Livskraftig forandring

Vi vet ikke hva Norge skal leve av i framtiden, men vi vet at det kommer til å kreve energi. På veien mot lavutslippssamfunnet må vi kutte utslipp samtidig som vi må skape nye verdier.

For å få til dette må våre fornybare energiressurser utnyttes på en effektiv måte, og det må satses mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi har ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Men nye løsninger som er bærekraftige må også bli økonomisk levedyktige.

Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet. 

Enova med økte ambisjoner 

Stortinget slo i 2016 fast at Enova skal være et sentralt virkemiddel i utviklingen av framtidens energisystem og lavutslippssamfunnet. Videre inngikk Enova en ny avtale med Olje- og energidepartementet om forvaltning av Energifondet fra 2017 til og med 2020. Avtalen innebærer en sterk satsing på reduksjon av klimagassutslipp og støtte til teknologiutvikling. Fra 2017 tar Enova også i bruk lån og garantier som nye virkemiddel for å nå målene. 

Enova har vokst og endret seg i takt med samfunnsutviklingen - fra et budsjett på 435 millioner i 2002, til 2,5 milliarder kroner i 2017. Siden oppstarten i 2001 har vi bidratt til å realisere mer enn 7000 prosjekter med en total besparelse på over 22 TWh. 

Etter 15 års virke og kontinuerlig utvikling, tar Enova nå et stort steg for å bli en enda viktigere pådriver for en livskraftig forandring mot lavutslippssamfunnet. 

Våre prioriteringer og tilbud til markedet rettes mot lavere klimagassutslipp, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig arbeider vi for en styrket forsyningssikkerhet for elektrisk kraft gjennom energieffektivisering. 

De nye ambisjonene markeres med tre nye programtilbud for støtte til utvikling og demonstrasjon av energi- og klimateknologi. Vi har tro på at dette vil hjelpe flere prosjekter og teknologier ut i verden. I første omgang prioriterer vi industrien og transportsektoren. 

Sammen kan vi skape den nødvendige omstillingen mot lavutslippssamfunnet.

Nye støttetilbud

Nye Enova

Vi har styrket vår visuelle profil slik at den støtter kommunikasjonen. Vår visjon, livskraftig forandring, ligger til grunn for den nye profilen, og vi har videre lagt vekt på at profilen skal uttrykke indre energi og vilje til handling.

Vår nye logo har fått store bokstaver som uttrykker et godt etablert Enova som står på stødige ben. Den mørkeblå fargen symboliserer kunnskap, teknologi og business. Blåfargen beveger seg over i en rød farge som symboliserer energi, handling, og engasjement. Vi har valgt fargeforløpninger som et viktig element i vår profil fordi vi er opptatt av energi til forandring, - både i vår organisasjon, i næringslivet, og hos enkeltmennesker, som hver dag må ta valg for å bidra til en livskraftig forandring for kommende generasjoner. 

logo.jpg


Vårt nettsted, www.enova.no fremstår i ny drakt og vi gjort grep som skal forbedre din opplevelse og forståelse av hva vi kan bidra med. Nettstedet vårt gir deg nå en tydeligere oversikt over Enovas tilbud og støtteprogrammer. 

Til hvert program kan du lese om hva andre har gjort og deres erfaringer. Vi har gjort det tydeligere hvordan du søker støtte, hva som skal til for at du skal få støtte, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål eller trenger hjelp. 

På enova.no kan du også finne nyheter om Enovas virksomhet, og vi skriver jevnlig om nye og interessante prosjekter som gjennomføres med støtte fra Enova. På nettstedet offentliggjør vi alle prosjekter, og du kan dermed følge med på hvem som mottar støtte fra Enova, og til hva. Vi håper at vi med det nye nettstedet kan gi deg økt kunnskap og inspirasjon. Enovas nye profil