Energibufring med styringssystem på fôrflåte gir økt energieffektivisering for fiskeoppdrettsanlegg

Energibufring med styringssystem på fôrflåte i Vikna i Nord-Trøndelag. Overskuddsenergi fra energiproduksjon på dagtid lagres i batterier. Batteriene benyttes til energiforsyning ombord nattestid.

Prosjekteier

Sinkaberg-Hansen AS

Teknologileverandører

  • TS Solution AS
  • Enoco AS

Teknologisk innovasjon

  • Verifisering av teknisk installasjon i fullskala, og dokumentering av faktisk oppnådde resultater
  • Videreutvikle smart energiforbruk og energiproduksjon

Kompetanseutvikling

  • Deling av erfaring, logger og resultat man erverver fra prosjektet med øvrig marked
  • Effekten av tiltaket dokumenteres gjennom omfattende styre- og loggesystem for drifts-, produksjons- og forbruksparametre.
  • Energiforbruket vil kunne måles opp imot identisk fôrflåte som brukes som referanse

Realisert spredning av teknologi

  • Ikke kjent med at tilsvarende konsept er prøvd ut på fôrflåte tidligere, verken nasjonalt eller internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Egnet for implementering ved oppdrettsflåter med energiforsyning fra diesel
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som gir mer energieffektiv drift og reduserte klimagassutslipp