Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading"

Typiske spørsmål om støtteprogrammet "Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading"
Er det mulig å søke om infrastruktur for strøm til havneopphold og lading for verft?

Verft kan få støtte som alle andre havner, men kWh-time potensialet og intensjonsavtalene må være basert på skip i normal trafikk og ikke skip som er i opplag eller til reparasjon/service.

Kan man søke om infrastruktur for strøm til havneopphold og lading selv om man ikke får sluttrapportert for forprosjekt enda?

Ja, så lenge man har den dokumentasjonen man trenger for å søke.

Hva betyr offentlig tilgjengelig?

Dette betyr at tilgang til infrastrukturen ikke er forbeholdt støttemottaker. Støttemottaker må tilrettelegge for at andre skal kunne benytte infrastrukturen ved behov. Dette både i form av tilgjengelig plassering av infrastrukturen og gjennom mulighet for betaling for bruk av infrastrukturen.

Kan man få støtte til elektrifisering av maskiner på havnen, kraner etc?

Nei, Enova støtter kun landstrømsanlegget og ikke elektrifisering av annet utstyr på havnen.

Kan småbåthavner få støtte?

Landstrømanleggene må bygges i henhold til landstrømstandarden for å kunne få støtte. Dette innebærer i de fleste tilfeller for høy effekt og for omfattende anlegg for småbåthavner. 

Hva er kWh-potensialet og hvordan finner jeg dette?

kWh-potensialet er et estimat for landstrømanleggenes leverte energi. Men forutsatt at alle anløpende skip siste år som potensielt kunne betjenes av landstrømanlegget kobles til. 

Se dokument for "Metode for beregning av kWh-potensial og forventet salg" for mer informasjon.

Må vi bruke malen for intensjonsavtalen eller kan vi bruke annen dokumentasjon?

Man kan bruke egne intensjonsavtaler som ikke er i henhold til mal så lengde det inkluderer følgende: 

1. reder har en intensjon om å benytte seg av landstrøm 

2. hvilke type fartøy det gjelder

 3. hva er effektbehovet til fartøyet 4. hva er årlig estimert liggetid 

Kan vi bytte lokasjon for anlegget?

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kontakt din rådgiver som du finner i søknadsportalen.

Kan vi endre på omsøkt løsning?

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kontakt din rådgiver som du finner i søknadsportalen.

Hva menes med at avtaler med tredjepart skal inngås på «kommersielle vilkår i tråd med prinsippet om armlengdes avstand»?

Kommersielle vilkår kan oppnås gjennom en konkurranse, forhandlinger eller åpen utlysning hvis en tredjepart bygger, drifter, vedlikeholder eller leier infrastrukturen. Gjennom kommersielle vilkår unngår man at støtten til den omsøkte infrastrukturen gir fordeler til andre enn den som mottar støtten. Indirekte støtte til en tredjepart er ikke tillatt. Prinsippet om «armlengdes avstand» innebærer at vilkårene for transaksjonen mellom avtalepartene ikke skiller seg fra vilkårene som ville blitt fastsatt mellom uavhengige foretak, og ikke omfattes av noen form for stilltiende avtaler. Enhver transaksjon som er et resultat av en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, anses å være i samsvar med prinsippet om armlengdes avstand.

Generelle spørsmål til søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer