Ofte stilte spørsmål for Batteri i fartøy

Typiske spørsmål for "Batteri i fartøy"
Når i innkjøpsprosessen bør jeg søke?

Du må søke før du beslutter eller forplikter deg til å gjennomføre tiltakene i søknaden. Det innebærer før tiltakene er satt i bestilling. Tiltakene kan inngå i en opsjon, men opsjonen skal ikke være utløst før søknadstidspunktet. Tiltakene kan heller ikke forutsettes gjennomført i forbindelse med et bindende tilbud eller anbud til tredjepart, uten forbehold om støtte. 

Hvilken informasjon trenger jeg å oppgi i søknaden?

Du må oppgi informasjon om:

  • deg selv (organisasjonsnummer, kontaktpersoner og bedriftens størrelse)
  • det aktuelle fartøyet (kallesignal, type, lengde mm.)
  • planlagt installert batteristørrelse og om du søker støtte til landstrømanlegg og i så fall hvilken type
  • relaterte investeringskostnader
  • forbruk av drivstoff og landstrøm med og uten tiltakene dere søker om støtte til.

Vi spør også noen avklarende spørsmål for å sjekke at dere tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene i programkriteriene. Opplysningene du legger inn i søknadsskjemaet lagres, slik at du kan gå ut av skjemaet og fullføre det på et senere tidspunkt.

Kan jeg få mer støtte hvis tiltakene i søknaden blir dyrere enn planlagt på søknadstidspunktet?

Nei, støttebeløpet økes ikke etter vedtakstidspunkt.

Hva skjer hvis tiltakene i søknaden blir rimeligere enn planlagt på søknadstidspunktet?

Hvis maksimal støtteprosent (50% for små og mellomstore bedrifter, 40% for store bedrifter) av merinvesteringen utgjør mindre enn de faste støttesatsene for tiltaket (for eksempel kr per planlagt kWh installert batteri) avkortes støtten til maksimal støtteprosent.

Hvilke forpliktelser påtar jeg meg i investeringsfasen og driftsfasen?

Søker må gjøre seg kjent med kravene som fremgår av programkriteriene og tilhørende dokumenter, samt Generelle regler for tilskudd fra Klima- og energifondet

Er det mulig å søke om støtte til flere fartøy samtidig?

Nei, du må sende inn en søknad per fartøy, men det tar ikke mer tid enn om lag 15 minutter å sende inn en søknad.

Kan jeg søke om støtte hvis jeg skal lease tiltakene i søknaden?

Nei, det er ikke mulig å søke om støtte til batteriløsninger eller landstrømsystem som skal leases over dette programmet. Det er mulig å søke om støtte til batteriløsninger eller landstrømsystem i fartøy som leases. Det er den som foretar investeringen i batteriløsninger eller landstrømsystem som skal søke oss.

Kan man søke om støtte til batteriløsninger i andre fartøytyper enn de som fremgår av hjemmesiden?

Over dette programmet kan man kun søke om støtte til batteriløsninger (og landstrømsystem) i fartøytypene som fremgår av programkriteriene. Andre fartøytyper kan søke om støtte via programmet «Elektrifisering av sjøtransport»

Kan man også få støtte til ulike tiltak for energieffektivisering over dette programmet?

Over dette programmet kan man kun få støtte til batteriløsninger og landstrømsystem i fartøyet. Trenger du støtte til ulike tiltak for energieffektivisering i tillegg til batteriet, så bør dere i stedet søke om støtte via programmet «Elektrifisering av sjøtransport».

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt, eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet, og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer