Etiske retningslinjer

Du skal vite hvor du har oss

Fordi vi forvalter store statlige ressurser, er det viktig for oss å holde etikkfanen høyt. Vi er avhengig av tillit for å kunne utføre vårt oppdrag. Uten troverdighet ingen tillit. Vår daglige virksomhet skal derfor være preget av høy etisk kvalitet i alle ledd. Det er en selvfølge at alle våre medarbeidere overholder gjeldende lover og regler. I tillegg krever vi en opptreden som er etisk og sosialt ansvarlig.

Våre retningslinjer bygger på «Etiske retningslinjer for statstenesta». Sammen med våre verdier - markedsnær, modig, grundig og lærende – skal disse bidra til at vi fremstår som etisk ansvarlig.

Bevissthet

Å ha et vanntett regelverk for etikk er ikke mulig. Vi forsøker derfor hele tiden å utvikle den enkelte medarbeiders bevissthet slik at vedkommende er godt skodd i det øyeblikket en problematisk situasjon oppstår. Typiske spørsmål vi vil at våre ansatte og samarbeidspartnere skal stille seg er blant annet:

  • Er jeg godt innenfor loven og Enovas etiske krav?
  • Kan min handling skade Enovas omdømme?
  • Bør jeg diskutere dette dilemmaet med andre?
  • Har jeg brukt nok tid på denne beslutningen?

Likeverd og mangfold

Vi arbeider aktivt for et arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen urettferdig behandling av enkeltmennesker, grupper eller virksomheter.

Respekt

Gjensidig respekt er et grunnleggende prinsipp for vår virksomhet. Dette skal bidra til en god bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø. Oppførsel som kan ha negativ påvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet eller våre samarbeidspartnere, er ikke akseptabel.

Åpenhet

Vi ønsker en fri diskusjon rundt alle problemstillinger. En diskusjon hvor det vises toleranse og åpenhet for andres holdninger og meninger.

Helse og sikkerhet

Vi jobber aktivt for et solid og sunt arbeidsmiljø og ønsker å legge forholdene til rette for trivsel og innsatsvilje.

Et godt arbeidsmiljø forutsetter et aktivt og kontinuerlig samspill med alle ansatte.

Vi skal tilfredsstille alle nasjonale og internasjonale standarder innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Korrupsjon

Korrupsjon er en straffbar og uetisk handling som undergraver bedriftskulturen, markedet og samfunnet. Vi tolererer ikke - og motarbeider aktivt - alle former for korrupsjon. Vi skal ikke tilby, gi, godta eller motta - direkte eller indirekte - bestikkelser eller andre fordeler for å skaffe oss personlige eller forretningsmessige gevinster.

Samarbeidspartnere

Vi kan ikke nå våre mål uten et tillitsfullt forhold til våre samarbeidspartnere. Vi forventer derfor at våre samarbeidspartnere opptrer på en måte som harmoniserer med våre etiske krav.

Habilitet og integritet

Vi forvalter betydelige midler på vegne av samfunnet og er avhengig av tillit. Vi har derfor absolutte krav til våre medarbeideres og samarbeidspartneres redelighet og forretningsmoral.

Taushetsplikt

Selv om vi ønsker størst mulig åpenhet om - og innsyn i - vår virksomhet, må vi hindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade oss og våre samarbeidspartnere. Alle våre ansatte har derfor undertegnet en taushetserklæring.

Innsideinformasjon

Vår virksomhets karakter gjør at medarbeidere og samarbeidspartnere kan få tilgang til informasjon som kan påvirke verdien på børsene. Alle må derfor være spesielt varsomme i sin håndtering av denne type kunnskap.

Beskyttelse av eiendeler

Alle eiendeler som tilhører Enova skal forvaltes og beskyttes på en egnet måte og ikke brukes til formål som ikke er knyttet til virksomheten.

Kommunikasjon

Vi gir opplysninger til - og kommuniserer åpent og nøyaktig med - alle som måtte være interessert i vår virksomhet. Kommunikasjon med media skjer i tråd med våre retningslinjer for mediekontakt.

Politisk virksomhet

Vi støtter ikke spesifikke politiske partier eller politikere. Vi deltar i den offentlige debatten når det er i vår – eller vår «oppgaves» – interesse. Alle som jobber for oss står imidlertid fritt til å delta i den politiske debatten slik de selv måtte ønske.

Rus og adferd

Vi er en rusfri virksomhet. Ingen skal være påvirket i arbeidstiden. Vi har også nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester i jobbsammenheng.

Hvis du ønsker å lese våre etiske retningslinjer i sin helhet, så finner du dem Etiske retningslinjer Enova SF.pdf