Oppdraget

Styringsavtale med KLD

Enovas oppdrag er gitt av styringsavtalen mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Enova. Bakgrunnen for gjeldende styringsavtale er blant annet energimeldingen  som ble vedtatt av Stortinget i 2016. Meldingen peker på Enova som et sentralt virkemiddel i utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunn.

Både energimeldingen* og styringsavtalen setter reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp som overordnede mål for Enovas virksomhet.

Styringsavtalen inneholder i tillegg tre konkrete delmål: 

  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk

Avtalen presiserer at Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer. Det vil si at energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt bli foretrukket uten støtte.

I avtalen er det fastsatt fire måleindikatorer som er førende for utvikling av Enovas virkemidler i perioden 2017-2020:

  • Klimaresultater tilsvarende 0,75 millioner tonn CO2-ekv. i ikke-kvotepliktig sektor
  • Energiresultater tilsvarende 4 TWh
  • Effektresultater tilsvarende 400 MW
  • Innovasjonsresultater tilsvarende utløst innovasjonskapital på 4 milliarder kroner

Klima, teknologi og forsyningssikkerhet spiller sammen mot lavutslippssamfunnet

Avtalen er tydelig på at Enova skal prioritere prosjekter som gir reduserte klimagassutslipp. Det innebærer å støtte både prosjekt som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030 samt prosjekt som bidrar til økt innovasjon innen energi- og klimateknologi, som på sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Et moderne samfunn stiller store krav til forsyningssikkerhet. Det norske energisystemet er i dag robust og forsyningssikkerheten er god. Men i et lavutslippsscenario med større etterspørsel etter elektrisk energi og effekt kan dette bli utfordret. Enova skal derfor bidra til styrket forsyningssikkerhet gjennom tiltak som reduserer belastningen i kraftsystemet, i tillegg til økt fleksibilitet på etterspørselssiden. 

Målet om lavutslippssamfunnet er umulig å nå uten innovasjon. Innovasjon kan være en lang prosess fra ide til konkurransedyktige løsninger i markedet. For industrisektoren har det vist seg at tiden fra laboratoriet til ny etablert industriell prosess kan ta flere tiår. Derfor er det kritisk at innovasjonsløpene starter allerede nå, om man skal ha en realistisk mulighet til å nå lavutslippssamfunnet. Enova vil derfor bidra til økt innovasjon innen energi- og klimateknologi.

Økonomiske rammer

De økonomiske rammene som ligger til grunn for avtalen er på om lag 2,7 milliarder kroner per år. Det er viktig for Enova å forvalte offentlige midler effektivt, slik at samfunnet får mest mulig resultat per krone. 


Fotnote:
* Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030