Sammendrag av strategien

Innen 2050 må utslippene av klimagasser ned mot eller under null. Denne omstillingen til lavutslippssamfunnet er en felles global utfordring. Hvis Norge skal klare sin del av jobben samtidig som vi skal ivareta dagens velferdssamfunn, vil det kreve en livskraftig forandring. Livskraftig forandring er Enovas visjon.

Enovas oppdrag er gitt av styringsavtalen mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Enova. Overordnet mål for Enova er reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. I tillegg inneholder avtalen tre delmål knyttet til konkrete bidrag til reduserte klimagassutslipp i 2030, økt innovasjon mot lavutslippssamfunnet og styrket forsyningssikkerhet. 

Enova har prioritert seks tematiske satsinger, missions, som vil spille en avgjørende rolle for å få til omstillingen til lavutslippssamfunnet: 

  • Markedet velger nullutslipp fartøy
  • Markedet velger nullutslipp kjøretøy
  • Markedet velger nullutslipp industri
  • Markedet velger å bruke energi og ressurser effektivt 
  • Markedet velger å utnytte fleksibiliteten i energisystemet
  • Markedet velger å utnytte fornybare ressurser

For å realisere våre missions er det nødvendig med varige endringer i mange markeder. Dette er endringer som i dag ikke realiseres på grunn av ulike markedssvikter, manglende teknologier eller lav lønnsomhet. Enova har gitte økonomiske rammer og må prioritere hvilke markedsendringer vi vil rette innsatsen mot. Viktige forhold å ta hensyn til er blant annet tidspunkt for når endringen vil skje og hvilke resultater knyttet til klima, innovasjon og forsyningssikkerhet vi kan forvente å oppnå. Markedsendringene som bygger opp under de tematiske satsingene utgjør Enovas portefølje av markedsendringsmål. Enova har valgt å fokusere på markedsendringsmål som:

  • Kan realiseres raskt, og før 2030
  • Vektlegger reduksjoner av klimagassutslipp i 2030 og økt innovasjon innen energi- og klimateknologi mer enn innsastsen direkte rettet mot forsyningssikkerhet
  • I større grad er rettet mot teknologiutvikling fremfor markedsutvikling

Prioriteringene knyttet til sammensetting av porteføljen av markedsendringsmål gir viktige strategiske føringer for Enova i årene fremover.