Frasigelse av Enova-tilsagn for inntredelse i elsertifikatmarkedet

95532059.jpg

Frist for tilbakebetaling av tilsagn til Enova på grunn av inntredelse i sertifikatmarkedet er 30. april 2012.

Enova har fått noen forespørsler om hvordan tilbakebetaling av investeringstilskudd til Enova skal håndteres i prosjekter som har mottatt slikt tilskudd knyttet til elektrisitetsproduksjon i forbindelse med kombinerte varme- og elektrisitetsproduksjonsprosjekter.

Forskriften sier følgende om hvilke anlegg som kan motta elsertifikater:

"Produksjonsanlegget må i tillegg:

a) være bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt,
b) ha startet drift innen 31. desember 2020, og
c) ha betalt tilbake eventuell statlig investeringsstøtte innen 30. april 2012.

I merknader til forskrift om elsertifikater blir dette ytterligere drøftet: "Første ledd bokstav c gjelder statlig investeringsstøtte til produksjon av elektrisk energi som det er gitt tilsagn om før 1. januar 2012. Etter bokstav c må eventuell statlig investeringsstøtte betales tilbake i sin helhet innen 30. april 2012. Dersom støtten ennå ikke er utbetalt må innehaver frasi seg tilsagn om støtte. Utbetalt statlig investeringsstøtte skal tilbakebetales med renter. NVE fastsetter en rentesats til bruk for tilbakebetalingen med utgangspunkt i de satser som følger av EØS-avtalens statsstøtteregelverk. "

Ved tilbakebetaling av støtte skal følgende rentesats benyttes: http://www.eftasurv.int/state-aid/rates/

Det vil ganske snart legges ut ytterligere informasjon på NVEs nettsider http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Om-elsertifikatordningen/

Enova ber om at tilsagnsmottakere som ønsker å betale tilbake tilsagn holde seg orientert, og tar kontakt med oss så fort som mulig etter at NVE har kommet med informasjon, slik at vi får gjennomført overføringen i god tid før 30. april.

 
 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display