Enovas strategi innen transport

Langsiktig målsetting: En utslippsfri og konkurransedyktig transportsektor tilpasset framtidens behov.

Transport er en av bærebjelkene i samfunnet og effektiv transport er en forutsetning for verdiskaping i andre sektorer. Samtidig står transport står for rundt en tredel av de nasjonale klimagassutslippene, og sammenlignet med øvrige europeiske land dominerer transportutslippene i Norge den andelen av utslipp som ikke er dekket av EUs kvotemarked for klimagassutslipp. Derfor blir utslippskutt i transportsektoren spesielt viktig for at Norge skal levere på internasjonale klimaforpliktelser.

Sektoren må:

  • Utvikle nye transportløsninger som møter framtidens behov
  • Konvertere til fornybare energibærere og klimavennlige transportmidler
  • Utnytte det sterke maritime miljøet til teknologiutvikling og radikal innovasjon

Enova vil:

  • Prioritere utvikling av teknologi og nye løsninger, med særlig vekt på maritim sektor hvor Norge har betydelig verdiskaping i hele verdikjeden
  • Prioritere en markedsdrevet utvikling av infrastruktur og transportløsninger som gir et godt samspill med øvrig energiforsyning
  • I samspill med andre offentlige aktører legge til rette for økt bruk av effektive transportformer og redusert transportbehov

Les den komplette strategien for sektoren ved å laste ned Enovas virksomhetsstrategi nedenfor.

Last ned Enovas virksomhetsstrategi