektets konkurranseevne og mulighet for å få støtte.

Spørsmål: Er det slik at en kan få støtte ift. allerede foretatte investeringer/påbegynt arbeid? Kan man etter innlevert søknad ta en kalkulert risiko på at man vil få støtte og gjennomføre investeringer?

Svar: Det er helt sentralt at dere leverer inn søknad før dere tar investeringsbeslutning. Enovas støtte skal være utløsende, det vil si at støtten skal bidra til å realisere prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført. Enova støtter ikke prosjekter som allerede er besluttet gjennomført eller igangsatt.
Dersom dere tar investeringsbeslutning og starter investeringene/forpliktelsene etter at søknaden er innsendt, men ikke behandlet, er det fullt og helt på egen risiko. Søker må selv vurdere risikoen med at man kan ende opp med å måtte gjennomføre tiltaket uten noe som helst støtte. Dette er en konkurranse mellom de ulike prosjektene der ikke alle vil få støtte. Enova gir ingen forhåndsvarsler eller garantier for at dere vil få et positivt vedtak. Etter søknadsfristen 3.februar vil Enova behandle de innkomne søknadene.

Spørsmål: Går tiltak i terminal/bygg o.l. på landsiden inn under energitiltak i skip?

Svar: Nei, men Enova har andre programmer som omfatter denne type tiltak, for eksempel "Støtte til eksisterende bygg" eller "Støtte til energitiltak i anlegg".

Spørsmål: Kan skipet søke om støtte hvis man gjør tiltak som effektiviserer energibruken

Svar: Ja, skipet kan da søke om støtte under programmet "Støtte til energitiltak i skip".

Spørsmål: Har demonstrasjonseffekt noe å si i søknaden?

Svar: Demonstrasjonseffekt er ikke en del av vurderingskriteriene. Dersom prosjektet omfatter introduksjon av ny teknologi/nye løsninger bør støtteprogrammet "Støtte til ny energi- og klimateknologi i transport" vurderes.

Spørsmål: Hva ligger i energiledelse?

Svar: Innføring av energiledelse i virksomheten. Dette går ut på å forankre energi i hele bedriften samt kartlegging av bedriftens energibruk og utarbeidelse av tiltak/handlingsplan, støtteprogrammet heter "Støtte til energiledelse".

Spørsmål: Kan Enova gi støtte til utredninger som skal til for å fremskaffe grunnlag til søknaden?

Svar: Utredninger inngår ikke i kostnader som Enova kan støtte. Kostnader til prosjektering som skjer etter at søknad er sendt inn samt kostnader til prosjektoppfølging/byggeledelse kan inngå i kostnadsgrunnlaget. Egne timekostnader kan settes til 500 kr per time. Dersom det skal benyttes en annen sats kan dette maksimalt utgjøre 1 promille av nominell årslønn for det personell dette gjelder, oppad begrenset til 1000 kr per time. Dette må i så fall dokumenteres. Med nominell årslønn menes den ansattes avtalte årslønn ved utløpet av rapporteringsperioden.

Spørsmål: Kan dere støtte noe som er utenfor standarden beskrevet i utlysningen?

Svar: Enova forholder seg til standarden i utlysningen.

Spørsmål: Det stilles ulike krav til søker. Kan dere gi et eksempel på en søker som ikke vil være kvalifisert?

Svar: For å være kvalifisert som søker må alle krav være tilfredsstilt (se kvalifikasjonskriteriene).

Spørsmål: Samme organisasjon kan levere søknader for flere havner separat. Disse vil da konkurrere mot hverandre?

Svar: Ja, de vil konkurrere. Det er opp til søker å vurdere søknadsstrategier.

Spørsmål: Hvis det er havner som ser det relevant å se dette i sammenheng - dersom det er skip som går flere steder - er det mer hensiktsmessig å søke hver for seg?

Svar: Dette er opp til søker å vurdere.

