Tester ut mikronett utenfor Trondheim

TrønderEnergi Nett jobber med strømprodukter for mikronett (offgrid-løsning) som alternativ på steder hvor tilknytning til kraftnettet er samfunnsøkonomisk utfordrende. Med 5 millioner kroner i støtte fra Enova skal selskapet realisere et mikronett på Byneset i Trondheim som vil være fullstendig frakoblet distribusjonsnettet. Demonstrasjonsprosjektet vil inkludere både vind, sol,

batteri og hydrogen, og med denne kompleksiteten og størrelsen må det anses som å være det første i sitt slag i Norge. Mikronett som dette vil bidra til økt produksjon fra fornybare energikilder, reduserte utslipp fra dieselaggregater og mindre behov for investering og utbygging av strømnettet.

Lokal energiproduksjon er ikke konstant og varierer mye. Å få ny teknologi til å fungere godt opp mot dem som har behov for energi året gjennom er utfordrende. For å sikre sluttbrukerne en stabil strømforsyning trengs det helt nye løsninger for styring. Prosjektet skal derfor teste at systemet tilfredsstiller kravene til elektrisitetsforsyningen som det norske sentralnettet er pålagt med tanke på vern, leveringssikkerhet og leveringskvalitet.

En vellykket demonstrasjon vil redusere den teknologiske risikoen slik at teknologien kan flyttes til øygruppa Froan i Frøya kommune for å gjøre øyene Sørburøy, Nordøy og Sauøy selvforsynt. Løsninger som dette kan fullt ut erstatte tilkobling til distribusjonsnettet i grisgrendte områder, men kan også etableres mer bynært der det er lite kapasitet i strømnettet. Oppdrettsanlegg, fyrstasjoner, øysamfunn, hyttefelt og nye boligområder er områder hvor mikrogrid kan være
aktuelt, og hvor man kan erstatte fossile alternativer som dieselaggregater

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

I lavutslippssamfunnet må energibruken vår være basert på fornybare energiressurser, og de ressursene vi har må utnyttes effektivt. Det krever videre utvikling av teknologier både for fornybar kraftproduksjon og for teknologier som bidrar til utnyttelse av fornybare ressurser til annen energibruk, som for eksempel biodrivstoff og andre energibærere.

Det er sannsynlig at Norge selv med betydelig og vellykket innsats for å effektivisere både energi- og effektbruk vil ha behov for mer fornybar energi inn i lavutslippssamfunnet. Enova skal bidra til at nye løsninger og ny teknologi for å øke produksjonen av fornybar kraft og annen utnyttelse av fornybare ressurser utvikles og tas i bruk.