Svar på spørsmål fra leverandører til dialog med markedet

Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på digitalisering@enova.no.

Følgende spørsmål ble stilt på Dialogkonferansen 6. desember:

Spørsmål 1: Hvor stort budsjett er det for denne anskaffelsen?

Det er svært vanskelig å anslå dette eksakt, og vi regner med etter den tidlige dialogen med markedet å kunne være tydeligere på dette på et senere tidspunkt.

Samtidig skisserer vi framtidige forretnings-behov som det trengs digital støtte for å realisere (ref. kapabilitetsmodell). I denne sammenhengen ser vi at det også er naturlig å vri bruken av samfunnets midler fra løsninger for «en-til-få» til «en-til mange», spesielt i et SMB-marked.

Det ble vist et eksempel på hvordan vi ser for oss å bruke et firmas egne data fra sine lastebiler til spesifikk, målrettet informasjon og kunnskap om energiledelse. De vil da kunne redusere sitt drivstoff-forbruk, altså få redusert sine kostnader (og øke margin), mens samfunnet får redusert klimagassutslipp. 
Gitt at Enova har brukt ca 40 MNOK i støtte til energiledelse på transport, for relativt få, er det vår oppfatning at vi kan bruke en andel av disse midlene på å lage en digital løsning, som når mange flere. 
Tilsvarende er det naturlig å tenke for både industri og bygg, - og ikke minst for andre virkemidler. 

Spørsmål 2: Har dere tatt stilling til om dere ønsker å drifte plattformen selv?

Vi har i dag satt ut vår applikasjonsdrift til Intility, og vi ønsker ikke å drifte selv.

Digital forretningsplattform tror vi skal basere seg på skybaserte løsninger eller løsninger som er driftet hos en driftsleverandør, og gjerne en kombinasjon av dette. 

Spørsmål 3: Skal dere fortsatt drive med saksbehandling? 

Ja, men vi ønsker ikke at leverandørene skal låse seg til å tenke på tradisjonelle løsninger for saksbehandling. 

Det ble vist et tenkt eksempel med støtte til kjøp av elektrisk varebil. Dette kunne selvsagt vært løst med tradisjonell saksbehandling (søknad fra næringsaktør, vedtak hos Enova, kjøp av elektrisk varebil hos forhandler, innsending av bilag for kjøp av elektrisk varebil og utbetaling av støttebeløp til næringsaktør), men vi tror at det fins bedre og smartere løsninger for å løse dette. 

En mulig løsning kunne vært at næringsaktøren handler varebilen og forhandleren får refundert støttebeløpet basert på automatiske kontroller. Dette er betydelig mer effektivt og har antakeligvis minst like god effekt på markedsutviklingen.

Spørsmål 4: Hva er den største utfordringen dere har?

Det er å bruke de begrensede ressursene som Enova har på en effektiv måte. Å balansere dette - bli bedre på det vi allerede gjør - men samtidig ha nok fokus på å skape noe nytt – det å være innovativ. Vi tror dette er veldig likt med mange andre bedrifter; at det å kapitalisere på det du har gjort og de investeringene du har gjort, men likevel å sette av nok ressurser - å være utfordrende nok på innovasjon. «Gjør vi det riktige i dag? Burde vi gjort noe annet i morgen?» Å allokere nok ressurser til dette er utfordrende. 

Spørsmål 5: Dere snakker om samarbeid mellom Enova og Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Finnes det et venture kapital-marked som dere samarbeider med?

Ja det gjør det. Vi møter venture kapitalmarkedet som en finansieringspartner i innovasjonsprosjektene vi gjør, særlig i tidlig fase. Dette er en del av finansmarkedet som vi p.t. ikke har definert som et eget innsatsområde, men det kunne godt ha vært det.