Spørsmål: Tildelingskriteriet er en brøk - det vil være forskjell mellom et lite og et stort anlegg. Vektlegges dette annerledes? Et lite anlegg kan få en veldig god brøk, mens et stort anlegg kan ha en dårligere brøk.

Svar: Enova ser på nytte per kostnad i prosjektene. Størrelse på anlegg er vanskelig å forholde seg til, på samme måte som miljøeffekten vil være ulik midt i en stor by i forhold til langt utenfor by. Denne utlysningen vektlegger ikke størrelse på anlegget og lokal miljøbelastning.

Spørsmål: Dette er anlegg som skal kunne betjene mange typer fartøy. Er det generatoreffekt som skal legges til grunn? Er det mulig å operere med gjennomsnittseffekt for fartøystypene?

Svar: Søker bør presentere realistiske beregninger for landstrømanleggets kWh-potensial. Dersom man ikke kjenner fartøyenes effektbehov kan man benytte gjennomsnittseffekt for generatorene for de(n) relevante fartøystypen(e) multiplisert med gjennomsnittlige behovsfaktorer slik beskrevet i vedlegg 1 i kvalifikasjonskriteriene. Ved behov vil Enova foreta egne beregninger/estimat.
DNV GL har regnet på ulike havner og ulike skipssegment- dette vil legges ut på nettsiden til uka (uke 51). Det er krevende å beregne effekt i havn i forhold til transitt (vet ikke som skipet er i opplag eller i drift, eller om det er i energikrevende laste-/losseprosess etc.).

Spørsmål: Rapporten til DNV GL (Landstrøm i norske havner, 2015) - er det per navn/lokalitet? Hvor førende vil denne være dersom det er avvik fra denne i forhold til informasjon i søknaden?

Svar: Rapporten vil være noe Enova kan se til, og gjøre parallellberegninger. Enova må se hva som kommer inn i søknadene. Søkere må dokumentere så godt som mulig, og argumentere for det.

Spørsmål: Reell anløpsstatistikk og liggetid - vil dette ha positiv effekt?

Svar: Dette vil være et veldig godt grunnlag for beregningen.

Spørsmål: Hurtigruta stopper motor etter 20 minutt i havn - hvordan beregne dette?

Svar: Dette skal Enova kunne behandle. Det finnes gode tall for Hurtigruta, og vi snakker her om spesifikke og kjente skip.

Spørsmål: Kan dere legge ut et Excel-ark som kan benyttes i beregningen av effektbehov? Formelen er noe uklar.

Svar: Enova tar dette med som innspill.

Spørsmål: Dersom man har landstrøm om det ligger opplag som kan benytte anlegget, kan det inngå i beregningen?

Svar: Opplagsskip har dårlige historiske data, samtidig som det er et meget uforutsigbart marked. Søker må ta med all relevant informasjon i søknaden, så vil Enova håndtere dette i søknadsbehandlingen.

Spørsmål: Med tilgjengelighet menes oppetid?

Svar: Ja.

Spørsmål: De som skal føre strømmen frem til landstrømanlegget, kan de også søke?

Svar: Enova kan ikke støtte nettselskapene som skal føre frem strøm til kaien. Anleggsbidrag kan inngå som en del av investeringskostnadene.

Spørsmål: Dersom leverandør er eier av kabel og trafo - stilles det krav til at havn må eie dette?

Svar: Enova dekker søkers investeringskostnader- dette kan inngå i investeringskostnadene som anleggsbidrag eller egne investeringskostnader. Driftskostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. Enova beregner heller ikke lønnsomhet, og forholder seg ikke til hvordan anlegget driftes så lenge kravene til driftsperioden (ref. utlysningen) tilfredsstilles.

Spørsmål: Anleggsbidrag til netteier (kostnader) rekker vi ikke å innhente innen søknadsfrist. Disse kostnadene vil være største andel av totale kostnader. Hvordan forholde seg til dette i en søknad?

Svar: Dersom denne kostnaden ikke er klar til søknadsfrist kan man basere dette på et estimert beløp. Man vil aldri få mer støtte enn det man har hatt i investeringskostnader. Det er ingen vedståelsesfrist for søknaden. Dersom forhold endrer seg mye etter innsendt søknad eller etter signering av tilsagn, er det mulig å takke nei til støtten.

Forbruksavgift: Det er foreslått at strøm fra land til skip i næringsvirksomhet med bruttotonnasje over 400 tonn skal kunne få redusert forbruksavgift, som fra 2016 vil være 0,48 øre/kWh. Vi viser ellers til gjeldende forskrifter her.

Spørsmål: I en havn er det en nettleietariff som er knyttet til at netteier kan koble ut landstrømanlegget ved større energibehov andre steder i regionen. Kan man ha en slik tariff?

Svar: Enova forutsetter at man har en tariff som er hensiktsmessig og som bidrar til at driftskriteriene tilfredsstilles.

Spørsmål: Det vil alltid være en konkurranse med drivstoffprisen. Krever dere noe rundt prising?

Svar: Dette er opp til den enkelte havn, men det vil jo stride mot utlysningens formål dersom strøm prises så høyt at det lønner seg å ikke koble seg til. Enova vil følge prisutviklingen fremover.

Spørsmål: Kan bufferbatteri for å redusere nødvendig nettkapasitet inngå i søknaden?

Svar: Det kan det, det er opp til søker å velge tekniske løsninger så lenge utlysningens krav ellers er tilfredsstilt.

Spørsmål: Hvordan blir det med båter som har batterier om bord?

Svar: Fordelen er at det kan hentes ut mer energi per effektbehov. Man kan få et billigere anlegg og hente ut mer effekt. Dette må dokumenteres i beregningene.

Spørsmål: Det kommer flere ladbare ferger som må ha elektrisitet i begge ender. Vil dette regnes som landstrøm?

Svar: Landstrøm-spesifikasjonen gjelder. Det forutsettes da at el-fergen kan lades på dette anlegget. Effekten vil da kunne telles inn i brukspotensialet. Dersom en fylkeskommune skal søke om ladeanlegg til en spesifikk ferge, vil dette falle utenfor utlysningen. Aktuelt støtteprogram vil da være "Støtte til Energitiltak i skip".

Spørsmål: Er tanken at man enten får 100 prosent støtte eller ingenting?

Svar: Nei, man søker om de midlene man trenger for å gjennomføre tiltaket. Svaret på søknaden vil enten være ja eller nei. Dersom man ber om for mye, kan man risikere å ikke få noe (konkurranseevnen reduseres). De som ikke når opp i konkurransen får ingen støtte, men kan søke på nytt i neste utlysning. Prosjekter som takker ja til støtte vil i etterkant bli offentliggjort med navn på tilskuddsmottaker, en kort beskrivelse av landstrømanlegget og innvilget støttebeløp.

Spørsmål: Kan Enova dekke kostnader til å bygge ny kai (for å komme nærmere steder med tilstrekkelig nettforsyning)?

Svar: Enova vil ikke kunne dekke kostnader knyttet til bygging av en ny kai.

Spørsmål: Enova antar to utlysningsrunder hvert år. Er tilgjengelige midler de samme? Er det slik at man bør forte seg for å nå den første runden for å få et høyere støttebeløp?

Svar: Dette vil avhenge av antall kvalifiserte søknader i hver runde og vil være vanskelig å vurdere på forhånd.

Spørsmål: Noen havner har kapasiteten i havn, mens andre må investere. Hva med de som har bygget anlegg? Og som allerede har betalt anleggsbidrag? Kan dette regnes inn i søknaden?

Svar: Allerede påløpte kostnader før søknadstidspunkt kan ikke tas med i søknaden.

Spørsmål: Dersom man ikke er fornøyd med tildelingen, kan man fortsatt delta i neste utlysning?

