Er du interessert i energitiltak som finansierer seg selv?

Enova vet hva din kommune kan spare. Søk for å se:
Restpotensiale for denne kommunen kommer.
kommune kan spare til en verdi av . Hvert år.

Hvordan har vi kommet fram til dette tallet?

Enova har i dialog med hver enkelt kommune laget en oversikt over forbruk og areal i egne formålsbygg for året 2010. I perioden 2010 til 2015 har Enova sett nærmere på hvilken energireduksjon den enkelte kommune har oppnådd gjennom sine omsøkte Enovaprosjekter.

Til slutt har vi sett på resultatene som er oppnådd i EPC prosjekter, og brukt dette for å vurdere hva som er økonomisk lønnsomt for den enkelte kommune. Den enkelte kommunes gjenværende potensial for energireduksjon er differansen mellom det som er lønnsomt for den enkelte kommune og de energireduksjons-prosjekter de allerede har gjennomført.

EPC-veileder og maler

Vet du hva du leter etter?

Gå direkte til våre støtteprogram

Slik søker du Energi- og
klimatiltak i din kommune

1Finn mål og velg metode
2Kartlegg potensialet
3Prioriter tiltak og søk støtte
4Gjennomfør prosjektet

De fleste kommuner har satt seg energieffektivsieringsmål i sin klima- og energiplan.

Planen og energimålet er vedtatt av kommunestyret og de fleste kommuner har også kartlagt potensialet for energieffektiviseringstiltak i egne bygg. Dersom dette gjelder for din kommune, betyr det at kommunestyret har godkjent målet. Da kan administrasjonen selv vurdere hvordan målet skal nås.

Hva må til for å nå målet?

Dårlig økonomi og liten kapasitet gjør at vedlikeholds- og energiprosjekter ofte ikke blir prioritert i mange kommuner, selv om det gir store besparelser i de årlige energiutgiftene.

Likevel er det mulig å få til energieffektivseringsprosjekter med gode resultater.

Dette kan dere gjøre

 1. Bruk EPC-modellen
 2. Tradisjonelt prosjekt i egen regi

Fordeler med EPC

 • Garanterte energibesparelser
 • Besparelsen betaler ned investeringen
 • Kommunen forholder seg til en enkelt entreprenør
 • Entreprenøren tar risikoen
 • Rask gjennomføring av prosjektet
Les mer om EPC

Velg gjennom-føringsmodell

Gjennomføring med EPC-modellen

 1. Finn en EPC- konsulent som kan hjelpe dere gjennom prosjektet.
 2. EPC- konsulenten hjelper dere med å finne representative bygg som kan brukes til underlag for utlysning på Doffin.
 3. Konsulenten hjelper dere med å lyse ut oppdraget på Doffin.
 4. Entreprenører konkurrerer om oppdraget og dere velger en av disse.
 5. Entreprenøren kartlegger bygg og finner tiltak. Husk at dere kan søke om kartleggingsstøtte fra Enova dersom dere ikke har fått slik støtte tidligere. Klikk på ikonet til høyre for mer informasjon.

Ring Enova Svarer på telefon 08049 hvis dere har spørsmål om prosessen.

Tradisjonell gjennomføring

Hvis kommunen har nok ressurser og kapasitet kartlegger dere byggene og finner tiltakene selv.

Snakk sammen

Tenk helhetlig fra starten av. Erfaring viser at det er viktig å etablere en egen prosjektleder som koordinerer arbeidet. Snakk sammen på tvers av avdelingene og se vedlikeholds- og energiprosjekter i sammenheng.

Vurder tidlig om kommunen har behov for bistand fra en ekstern rådgiver i kartleggingen. Kommuner med samlet bygningsmasse over 50 000 m2 kan få kartleggingsstøtte.

Prioritering og gjennomføring

Etter at bygg og tiltak er kartlagt må dere prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Nå kan dere legge inn utvalgte bygg og tiltak inn i vårt søknadsskjema for å få et estimat på hva dere kan få i støtte.

Dere kan enten gjøre denne jobben selv, eller få hjelp fra en rådgiver. Hvis dere bruker EPC-modellen kan EPC-konsulenten eller entreprenøren hjelpe dere med utfyllingen.

Bruk støtteindikasjonen som underlag i innstillingen til kommunestyret. Å vise fram støttemulighetene øker sannsynligheten for tilslutning. Kommunestyret har nå muligheten til å vedta prosjektet med forbehold om Enovastøtte.

Kommunen kan nå sende inn søknad til Enova.

Ring Enova Svarer på tlf. 08049 om det er spørsmål til utfyllingen og søknadsprosessen.

Send e-post til Enova Svarer

Informasjon om Enovas investerings-støtteprogrammer:

Prioritering og gjennomføring

Når søknaden er vedtatt av Enova kan prosjektet settes i gang. Dere mottar et tilskuddsbrev som forteller om dine plikter overfor Enova.

Enova krever at dere rapporterer fremdrift hvert halvår. Her skal dere oppgi hvilke tiltak som er gjennomført, og hvor mye det har kostet. Basert på rapportene får dere utbetalt deler av støtten.

Når prosjektet er ferdig skal dere sende inn en sluttrapport som viser alle tiltak som er gjennomført og alle kostnader som er påløpt. Sluttrapporten bygger på fremdriftsrapportene. Den skal godkjennes av kommunens revisor, og det kan være lurt å involvere revisoren tidlig.

Etter prosjektslutt skal dere rapportere årlig energibruk til Enovas energidatabase. All informasjon om bygg og tiltak vil ligge klar når dere starter denne rapporteringen, og det er en liten jobb når dere har gode energioppfølgingssystemer i byggene. Rapportene brukes til å lage Enovas Byggstatistikk, som dere finner til høyre.

Lykke til med prosjektet!

EPC-modellen gir selvfinansierende oppgradering av kommunal eiendom

Det finnes en smart måte å oppgradere kommunal eiendom på. Så smart at den kommer med garanti, finansierer seg selv og gir penger til overs. Måten heter EPC og er nesten for god til å være sann. Men bare nesten.

Skien kommune

- gjennomførte 380 tiltak og sparer nå 7 millioner hvert år.

«EPC-modellen gjorde at vi kunne gjøre mange prosjekter på en gang.»

Enøk-koordinator i Skien kommune, Hans-Petter Heimholt.

Åmot kommune

- gjennomførte 130 tiltak og sparer nå 2,5 millioner hvert år.

«Lav risiko og garantert besparing gjorde det lett å velge EPC-modellen."»

Enhetsleder i Åmot kommune, Tor Yngve Johnsen.