Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål for "Batteri i fartøy"

Kan leverandører søke på programmet, og slik tilby rabatterte løsninger til sine kunder?

Nei, søker skal være den som gjennomfører investeringen i det aktuelle fartøyet. Søker skal være eier av det aktuelle fartøyet eller disponere det gjennom en langtidsavtale.

Når i innkjøpsprosessen bør jeg søke?

Du må søke før du beslutter eller forplikter deg til å gjennomføre tiltakene i søknaden. Det innebærer før tiltakene er satt i bestilling. Tiltakene kan inngå i en opsjon, men opsjonen skal ikke være utløst før søknadstidspunktet. Tiltakene kan heller ikke forutsettes gjennomført i forbindelse med et bindende tilbud eller anbud til tredjepart, uten forbehold om støtte. 

Hvilken informasjon trenger jeg å oppgi i søknaden?

Du må oppgi informasjon om:

  • deg selv (organisasjonsnummer, kontaktpersoner og bedriftens størrelse)
  • det aktuelle fartøyet (kallesignal, type, lengde mm.)
  • planlagt installert batteristørrelse og om du søker støtte til landstrømanlegg og i så fall hvilken type
  • relaterte investeringskostnader
  • forbruk av drivstoff og landstrøm med og uten tiltakene dere søker om støtte til.

Vi spør også noen avklarende spørsmål for å sjekke at dere tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene i programkriteriene. Opplysningene du legger inn i søknadsskjemaet lagres. Slik kan du gå ut av skjemaet og fullføre det på et senere tidspunkt.

Kan jeg få mer støtte hvis tiltakene i søknaden blir dyrere enn planlagt på søknadstidspunktet?

Nei, støttebeløpet økes ikke etter vedtakstidspunkt.

Hva skjer hvis tiltakene i søknaden blir rimeligere enn planlagt på søknadstidspunktet?

Hvis maksimal støtteprosent (50% for små og mellomstore bedrifter, 40% for store bedrifter) av merinvesteringen utgjør mindre enn de faste støttesatsene for tiltaket (for eksempel kr per planlagt kWh installert batteri) avkortes støtten til maksimal støtteprosent.

Hvilke forpliktelser påtar jeg meg i investeringsfasen og driftsfasen?

Søker må gjøre seg kjent med kravene som fremgår av programkriteriene og tilhørende dokumenter. Samt Generelle regler for tilskudd fra Klima- og energifondet

Er det mulig å søke om støtte til flere fartøy samtidig?

Nei, du må sende inn en søknad per fartøy. Men det tar ikke mer tid enn om lag 15 minutter å sende inn en søknad.

Kan jeg søke om støtte hvis jeg skal lease tiltakene i søknaden?

Nei, det er ikke mulig å søke om støtte til batteriløsninger eller landstrømsystem som skal leases over dette programmet. Det er mulig å søke om støtte til batteriløsninger eller landstrømsystem i fartøy som leases. Det er den som foretar investeringen i batteriløsninger eller landstrømsystem som skal søke oss.

Kan man søke om støtte til batteriløsninger i andre fartøytyper enn de som fremgår av hjemmesiden?

Over dette programmet kan man kun søke om støtte til batteriløsninger (og landstrømsystem) i fartøytypene som fremgår av programkriteriene. Andre fartøytyper kan søke om støtte via programmet «Elektrifisering av sjøtransport»

Kan man også få støtte til ulike tiltak for energieffektivisering over dette programmet?

Over dette programmet kan man kun få støtte til batteriløsninger og landstrømsystem i fartøyet. Trenger du støtte til ulike tiltak for energieffektivisering i tillegg til batteriet? Da bør dere i stedet søke om støtte via programmet «Elektrifisering av sjøtransport».

Kan man får støtte til utvidelse av batteripakker i fartøy som allerede har en fremdriftsløsning med batteri?

Ja, Enova støtter utvidelse av batterikapasitet. Kun forskjellen (oppgitt i kWh) mellom eksiterende batteristørrelse og planlagt batteristørrelse er støtteberettiget. I søknadsportalen skal kun forskjellen i batteristørrelse mellom eksisterende og planlagt løsning oppgis.

Hvilke kostnader kan inngå i søknaden?

Enova støtter deler av merkostnaden ved å installere batteriløsning for fremdrift (og evt. landstrømsystem). Merkostnaden omfatter alle investeringskostnadene som man pådrar seg ved å velge en fremdriftsløsning med batteri (og landstrøm) sammenlignet med det som er alternativet ditt.

Kostnadspostene i søknadsportalen er

  • Prosjektering
  • Byggeledelse, prosjektoppfølging
  • Batteri, kraftelektronikk mm
  • Oppstartskostnader
  • (evt. landstrømsystem i fartøyet)

Prosjektering; Kostnader knyttet til tegning, beregninger og planlegging før installasjon av tiltakene er i gang. Enova godkjenner ikke kostnader og forpliktelser påløpt før søknadstidspunktet.

Prosjektoppfølging og byggeledelse; Kostnader som oppstår i byggefasen grunnet de omsøkte tiltakene. Dette kan enten være egen timebruk eller innleid bistand.

Batteri, kraftelektronikk mm; Kostnader for batteriløsningen, som for eksempel batteripakke, kraftelektronikk, styringssystemer, batterirom, godkjenning, kjøling, nødvendige fartøystilpasninger mm.

Oppstartskostnader; Kostnader for igangkjøring av utstyr samt opplæring av mannskap på de omsøkte tiltakene.

Personalkostnader er tatt med i prosjektregnskapet kun i den grad personalet er sysselsatt i prosjektet. Enova godkjenner en sjablongmessig timesats inkludert overheadkostnader på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1 200 kroner per time. Brutto årslønn vil si regnskapsført årslønn før skattetrekk.  

For en ansatt med en årslønn på 600 000 kroner, vil godkjent timesats være på 720 kroner per time. 

For en ansatt med en årslønn på 1 200 000 kroner, vil godkjent timesats være på 1 200 kroner per time. 1,2 ‰ av 1 200 000 kroner gir 1 440 kroner per time, men timesatsen avkortes til maksimum godkjent timesats som er 1 200 kroner per time.   

Timesatsen inkluderer både lønn og andre personalkostnader for den ansatte. Eksempel på andre personalkostnader er reisekostnader, arbeidsgiveravgift, feriepenger, kontorkostnader, IKT-kostnader, forsikringer, pensjonskostnader og lignende. Disse kostnadene kan ikke føres opp i prosjektregnskapet i tillegg til timekostnadene. 

Personalkostnader skal dokumenteres med en oversikt over timelister. Oversikten skal vise utførte arbeidsoppgaver, dato for utførelsen, hvem som har utført oppgaven og antall timer som er brukt.  Årslønn for prosjektdeltakere samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres ved forespørsel. 

Hvilke fartøytyper kan søke om støtte over dette programmet?

Over dette programmet kan man kun søke om støtte til batteriløsninger (og landstrømsystem) i fartøytypene som fremgår av programkriteriene. Andre fartøytyper kan søke om støtte via programmet «Elektrifisering av sjøtransport». 

Fartøytypene er:

Transportbåt: Et mindre fartøy som brukes hovedsakelig til transport av personer til og fra havbrukslokalitet. Også kalt lokalitetsbåt. Om lag 8-10 meter i lengde.

Arbeidsbåt/Servicefartøy under 15m: Mindre arbeidsbåter og servicefartøy til havbruksnæringen, utfører ulike arbeidsoperasjoner på lokalitet (f.eks. spyling av merder og mindre avlusningsoperasjoner). Om lag 8-15 meter i lengde.

Arbeidsbåt/Servicefartøy over 15m: Større arbeidsbåter og servicefartøy til havbruksnæringen, utfører et større spekter av operasjoner ved lokalitet (f.eks. utlegging og håndtering av fortøyninger, avlusning, håndtering av nøter, prosessering og bløgging av fisk). Om lag 15-50 meter i lengde.

Brønnbåt: Et spesialfartøy for transport av levende fisk til havbruksnæringen.

Stor fiskebåt, over 28m: Fiskebåter som operer i ulike farvann med hovedsakelig trål, ringnot og autoline. Fartøy over 28 meter i lengde.

Medium fiskebåt, mellom 15-28m: Fiskebåter som kan operere både kystnært og til havs, og kan benytte bredt spekter av redskap. Fartøy mellom 15 og 28 meter lange.

Liten fiskebåt, under 15m: Fiskebåt som opererer kystnært og bruker hovedsakelig ulike passive redskap.  Fartøy under 15 meter i lengde.

Generelle spørsmål til søknadsprosessen

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar få uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer