Virksomhetsarkitektur

En virksomhetsarkitektur skal legge til rette for at forretning, organisasjon, arbeidsprosesser, teknologi og IT-systemer skal utvikles i takt og fungere sammen som en helhet. Dette har aktualisert seg i Enova over de siste par årene, da Enova er i gang med en kraftig satsning på IT og hvordan IT kan bidra i forretningsutviklingen. Vår organisasjon har gradvis modnet seg til å venne seg til å se IT og forretningsutvikling i sammenheng og flere av våre medarbeidere har fått øket sin kompetanse om prinsippene for virksomhetsarkitektur, uavhengig av hvor og på hvilket nivå i organiseringen av forretningen de hører hjemme.  


Vi har valgt å legge rammeverket TOGAF til grunn for å beskrive vår virksomhetsarkitektur, og har utarbeidet en arkitekturvisjon. Denne beskriver framtidig målbilde for Enovas virksomhetsarkitektur og utdyper arkitekturprinsippene vi har valgt. Vi har også beskrevet benyttede rammeverk, samt roller, organisering og prosesser for arkitekturarbeid i Enova. 
Dette notatet er først om fremt rettet mot den interne ledelsen i Enova, og er en proof of consept på målarkitektur og hvordan den kan bygges opp for å møte forretningens behov. Vi velger å offentliggjøre notatet for å vise hvordan vi tenker, hvordan vi kommuniserer rundt dette internt, og hvilke begreper vi bruker. Vi tar gjerne imot innspill på justeringer av målarkitekturen på dialogmøtet.

Last ned