Omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom tydelige markedsendringsmål og i samspill med markedet

Figur 1. Prinsippskisse av teknologi- og markedsutvikling
Boks 1. Statsstøtte

Enovas virkemidler vil i de aller fleste tilfeller falle inn under EØS-avtalens statsstøttedefinisjon. Det innebærer at Enova må ha en statsstøtterettslig hjemmel for sine ordninger for at de skal være lovlige. Statsstøtte er pr definisjon konkurransevridende og derfor i strid med EØS-avtalen. Grunnprinsippet er at statsstøtte likevel kan benyttes som virkemiddel dersom det gode formålet med støtten utligner den negative effekten på konkurransen. Miljøstøtte er typisk et slikt formål. For å oppnå en felles målsetning om effektiv energibruk, reduserte klimagassutslipp og forsyningssikkerhet kan en gi insentiver til markedet som medfører at klimavennlig teknologi velges framfor andre mindre miljøvennlige alternativer. 

Forutsetningen for at statsstøtte skal være lovlig og hensiktsmessig ut fra hensynet til effektiv ressursbruk, er at støtten er avgjørende for at den miljøvennlige investeringen blir gjennomført. Støtten skal med andre ord bare gis til prosjekter som ellers ikke ville bitt gjennomført. Støtten skal videre være knyttet til merkostnadene med det miljøvennlige valget framfor det som vil være investors alternativ. 

Statsstøttereglene er en viktig rammebetingelse for Enova, men selv om regelverket rammer inn virkemiddelbruken har Enova godt handlingsrom gjennom ordninger som er etablert innenfor rammene av regelverket og har ESAs godkjennelse.