Strategi for utvikling av virksomheten

Hvilke strategiske grep må Enova som organisasjon ta for å levere på rollen som forvalter? Hvilke grep må Enova ta for å være best mulig skikket til å møte framtiden?

Enovas virksomhet skal være innrettet for å levere best mulig på oppdraget som Enova har på vegne av samfunnet. Dette oppdraget skal vi utføre på en måte som er tråd med organisasjonens visjon, verdier og de føringene som gjelder for Enova.

Enova har tatt noen strategiske valg for organisasjonen som i utgangspunktet er uavhengig både av samfunnsoppdraget og forvalterrollen. Disse valgene utformer måten vi leder, utvikler og driver organisasjonen på. Enova har valgt å være en verdibasert organisasjon. Det betyr at vi søker å integrere vår visjon (livskraftig forandring) og våre verdier (markedsnær, modig, grundig og lærende) i alle deler av arbeidshverdagen.

Den verdibaserte organisasjonen, tilslutning til visjon og verdier, styrkebasert ledelse, og målrettet lagorganisering danner grunnlaget for Enovas kultur. Samspill på tvers av fagmiljø er en forutsetning for å lykkes. Økt kompleksitet og større behov for innovasjon gjør at kontinuerlig utvikling i form av systematisk trening blir enda viktigere. Endring, og evne til endring og utvikling, blir sentralt både for individet og organisasjonen.

Langsiktige målsettinger

Les den komplette strategien for videreutviklingen av virksomheten ved å laste ned Enovas virksomhetsstrategi nedenfor. Du finner de fulle beskrivelsene i strategiens kapittel 5.

LAST NED ENOVAS VIRKSOMHETSSTRATEGI

Operasjon: En innovativ og profesjonell forretningspartner

Enova forvalter betydelige beløp på vegne av samfunnet – det forplikter. Enova skal være transparent og effektiv i sin forvaltning av midlene. Et bredt mandat innebærer et stort mangfold, både i tilbud til markedet og i de enkelte prosjektene.

Når vi går inn i stadig flere prosjekter hvor det utvikles ny teknologi, betyr også det flere prosjekter som er forretningskritisk for prosjekteier. Kravet til en ryddig og forsvarlig håndtering av konfidensiell prosjektinformasjon vil derfor øke.

Teknologifokus og mer avanserte virkemidler vil gi flere komplekse prosjekter, og det krever en grundig saksbehandling. Individuell saksbehandling legger beslag på betydelige ressurser, og enda viktigere, medfører «ventetid» for prosjektene. Skal Enova effektivt behandle komplekse prosjekter, må vi utnytte potensialet som ligger i automatisering og digitalisering.

Enova prioriterer

  • Profesjonell håndtering av komplekse prosjekter
  • Å utnytte potensialet for automatisering og digitalisering
Organisasjon: Kompetanse til å flytte samfunnet

Enova må kunne tilpasse seg endringer i forvaltningsoppdraget. Eksempelvis har Enova fra 2017 fått en tydeligere rolle inn mot reduserte klimagassutslipp og utvikling av ny energi- og klimateknologi. Disse områdene vil utgjøre en vesentlig del av virksomheten framover.

Det som gjør Enova unik som virkemiddelaktør er ikke dybdekunnskap om enkeltteknologier og markeder, men hvordan vi kombinerer kompetanse om marked, virkemidler og politikk for å utløse markedsendring, teknologiutvikling, og omstilling mot lavutslippssamfunnet. En spissing inn mot denne kjernekompetansen er en forutsetning for å ha tilstrekkelig fleksibilitet i organisasjonen, både for å kunne levere godt på det eksisterende mandatet, men også fordi det setter organisasjonen i stand til å håndtere små og store endringer i forvaltningsoppdraget.

Enova prioriterer

  • Å spisse Enovas kjernekompetanse
  • Fleksibilitet i organisasjonen

Posisjon: En drivkraft for omstilling

For å kunne lykkes med oppdraget er Enova avhengig av å ha tilstrekkelig handlingsrom til å gjøre de gode valgene, og tilstrekkelig gjennomslag i markedet til å utløse endring.

Det er etter hvert etablert en bred enighet i samfunnet om behovet for omstilling til lavutslippssamfunnet, men forslagene om hvordan en kan og bør komme dit varierer betydelig. For de fleste aktører vil ståstedet prege bildet av hvordan omstillingen bør skje. Her kan Enova spille en unik rolle. Der andre samfunnsaktører ser på hvordan en omstilling kan la seg gjøre fra sitt utgangspunkt, er vårt mandat nettopp å bidra til omstillingen – omstillingen er vårt utgangspunkt.

Enova har svært mange kontaktpunkt mot samfunnet. Alle møteplassene er en anledning til å øke vårt handlingsrom og vår gjennomslagskraft. Det er i møte med våre omgivelser vi skal inspirere til å delta i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og det er der vi skal legge til rette for at omstillingen skjer.

Enova prioriterer

  • Å bruke vår unike posisjon til å inspirere til omstilling
  • Å foredle informasjon til innsikt