Strategiske valg for utviklingen av Enova SF

Enova skal være innrettet for å levere best mulig på det oppdraget vi til enhver tid har på vegne av samfunnet.

Samspill på tvers er en forutsetning for å lykkes. Økt kompleksitet og større behov for innovasjon gjør at kontinuerlig utvikling blir enda viktigere. Evne til endring og utvikling blir sentralt både for individet og organisasjonen. 

Vi har valgt å gjøre en tredeling av dette og knytte det til begrepene operasjon, organisasjon og posisjon.

 • Operasjon er hvordan vi utvikler og utfører arbeidsprosesser
 • Organisasjon er hvordan vi utvikler og bruker kompetanse
 • Posisjon er hvordan vi utvikler og bruker kunnskap og kompetanse eksternt til å nå mål 

Operasjon

Enovas operasjon er alle arbeidsprosessene vi gjør for å levere på oppdraget vi har. Kjerneprosessene er:

 • Analysere muligheter for markedsendring og gjøre valg
 • Utvikle, evaluere og forbedre virkemiddel
 • Målrettet markedsarbeid, levere tjenester og samle data

Enova samarbeider med markedsaktørene tidlig i beslutningsprosessen gjennom dialog og gjensidig kunnskapsoverføring. Enova samarbeider og samspiller også med andre virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner, politiske aktører og departement. Med vår kompetanse i spennet mellom politikk, virkemiddelbruk, marked og fag kan Enova både som rådgiver for våre eiere og som samarbeidspartner for markedet peke på andre, nye og innovative løsninger som kan bringe oss mot lavutslippssamfunnet.

Prosjektene Enova involveres i er ofte forretningskritiske for prosjekteier, og prosjektene er ofte komplekse. Komplekse prosjekter må håndteres profesjonelt gjennom at ansatte besitter nødvendig kompetanse om hvilke rammebetingelser som gjelder for de ulike virksomhetene og hvilke muligheter som finnes. Enova skal ha en profesjonell håndtering av forretningssensitiv informasjon.

Digitalisering av stadig flere samfunnsområder skaper nye muligheter og nye forventninger. Gjennom samhandling mellom ulike offentlige systemer åpnes det for stadig større grad av automatisering, effektivisering, informasjonsdeling og brukertilpasning.

Enova skal utnytte potensialet for automatisering og digitalisering. Dette er viktig for å kunne tilby effektive løsninger for Enovas kunder og for å frigjøre ressurser til mer komplekse oppgaver som ikke lar seg automatisere. Viktige satsingsområder framover er ytterligere automatisering av den interne saksbehandlingen, søknadsfunksjonalitetene og kundekontakt. Digitalisering av saksbehandlingssystem og grensesnitt mot markedsaktørene vil åpne opp for enklere kommunikasjon med søkere og spare alle parter for tid og ressurser. Digitalisering gir også gode muligheter for informasjonsdeling og utvikling av nye virkemidler basert på erfaringsdeling og økt kunnskap.   

Operasjon: Enova skal være en innovativ og profesjonell samarbeidspartner

Det betyr at Enova skal prioritere:

 • En profesjonell håndtering av komplekse prosjekter
 • Å utnytte potensialet i automatisering og digitalisering 

Organisasjon

Et mandat som dekker alle sektorer, store deler av verdikjeden fra pilotering til markedet og ulike fagområder som klima og forsyningssikkerhet, setter store krav til hvordan Enova utvikler og utnytter sin kompetanse. Bakteppet er at Enova skal være en liten og effektiv organisasjon som kan tilpasse seg endringer i forvaltningsoppdraget.

Enovas verdi ligger i den kunnskapen og erfaringen som organisasjonen har opparbeidet seg gjennom 16 år som virkemiddelaktør. Vår kjernekompetanse er hvordan vi gjennom å kombinere kompetanse om marked, barrierer, virkemidler og politikk kan effektivt og målrettet utløse markedsendring, teknologiutvikling og omstilling mot lavutslippssamfunnet.

Enova må vurdere nøye hvilken kompetanse Enova skal bygge opp internt, og hvilke kompetanseområder vi mer effektivt kan dekke gjennom eksterne leverandører, andre offentlige aktører og samarbeidspartnere.

En spissing inn mot kjernekompetansen er en forutsetning for å ha tilstrekkelig fleksibilitet i organisasjonen. Virkemiddelsammensetning og ressursbehov i de ulike sektorene vil kunne variere betydelig over tid. For å være best mulig rigget til å håndtere dette må den kompetansen Enova sitter på internt være anvendbar på et bredest mulig sett av utfordringer.

En videre utvikling av kjernekompetansen i virksomheten, sammen med betydelig fleksibilitet, er ikke bare en forutsetning for å kunne levere godt på det eksisterende mandatet, men setter også organisasjonen i stand til å håndtere små og store endringer i forvaltningsoppdraget.  

Organisasjon: Kompetanse til å flytte samfunnet

For å realisere strategien og svare på oppdragsavtalen skal Enova prioritere å:

 • Spisse kjernekompetansen
 • Skape fleksibilitet i organisasjonen

Posisjon

Den langsiktige ambisjonen for Enovas samfunnsoppdrag – omstillingen til lavutslippssamfunnet - er krevende for alle. Enova har liten kraft alene. For å lykkes må alle deler av samfunnet gjøre sin del av jobben. Noen må gå foran, men alle må med for å komme i mål med omstillingen. Enovas tilgang på informasjon og unike posisjon gjør oss i stand til å gå foran, men det krever videre utvikling.

Enova har lang erfaring, stor tilgang på informasjon fra markedet og verden rundt oss og en prosjektportefølje på over 8000 prosjekt med både suksesshistorier og mindre vellykkede prosjekt. Vi må benytte denne erfaringen og informasjonen til å skape innsikt og felles forståelse av hva utfordringen innebærer og hvordan den kan løses.

Avtalen med KLD har fokus på de langsiktige effektene av Enovas virksomhet. Det gir en utfordring knyttet til å synliggjøre effekten av Enovas aktiviteter. Enova må vise at det vi gjør skaper den endringen som trengs og at vi er på riktig vei mot målet. Det er viktig for både gjennomslag i markedet og framtidig handlingsrom.

Parallelt med dette vil omverdenens interesse i om vi leverer resultater øke. For å møte dette på en god måte må vi videreutvikle metodikken for hvordan vi rapporter på våre aktiviteter og resultater, og hvordan vi leverer på oppdraget.

Skal Enova lykkes er det avgjørende at vi har troverdighet i markedet, tillit hos våre eiere og i det politiske miljøet. Denne posisjonen må komme fra hva vi gjør og hva vi kan, og den må kommuniseres slik at budskapet får gjennomslag. God troverdighet gir gjennomslag i markedet til å utløse endring og tilstrekkelig handlingsrom til å gjøre de gode valgene.

Posisjon: En drivkraft for omstilling

For å realisere strategien og svare på oppdragsavtalen skal Enova prioritere:

 • Å bruke vår unike posisjon til å inspirere til omstilling
 • Å foredle informasjon til innsikt