Svar: Det inngår ikke forhandlinger i konkurransen. Hvis man ikke ønsker å gjennomføre prosjektet med gitt støttebeløp må man da takke nei til tilsagnet og vente til neste utlysningsrunde.

Spørsmål: Hva blir egentlig prioritert i utlysningen (hvilke søknader)?

Svar: Søknader som tilfredsstiller programmets krav vil prioriteres etter hvor høyt tilskuddsbeløp det søkes om per kWh-potensial. Jo lavere brøk, jo høyere prioriteres søknaden (ref. beregning av kWh-potensial).

Spørsmål: Flere havner kan ønske å søke samlet- må det være samme foretaksnummer i søknaden?

Svar: Nei, men det må være en som står som formell søker. Organisering og samarbeid i en søknad må beskrives og det må foreligge en avtale som regulerer samarbeidet. Private og offentlige havner kan søke sammen.

Spørsmål: Vil konkurransen ha flere enn én vinner?

Svar: Ja, her er det konkurranse mellom havner og om tilgang til midler. Enova kan gi flere tilsagn, men kan ikke gi støtte til alle som søker på hver utlysning. Støtten kan være begrenset av budsjett dersom Enova får inn mange gode søknader.

Spørsmål: Kan en aktør levere så mange søknader han vil?

Svar: Det er opp til den enkelte aktør. Ett anlegg kan kun inngå i ett prosjekt (man kan ikke legge inn flere søknader som omfatter samme anlegg).

Spørsmål: I prosjektkostnader er det satt opp 7 punkter, ett av dem heter "maskiner og utstyr", hva legger dere i denne posten?

Svar: Maskiner og utstyr omfatter investeringer i komponenter/utstyr samt montasje o.l. knyttet til dette. Det ble opplyst om at denne posten ikke stod i selve utlysningsteksten, dette skal Enova følge opp og sikre at teksten i søknadssenteret stemmer overens med utlysningsteksten. Enova kommer ikke til å diskvalifisere noen på grunnlag av feil bruk av kostnadsposter.

Spørsmål: Må skipet ha norsk flagg?

Svar: De som søker her er veldig ofte knyttet til havna. Vi forholder oss ikke til norsk eller ikke norsk flagg mht. skipsanløp som kan inngå i kW-potensialet. Programmet "Støtte til energitiltak i skip" er åpent for alle NOR/NIS og utenlandskflaggede skip med systematiske anløp til Norge. NIS-skip er ikke særlig omtalt i programteksten i dag, men vil bli implementert innen kort tid.

Spørsmål: Kan dere si noe om antall/sum til tildeling?

Svar: Saksbehandlingstid vil avhenge av kvalitet på søknader og størrelse på støttebeløp. Det er en målsetting at vedtak skal foreligge i begynnelsen av april 2016. Sum eller antall kan Enova ikke si noe om. Dette er avhengig av søknadsmengde og hvor mange gode prosjekter som søker. Søknader som ikke er gode nok i denne omgang, kan forbedres og søke i neste utlysning.

Spørsmål: Hva er tidsplan for gjennomføring? Hva skjer dersom man avviker fra tidsplanen?

Svar: Tidsfrist for ferdigstillelse av anlegg er satt i utlysningen. Anleggene skal være ferdig utbygd og i drift innen 1.juli 2017. Dersom man får avvik i forhold til tidsplan må Enova varsles så tidlig som mulig, og man må søke om utsettelse for ferdigstillelsen.

Spørsmål: Hvordan håndteres brudd på driftskravene?

Svar: Dersom leveranseforpliktelser brytes i utbyggings- eller driftsperioden kan Enova kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av støttebeløpet. Mer informasjon om betingelsene rundt tilskudd finnes i Generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Spørsmål: Er det lov å "snakke høyt" om tilsagnet dersom man får støtte?

Svar: Ja, Enova vil offentliggjøre navn på tilskuddsmottaker, en kort beskrivelse av landstrømanlegget og innvilget støttebeløp. navn på søker, men samarbeider gjerne med søker om kommunikasjon utover dette.

Spørsmål: Hva er det som offentliggjøres- er det kun støttebeløpet eller totale kostnader også?

Svar: Enova vil kun offentliggjøre støttebeløpet, navn på tilskuddsmottaker og en kort beskrivelse av landstrømanlegget.

Spørsmål: Er hensikten med utlysningen redusert forurensing?

Svar: Reduserte luftforurensninger er en viktig begrunnelse for ønsket om økt bruk av landstrøm. Enova vil imidlertid ikke beregne eller belønne utslippsreduksjoner, men kun se på potensial for bruk i utlysningen. Det er krevende å beregne og belønne reduserte luftforurensninger i utlysningen.

Spørsmål: Hvordan vil Enova forholde seg til andre støtteordninger?

Svar: Det er opp til hver enkelt om man søker Enova eller f.eks. NOx-fondet. Samme tiltak/investering vil ikke kunne støttes av både Enova og NOx-fondet. Søker er forpliktet til å opplyse om det er søkt om støtte fra andre statlige ordninger til samme prosjekt. Dersom dette er tilfelle, må Enova ta stilling til om samlet støttenivå vil ligge innenfor det lovlige støttenivået i statsstøtteregelverket.

Spørsmål: Kan man søke begge steder (Enova og NOx-fondet)?

Svar: Ja, men det bør oppgis dersom man har søkt om støtte hos den andre.

Spørsmål: Offshore fartøy som må bygges om til plug-in for å kunne bruke landstrøm - er det da best å gå til Enova eller NOx-fondet?

Svar: Dette er vanskelig å svare på, det er avhengig av mange faktorer (blant annet spesifikke NOx-utslipp).

Spørsmål: Kan man søke dersom man har en konsesjon som sier at man må ha landstrøm?

Svar: Enovas støtte skal være utløsende, og kan ikke støtte tiltak som styres av krav. Man må i det enkelte tilfelle se på konsesjoner og lignende er formulert.

Spørsmål: Dersom man har en havn der det foregår reguleringsplanprosess- dersom landstrøm inngår i reguleringsplanene, kan Enova støtte tiltaket da?

Svar: Da må det undersøkes substansen i kravet. Det kan ikke foreligge endelig investeringsbeslutning før man søker.

Spørsmål: Vil det stilles krav om energioppfølgingssystem (EOS)?

Svar: Nei, dette er ikke et krav, men vi anbefaler at denne type anlegg tilknyttes et slikt system.

Spørsmål: Har Enova planlagt nytt informasjonsmøte før neste utlysning?

Svar: Det er veldig sannsynlig at Enova kommer til å arrangere et nytt informasjonsmøte i forkant av neste utlysning. Det er mange gode læringspunkter underveis som kan ha noe å si for neste utlysning, neste utlysning kan dermed være annerledes enn den i dag.

Spørsmål: Legges spørsmål og svar ut fortløpende på nett?

Svar: Ja, all kommunikasjon knyttet til utlysningen vil foregå gjennom eposten (landstrom@enova.no). Spørsmål anonymiseres og besvares via nettsiden (www.enova.no/landstrom).

Spørsmål: Vil dere si noe om hvor mange søknader som kommer inn? Det kan være interessant å se på hvor stor interesse det er.

Svar: Enova får komme tilbake til dette.

Spørsmål: Er det mulig å legge til grunn skipsanløp for 2014, men også inkludert tall fra 2015?

Svar: Dersom det kan argumenteres for at 2015 var et atypisk år, kan det brukes 2014-tall. Enova vil vurdere tallene og eventuelt gjøre tilleggsvurderinger.

Spørsmål: Normalt må innvilget støtte over 15 millioner Euro notifiseres til Eftas overvåkingsorgan, ESA. Gjelder dette også for landstrømkonkurransen?

Svar: Nei, dette gjelder ikke for konkurranser. (Foil nr. 19 i presentasjonen fra informasjonsmøtet er derfor oppdatert på dette punktet).

Spørsmål: Kan man inngå en intensjonsavtale før man har sendt søknad?

Svar: Ja, det kan man gjøre så lenge det tas forbehold i avtalen om tilstrekkelig finansiering/støtte fra Enova for å gjennomføre prosjektet.

Spørsmål: Hvilke endringer har blitt gjort i søknadssenteret etter informasjonsmøtet på Gardermoen? Hvilke endringer er gjort på nettsiden?

Svar: I søknadssenteret har Enova lagt ut en huskeliste (bekreftelse på at søknaden er i samsvar med utlysningskriteriene) for innsending av søknad. Denne huskelisten er et obligatorisk vedlegg ved innsending av søknad. Enova har også endret noe på kostnadspostene som skal oppgis i søknaden.
På nettsiden har vi gjort en liten endring i presentasjonen som ble holdt på informasjonsmøtet. Endringen er at for søknader om støtte på over 15 millioner euro ikke vil måtte notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, ettersom dette kravet ikke gjelder for konkurranser. På utlysningssiden (nettsiden) under "Viktige dokumenter" har vi også lagt ut den samme huskelisten som dere finner i søknadssenteret.

Spørsmål: Kan rederen søke om tilskudd for å tilpasse skipet til landstrøm, selv om skipet er DIS registrert?

Svar: Utenlandskflaggede skip kan søke om støtte til dette under programmet "Støtte til energitiltak i skip", det forutsettes da at skipet har systematiske anløp til norske havner.

Spørsmål: I forbindelse med informasjonsmøtet på Gardermoen ble det sagt at det skulle legges ut en søknadsmal. Hvor finnes denne?

Svar: Enova har laget en huskeliste (bekreftelse på at søknaden er i samsvar med utlysningskriteriene) for innsending av søknad. Denne listen ligger på nettsiden under "Viktige dokumenter", den ligger også inne i søknadssenteret (i boksen til høyre). Denne listen er et obligatorisk vedlegg ved innsending av søknad.

Spørsmål: I utlysningsteksten er det beskrevet hvordan kWh-potensialet for landstrømanlegget skal beregnes, blant annet ved bruk av anløpsstatistikk og korreksjonsfaktorer. Skal korreksjonsfaktorene brukes også når man vet hvilke skip som vil bruke anlegget og kjenner deres energibehov ved landligge?

Svar: Søker bør oppgi så realistiske tall som mulig. Korreksjonsfaktorene er gjennomsnittstall for ulike fartøystyper, og i de tilfeller søker har mer spesifikke tall tilgjengelig er det bedre om disse brukes.

Spørsmål: Skipene vi ønsker å bygge landstrøm for er allerede tilrettelagt for landstrøm. Vi ser imidlertid at dette ikke påvirker tildelingskriteriene, er det allikevel en relevant opplysning?

Svar: For at vi skal forstå prosjektet gode, er det nyttig å ta inn opplysninger om hvordan anlegget vil brukes (gjerne i en egen prosjektbeskrivelse) selv om opplysningene ikke påvirker tildelingskriteriene.

Spørsmål: I sammenheng med drift skrives det om kompetent personell med formell kompetanse. Hvilken kompetanse kreves?

Svar: Installasjon og drift av elektriske anlegg er regulert av ulike regelverk, og det er opp til søker å sikre at disse følges og at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas av kompetent personell. Søker skal oppgi hvordan anlegget driftes og overvåkes, samt hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt.

Spørsmål: Vi vurderer å søke om støtte til utbygging av landstrøm i et havneområde, her vil vi ha flere uttak. Effektbehovet for de respektive skipene ligger fra 50 kW og opp til 150 kW, noe som i praksis betyr at vi egentlig kan benytte vanlige normerte tekniske uttak. Vi ser at det stilles som krav av man følger normen 80005-3. Dette blir kanskje litt voldsomt på våre små effekter- vi er derfor usikre på hva vi skal gjøre og om vi fortsatt kan søke og benytte den nye normen på små tekniske uttak? Noen anlegg faller utenfor standarden, f.eks. små anlegg, anlegg dedikert til dokking av skip o.l.

Svar: Under dette programmet er poenget å bidra til allmenn tilgang til landstrøm i de viktigste norske havnene. Ved å kreve at landstrømanleggene bygges etter standard bidrar vi til at anleggene kan betjene flest mulig skip og til at landstrømsstandardene får økt gjennomslag. De minst anleggene (de som ikke omfattes av noen standard) vil normalt kunne betjenes med enklere systemer som elektriske kabler og tilkoblinger og har normalt vesentlig lavere kostnader enn større anlegg der det ofte er behov for frekvens- og spenningsomformere, samt utbygging av økt strømkapasitet. Etableringen av de mindre anleggene vil derfor normalt ha redusert behov for offentlig støtte. Av disse årsakene omfattes ikke disse mindre anleggene av Enovas landstrømsutlysning.

Spørsmål: Hvordan skal skipenes effektbehov ved kai beregnes

Svar: Ettersom vi ønsker mest mulig realistiske tall for skipenes effektbehov (og dermed landstrømstilkoblingens kWh-potensial) er det flere måter å beregne dette på:

  1. I de tilfeller der skipenes effektbehov er kjent - for eksempel der det er få skip som anløper havnen, og det er dermed rimelig enkelt å få tilgang til skipenes gjennomsnittlige effektbehov ved landligge, bør man bruke disse spesifikke og kjente tallene.
  2. I de tilfeller der skipenes installerte generatoreffekt er kjent, men man ikke kjenner gjennomsnittlig effektbehov ved kai, kan man bruke tabellen oppgitt i vedlegg 1 i utlysningen. Installert generatoreffekt multipliseres da med tabellens utnyttelsesfaktor.
  3. I de tilfeller mange og potensielt ukjente skip anløper havnen og man ikke kjenner skipenes installerte generatoreffekt, kan denne tabellen benyttes (Denne er ikke tidligere oppgitt i utlysningen).

For å beregne skipenes kWh-potensial skal effektbehov pr skip multipliseres med fartøyenes potensielle tilkoblingstid i havn, summert for alle skipsanløp av relevante fartøy i løpet av ett år som beskrevet i utlysningsteksten. Som nevnt i utlysningen vil Enova kunne gjøre egne beregninger for å sikre at de ulike søkeres tallmateriale blir sammenlignbart og dermed bidra til riktig konkurranse mellom prosjektene.

Spørsmål: Har Enova en mal for HMS-egenerklæring?

Svar: Søker kan benytte egen/bedriftens mal for HMS-egenerklæring.

Spørsmål: Hva kreves av dokumentasjon på finansiering av prosjektet ved innsending av søknad?

Svar: Søkerens årsregnskap inkludert noter med styre- og revisjonsberetning fra de to siste årene (2013 og 2014) skal legges ved søknaden. Søker skal sannsynliggjøre tilstrekkelig finansiering av prosjektet gjennom tilgang til egenkapital, lån e.l. Ved innsending av søknad er det ikke nødvendig med bankgaranti eller lignende, men som en del av saksbehandlingen vil Enova kunne be om bindende finansieringsbevis.

Spørsmål: I visse spesifikke anvendelser er det ikke hensiktsmessig å bygge landstrømanlegget etter lavspentstandarden (NEK IEC/PAS 80005-3 Utility Connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements). For eksempel ved dedikerte opplagsanlegg og i tørrdokker kan det være uhensiktsmessig å investere i "kabelspolearrangement" for å koble til skipet. Er det i disse tilfellene nødvendig å investere i kabelspolearrangement?

Svar: I programmet "Støtte til landstrøm" tilbyr Enova investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner. Lavspentstandarden nevnt i utlysningsteksten spesifiserer at den "does not apply to the electrical Power supply during docking periods, e.g. dry docking and other out-of-service maintenance and repair". Søkere som ønsker å bygge landstrømanlegg utelukkende for å betjene disse formålene omfattes ikke av programmet. Noen av disse anleggene kan være relevante for å søke støtte under programmet "Støtte til energitiltak i anlegg", og Enova anbefaler derfor aktører med denne type anlegg å ta kontakt med saksbehandlerne for dette programmet for å vurdere muligheter for støtte. Havner som har normale skipsanløp, men som i tillegg ønsker å benytte landstrømanlegg til å betjene skip som venter på opplag eller ligger i opplag kan derimot søke støtte under programmet "Støtte til landstrøm".

Spørsmål: Vi har en bruker fra før av i Enovas søknadssenter, trenger dere likevel generell informasjon (skjemaer fra skattedirektoratet, HMS-egenerklæring, firmaattest, årsregnskap) i denne runden, eller kan vi spare oss denne jobben?

Svar: Enova kan ikke gjøre unntak fra kvalifikasjonskriteriene og dokumentasjonskrav for enkeltsøkere selv om de tidligere har søkt Enova. Det er viktig at det beskrives forholdet mellom eventuelt tidligere søknad(er) og ny søknad dersom relevant.

Spørsmål: I huskelisten som dere har lagt ut på nett er det noen punkter som man bare skal svare ja/nei på, er det nødvendig å dokumentere disse punktene på andre måter enn i dette skjemaet?

Svar: Nei.

Spørsmål: Er det nødvendig å oppgi begrunnelse for den prosentsatsen man søker om?

Svar: Dere søker om det dere mener at er nødvendig for at tiltaket gjennomføres. Det er ikke nødvendig med en grundig begrunnelse.

Spørsmål: Er det mulig å få en gjennomgang på om søknaden tilfredsstiller kriteriene før den sendes inn?

Svar: Nei, det er dette huskelisten ble laget for. Husk at huskelisten er et obligatorisk vedlegg til søknaden. Dette er en konkurranse om støtte, og har derfor andre regler/krav enn de ordinære støtteprogrammene til Enova.

Spørsmål: Bør man oppgi brøken fra tildelingskriteriet i søknaden?

Svar: Dere må beskrive utregningsmetoden (herunder f.eks. om dere har benyttet gjennomsnittsfaktorer eller egne tall, etc.), og sett gjerne opp brøken.

Spørsmål: Vil søknader knyttet til skip og rigg bli likestilt? Tilkobling mot rigg har samme eller større kWh-potensiale, men krever en annen tilkobling enn det standarden beskriver. Vil dette påvirke utvelgelse?

Svar: Kun energi som kan leveres med tilkobling i henhold til standard vil telle med i kWh-potensialet. Formålet med utlysningen er å legge til rette for at fartøy kan bruke landstrøm og for å bidra til allmenn økt tilgang har vi krevd at landstrømanlegget er bygd i henhold til standard. Skip og rigg blir likebehandlet så lenge de kan betjenes av landstrømtilkoblinger bygget i henhold til standarder i utlysningen og utlysningens krav ellers er tilfredsstilt.

Spørsmål: Hva kreves av dokumentasjon i søknaden vedrørende internkontroll og driftsoppfølging? Er det tilstrekkelig at man beskriver hvordan det planlegges at dette skal ivaretas?

Svar: Om dokumentasjonen ikke tilfredsstiller regelverk og typiske bransjenormer vil Enova etterspørre dokumentasjon mer spesifikt, men det vil ikke hindre at søknaden blir behandlet om andre krav er tilfredsstilt.

Spørsmål: Hva kreves av dokumentasjon i søknaden vedrørende drift og overvåking? Er det tilstrekkelig at man beskriver hvordan det planlegges at dette skal ivaretas?

Svar: Ref. svaret ovenfor