Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading"

Typiske spørsmål om støtteprogrammet "Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading"
Er det mulig å søke om infrastruktur for strøm til havneopphold og lading for verft?

Verft kan få støtte som alle andre havner, men kWh-time potensialet og intensjonsavtalene må være basert på skip i normal trafikk og ikke skip som er i opplag eller til reparasjon/service.

Kan man søke om infrastruktur for strøm til havneopphold og lading selv om man ikke får sluttrapportert for forprosjekt enda?

Ja, så lenge man har den dokumentasjonen man trenger for å søke.

Hva betyr offentlig tilgjengelig?

Dette betyr at tilgang til infrastrukturen ikke er forbeholdt støttemottaker. Støttemottaker må tilrettelegge for at andre skal kunne benytte infrastrukturen ved behov. Dette både i form av tilgjengelig plassering av infrastrukturen og gjennom mulighet for betaling for bruk av infrastrukturen.

Kan man få støtte til elektrifisering av maskiner på havnen, kraner etc?

Nei, Enova støtter kun landstrømsanlegget og ikke elektrifisering av annet utstyr på havnen.

Kan småbåthavner få støtte?

Landstrømanleggene må bygges i henhold til landstrømstandarden for å kunne få støtte. Dette innebærer i de fleste tilfeller for høy effekt og for omfattende anlegg for småbåthavner. 

Hva er kWh-potensialet og hvordan finner jeg dette?

kWh-potensialet er et estimat for landstrømanleggenes leverte energi. Men forutsatt at alle anløpende skip siste år som potensielt kunne betjenes av landstrømanlegget kobles til. 

Se dokument for "Metode for beregning av kWh-potensial og forventet salg" for mer informasjon.

Må vi bruke malen for intensjonsavtalen eller kan vi bruke annen dokumentasjon?

Man kan bruke egne intensjonsavtaler som ikke er i henhold til mal så lengde det inkluderer følgende: 

1. reder har en intensjon om å benytte seg av landstrøm 

2. hvilke type fartøy det gjelder

 3. hva er effektbehovet til fartøyet 4. hva er årlig estimert liggetid 

Kan vi bytte lokasjon for anlegget?

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kontakt din rådgiver som du finner i søknadsportalen.

Kan vi endre på omsøkt løsning?

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kontakt din rådgiver som du finner i søknadsportalen.

Hva menes med at avtaler med tredjepart skal inngås på «kommersielle vilkår i tråd med prinsippet om armlengdes avstand»?

Kommersielle vilkår kan oppnås gjennom en konkurranse, forhandlinger eller åpen utlysning hvis en tredjepart bygger, drifter, vedlikeholder eller leier infrastrukturen. Gjennom kommersielle vilkår unngår man at støtten til den omsøkte infrastrukturen gir fordeler til andre enn den som mottar støtten. Indirekte støtte til en tredjepart er ikke tillatt. Prinsippet om «armlengdes avstand» innebærer at vilkårene for transaksjonen mellom avtalepartene ikke skiller seg fra vilkårene som ville blitt fastsatt mellom uavhengige foretak, og ikke omfattes av noen form for stilltiende avtaler. Enhver transaksjon som er et resultat av en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, anses å være i samsvar med prinsippet om armlengdes avstand.

Enova Svarer