Omstilling til lavutslippssamfunnet

Livskraftig forandring

Innen 2050 må utslippene av klimagasser ned mot eller under null. 

Denne omstillingen til lavutslippssamfunnet er en felles global utfordring. Hvis Norge skal klare sin del av denne jobben samtidig som vi skal ivareta dagens velferdssamfunn, vil det kreve en livskraftig forandring. 

«Livskraftig forandring er Enovas visjon»

På veien mot lavutslippssamfunnet må vi kutte utslipp samtidig som vi må skape nye verdier. For å få til dette må våre fornybare energiressurser utnyttes på en effektiv måte, og det må satses sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. 

Løsningene vi satser på i dag må være levedyktige i lavutslippssamfunnet

Ingen kan med sikkerhet beskrive lavutslippssamfunnet i detalj eller garantere hvilke løsninger som det er verd å satse på i dag. De endringene Enova fremmer må imidlertid være relevante på vei mot lavutslippssamfunnet. For eksempel må Enova legge vekt på å fremme nullutslippsløsninger fremfor å støtte effektivisering av fossile teknologier. 

Omstillingen til lavutslippssamfunnet kan betegnes som verdens største snuoperasjon. Mye kan gjøres raskt, mens andre endringer krever tid gjennom langsiktig innsats. Enova er bevisst på at noen av valgene som gjøres i dag ikke gir umiddelbare resultater, men vil være avgjørende på lenger sikt. 

Det er avgjørende at løsningene Enova fremmer har mulighet til å utvikle et lønnsomt og bærekraftig marked. Uten et slikt potensial er det vanskelig å se for seg varige markedsendringer. Ideelt bør fossilfrie løsninger ha potensial til å konkurrere ut bruk av fossil energi gjennom at de er billigere og bedre. Men i noen tilfeller er man likevel avhengige av reguleringer eller andre inngrep i markedet for at løsningene skal kunne konkurrere ut de fossile løsningene. Enova kan legge grunnlaget for fremtidige reguleringer gjennom å demonstrere hva som er mulig. Endringene Enova prioriterer må ha en plass i lavutslippssamfunnet både når det gjelder klima-, energiforsynings- og forretningsmessig bærekraft.

Seks missions som bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet

På bakgrunn av disse overordnede prinsippene har Enova prioritert seks tematiske satsinger, missions, som vil spille en avgjørende rolle for å få til omstillingen til lavutslippssamfunnet: 

  • Markedet velger nullutslipp fartøy
  • Markedet velger nullutslipp kjøretøy
  • Markedet velger nullutslipp industri
  • Markedet velger å bruke energi og ressurser effektivt 
  • Markedet velger å utnytte fleksibiliteten i energisystemet
  • Markedet velger å utnytte fornybare ressurser

Disse seks satsingene er neppe tilstrekkelige til å ta oss hele veien til lavutslippssamfunnet, men er viktige bestanddeler i et slikt lavutslippssamfunn. For å lykkes med våre seks missions må det skje varig endringer i markedet. 

Markedet velger nullutslipp fartøy

Transport står for rundt 1/3 av innenlandske klimagassutslipp og om lag 55 % av innenlandske ikke-kvotepliktige utslipp. Maritim sektor står for om lag 20 prosent av transportutslippene. Norge er i en unik posisjon med et velutviklet økosystem rundt maritim sektor. Det har skjedd og skjer en rivende utvikling rundt elektrifisering, spesielt for kortere samband og skip som opererer på dynamisk posisjonering (DP). 

Ved langsiktig og dedikert satsing skal Enova stimulere markedet gjennom både teknologiutvikling og markedsintroduksjon som bidrar til en raskere og større omlegging av norsk skipsfart og videre internasjonal skipsfart. 

Markedet velger nullutslipp kjøretøy

Landtransport står for den største delen av Norges ikke-kvotepliktige utslipp. Også her er det en rivende utvikling, spesielt innen batterielektriske løsninger. Elektrisitet som energibærer er det primære alternativet for fossilt drivstoff, i tillegg til biodrivstoff og - på lengre sikt - hydrogen. 

Enova skal bidra til at nullutslippskjøretøy i alle deler av den landbaserte transportsektoren blir et konkurransedyktige alternativ til fossile løsninger. Infrastruktur for fossilfrie drivstoff er også en viktig del av denne utviklingen.  

Markedet velger nullutslipp industri

Industriell virksomhet står i dag for om lag 50 % av alle norske klimagassutslipp. Olje- og gassutvinning og prosessindustrien utgjør de to største utslippssektorene.  Nasjonale mål innebærer at industrien må ha tilnærmet null utslipp i 2050. 

Om lag 40 % av de nødvendige utslippskuttene er avhengige av utvikling og implementering av ny prosessteknologi og løsninger som ikke er på markedet i dag. Innenfor deler av industrien er det ikke mulig med nullutslippsteknologi, og der må innsatsfaktoren fossilt karbon erstattes med biobaserte reduksjonsmidler. Utviklingsløpene innenfor industrien er lange og kostnadskrevende. Hvilke teknologier og løsninger som til slutt vinner frem er i dag vanskelig å si noe om. 

Enova skal, gjennom en bred teknologisatsing allerede nå, bidra til at industrien både er godt forberedt på lavutslippssamfunnet og fortsatt spiller en stor rolle for norsk verdiskaping. 

Markedet velger å bruke energi og ressurser effektivt 

Reduserte klimagassutslipp og bruk av energi og andre ressurser henger tett sammen. Potensialet for lønnsomme energieffektiviseringstiltak er stort, bare innenfor yrkesbygg er det beregnet til 9 TWh. Effektiv ressursbruk omfatter også utvikling av nye materialer og produkter. I alle sektorer er det potensial for å utnytte energi og ressurser mer effektivt. 

Det har vist seg å være krevende å oppnå markedsendring for energieffektivisering med investeringsstøtte som virkemiddel. Det er derfor viktig at Enova identifiserer markedsendringer der både potensialet er stort og sannsynligheten for suksess er høy. 

Enova skal utnytte mulighetene som bidrar til at det lønnsomme potensialet for effektiv energi- og ressursbruk utnyttes, og at potensialet økes ved å bidra til at ny teknologi utvikles og tas i bruk.

Markedet velger å utnytte fleksibiliteten i energisystemet

Et fleksibelt og sikkert energisystem er avgjørende for overgangen til lavutslippssamfunnet. Særlig som følge av økt bruk av elektrisitet til erstatning for fossile energibærere, i tillegg til en større andel ikke-regulerbar fornybarproduksjon. Ny teknologi og nye tjenester må tas i bruk og videreutvikles for å bidra til økt fleksibilitet og sikre effektiv bruk av energisystemet. Dette gjelder fra de store produsentene og forbrukerne, via nettinfrastrukturen, og helt ut til sluttbruker. Et bedre samspill mellom kraftsystemet og termiske energisystemer vil også bidra til et kostnadseffektivt og fleksibelt energisystem. Etter Enovas vurdering er det store muligheter for å utnytte dagens fleksibilitet i energisystemet bedre, i tillegg er det potensial for å utvikle nye løsninger som bidrar til økt fleksibilitet.

Enova skal bidra til at fleksibiliteten i dagens energisystem utnyttes, og at potensialet økes ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi, nye løsninger og nye forretningsmodeller.

Markedet velger å utnytte fornybare ressurser

I lavutslippssamfunnet må vårt energiforbruk være basert på fornybare energiressurser og de ressursene vi har må utnyttes effektivt. Det krever videre utvikling av teknologier for fornybar kraftproduksjon og teknologier som bidrar til utnyttelse av fornybare ressurser til annen energibruk (f. eks biodrivstoff og andre energibærere). 

Enova skal bidra til at nye løsninger og teknologi for å øke produksjonen av fornybar kraft og annen utnyttelse av fornybare ressurser utvikles og tas i bruk.