Et biogassmarked i bevegelse

Biogass er allerede i dag et godt alternativ for mange tyngre kjøretøy, og det siste året har også modellutvalget på gasskjøretøy blitt bedre. Men hvilke transportører investerer i gasskjøretøy hvis det ikke finnes nok fyllestasjoner? Og hvem bygger fyllestasjoner hvis det ikke finnes nok

kunder og ikke produseres nok biogass? Og hvem bygger anlegg for å produsere biogass hvis det ikke finnes kjøpere?

I slike tilfeller, hvor det er avhengigheter i begge retninger langs en hel verdikjede, skal det mye til for at markedet løser oppgaven på egen hånd. Gjennom virkemidler som spenner fra investeringsstøtte for biogassproduksjon til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy samarbeider Enova med offensive aktører i markedet for å bygge opp en konkurransedyktig verdikjede for biogass i Norge.

I 2018 ga Enova blant annet 3 millioner kroner i støtte til transportørene Tine og Litra for innkjøp av henholdsvis 10 og 4 gassdrevne lastebiler. Begge selskapene hadde da inngått intensjonsavtaler med Skagerak Naturgass om bruk av en ny fyllestasjon ved E18 i Vestfold, en fyllestasjon gjort mulig med 6 millioner kroner i støtte fra Enova. Skagerak Naturgass skal i sin tur kjøpe biogassen fra Den Magiske Fabrikken og VEAS, som begge har fått støtte
fra Enova for å etablere produksjonsanlegg. 

Dette eksemplet viser for det første at det er bevegelse i biogassmarkedet. For det andre ser vi hvordan samspill mellom offensive aktører i verdikjeden og mellom aktørene og Enova må til for at ting skal skje.

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

Transportmidlene blir stadig mer energieffektive, men foreløpig spises denne klimagevinsten opp av økte transportmengder. Uten at utslippsintensiteten på det enkelte transportmiddel kuttes drastisk, vil derfor utslippene fra veitrafikken øke fremover.

For at nullutslippsalternativene skal bli konkurransedyktige, er det behov for teknologiutvikling på kjøretøysiden, spesielt for tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner. For at flere skal kunne anskaffe og benytte nullutslippskjøretøy behøves det også tilgjengelig, konkurransedyktig infrastruktur, som lademuligheter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for andre alternative drivstoff.