Nytt om Enova og digital forretningsplattform (juni 2019)

Enova har påbegynt sin reise mot ny digital forretningsplattform. Her får du en kort oppsummering av hva som har skjedd siden dialogkonferansen med markedet sist vinter, og hva som skjer med de kommende anskaffelsene.

Vi i Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. For å få til dette er vi avhengig av smidig og effektiv samhandling med markedet. Dette stiller stadig høyere krav til våre digitale løsninger. 

For å være i stand til å gjennomføre den digitale transformasjonen, har vi brukt det siste året på å jobbe med organisasjonsutvikling, informasjonsmodell og datastruktur. Vi har innført nye roller i organisasjonen og tydeliggjort ansvar og prosesseiere. 

Vi har også, ved hjelp av sprintbaserte arbeidsformer, jobbet frem et konsept for den nye digital forretningsplattformen. Hvilke komponenter vi ser for oss at den skal inneholde, er vi nå klare for å gi dere et lite innblikk i. 

Kundebehovet i fokus

I tråd med innspillene vi mottok i forbindelse med dialogkonferansen, vil vi i første omgang fokusere på å realisere kundebehov. Dette innebærer at vi starter med å bygge «min side» for brukerne av våre tjenester. Kunden får mulighet til å vedlikeholde egne data, og får innsyn i status på sine saker. I forlengelsen av dette vil vi også se på CRM-system, for å få bedre kontroll på masterdata, og tilrettelegge for strukturert informasjon til senere analyse. Vi ser for oss anskaffelse av systemstøtte for dette i løpet av høsten 2019. 

Samtidig som vi starter arbeidet med å realisere kundebehov, søker vi å rydde i interne systemer. Flere av komponentene skal anskaffes i parallelle prosjekter. Og vi ser for oss at gamle løsninger fases ut etterhvert som ny plattform bygges.

Andre prosjekter som er i ferd med å realiseres er: 

Kunnskapsportalen

Kunnskapsportalen er et nytt informasjonsvirkemiddel som Enova jobber med å utvikle. Målgruppen for kunnskapsportalen er små- og mellomstore bedrifter innen transport, bygg og industri. Med dette tilbudet ønsker Enova å bevisstgjøre bedriftene og gjøre de i stand til å gjennomføre lønnsomme energieffektiviseringstiltak. Portalen skal bestå av et IT-verktøy for automatisert måling av energibruk og tilhørende analysefunksjonalitet, et opplæringstilbud for både bedriftseier og ansatte med målrettede tiltak for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, samt malverk for kontrakts- og avtaleverktøy.

Digital brukerstøtte 

Prosjektet skal identifisere og tilrettelegge for prosesshjelp til kunder som søker støtte fra Enova. Løsningen har som mål å gjøre kunden selvgående i søknadsprosessen, og skal i stor grad erstatte dagens løsning med prosesshjelp fra Enovas telefoniske svartjeneste.

Nullutslippsfondet 

I august lanserer Enova støttetilbud for innkjøp av elvarebiler. Tilbudet er en del av Nullutslippsfondet, som har til formål å effektivisere utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Søknadsprosessen for støtte til elvarebil skal være enkel for brukerne, og legger til rette for høy grad av automatisering. Nullutslippsfondet vil utvides med flere støttetilbud rettet mot ulike transportaktører. 

Veien videre

Enova er i gang med et omfattende og spennende arbeid fram mot ny digital forretningsplattform, som vil være avgjørende for at virksomheten skal nå sine ambisiøse mål.

Vi ønsker et tett og nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere inn i den digitale transformasjonen, og setter pris på kontinuerlig dialog om de gode løsningene. Hold deg orientert om den videre prosessen her.