Ofte stilte spørsmål for "Elektrifisering av sjøtransport"

Typiske spørsmål for "Elektrifisering av sjøtransport"
Hva er kravet til eierskap?

Søker må være den som skal  gjøre investeringen som det søkes om støtte til, og søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Hva er kravet tilknyttet flaggstat?

Skipet må enten være registrert i NOR eller NIS, eller kunne dokumentere at minst 1/3 av skipets anløp er til norsk havn eller at skipet opererer minst 1/3 av tiden i Norge og/eller i norsk økonomisk sone.

Kan man søke om støtte til lade-/landstrøminfrastruktur for et fartøy?

Ja, såfremt infrastrukturen er en forutsetning for elektrifisering av et konkret fartøy. Søknaden om støtte til infrastruktur må med andre ord komme samtidig med søknad om støtte til batteriinstallasjon i et fartøy, eller i form av en felles søknad om støtte til batteriinstallasjon i et fartøy. 

Merk at for å kunne få støtte til infrastruktur så må infrastrukturen være offentlig tilgjengelig. Det innebærer at infrastrukturen skal være offentlig tilgjengelig for interesserte brukere på et likeverdig og ikke-diskriminerende grunnlag. Bruk av, og eventuelt fremtidig salg av infrastrukturen, skal skje på markedsmessige vilkår.

Er det også mulig for fôrflåter å søke støtte på dette programmet?

Nei, programmet støttet kun elektrifisering av båter/skip.

Er det mulig for mindre båter/fritidsbåter å søke støtte på dette programmet?

Kun hvis fartøyene inngår i næringsvirksomhet og oppfyller kravet om minimum 10 000 liter redusert drivstoff per år.

Kan man søke om støtte til flere fartøy i en søknad?

Dette er mulig hvis alle fartøyene tilhører samme bedrift (har samme organisasjonsnummer). Det er imidlertid ikke alltid hensiktsmessig med en felles søknad for flere fartøy. Kontakt Enova for å avklare forutsetningene for ditt prosjekt.

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt, eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet, og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer