Utfasing av støtteprogram energi- og klimatiltak i industri og anlegg

Støtteprogrammet “Energi- og klimatiltak i industri og anlegg” avvikles den 20. desember 2018.

Dette gir noen føringer for bedrifter som ønsker å benytte seg av tilbudet før avviklingsdatoen:

  • En fullstendig søknad med god forankring i bedriften det søkes for, må være innsendt før fristen som er satt.
  • Alle vedlegg til søknaden må være lagret innen samme frist.

Flere hundre prosjekter har fått støtte

Gjennom støtteprogrammet har Enova fra 2003 bidratt til å øke aktiviteten hos virksomheter i industrien når det gjelder energieffektivisering og konvertering fra fossile til fornybare energibærere.

Det er per i dag utbetalt støtte til cirka 700 prosjekter, og det er foreløpig sluttrapportert et energiresultat på nesten 4 TWh.

Nytt tilbud fra 2019

Det vil fra 2019 bli etablert et nytt og målrettet tilbud til sektoren. Dette vil rette seg mot løsninger som i all hovedsak er teknologisk modne, men som har behov for å modnes kommersielt. Det tas sikte på tematiske og tidsavgrensede utlysninger.

Hva bør du som skal søke før avvikling gjøre?

Søknad må være innsendt før klokka 12:00 den 20. desember 2018. Det benyttes elektronisk søknadsskjema fra www.enova.no

Dersom du allerede har opprettet søknaden på vegne av en kunde, så ber vi deg informere kunden om innholdet i denne e-posten, og de frister som gjelder.

Har du spørsmål? Har du spørsmål om avviklingen, så kan du kontakte Enova Svarer på svarer@enova.no eller 08049. Dersom du allerede har en kontaktperson i Enova, kan du selvsagt ta kontakt med vedkommende direkte.