Med bakgrunn i visjonen for Prosess 21 - "Økt verdiskapning med nullutslipp i 2050" - har P21 etablert en ekspertgruppe "Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl CCU". Ekspertgruppen skal beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket. 

Ekspertgruppa inviterer til workshop for å belyse og diskutere viktige aspekter ved nye teknologier for å redusere (eliminere) karbonavtrykket fra prosessindustrien, samt å se på de muligheter som ligger i CCU (som integrert del av prosessen). 

Et viktig formål med denne WS vil være å utfordre FoU-miljøene rundt deres tanker og ideer for framtidig nullutslipps-teknologier i prosessindustrien.

Workshop P21 ekspertgruppe "Ny prosessteknologi med redusert CO2-avtrykk, inkl. CCU"

Gruppe

Publisert 2/5/2020