Energieffektiv svømmehall på Holmen

Holmen svømmehall har blitt en av Norges mest energieffektive svømmehaller. Svømmehallen er bygget med passivhusstandard og en rekke energibesparende løsninger. Av fasiliteter i svømmehallen inngår et 25 x 21 m 8-baners treningsbasseng, et 12,5 x 12,5 m terapibasseng, 150 m2 treningsrom, og et 100 m2 sosialt rom. Cirka 80 % av varmebehovet til svømmehallen dekkes med fornybar energi om en tar med vann i bassengene (reell situasjon). Varmesystemet betjener ventilasjonsaggregater, radiatorer/konvektorer, gulvvarme, snøsmelteanlegg, bassenger, og tappevann. Varmeanlegget er vannbasert (vann-til-vann varmepumper) og har følgende energikilder: • En 120 kW varmepumpe tilknyttet 15 bergbrønner til 200 meters dybde i fjellet. • En varmepumpe tilknyttet varmegjenvinning fra gråvann (fra dusj og bakspyling fra de keramiske filtrene) til bassengvann og tappevann. • Tre varmepumper tilknyttet gjenvinning av varme fra ventilasjonsanlegget til luft, bassengvann og tappevann • 650 m2 Solfangeranlegg under parkeringsplassen. Solfangeranlegget varmer/lader opp bergbrønnene på sommerhalvåret, mens deler av anlegget fungerer som snøsmelteanlegg vinterstid. • Elkjel for reserve og spisslast På taket er det montert 330 m2 med høyeffektive solcellepaneler (monokrystallinske 270W med black backsheet) i øst/vest-montering. På taket av sykkelskurene er det lagt 26 m2 solceller. Sammen med 190 m2 vertikalt monterte høyeffektive solcellepaneler på sydveggen gir dette en total strømproduksjon på cirka 73 000 kWh, noe som dekker omkring 12 % av det årlige strømforbruket til svømmehallen. Det har blitt montert hev- og senkbar bunn i hele terapibassenget og i 3 av banene i hovedbassenget. Bunnen heves helt opp på kveldstid for å hindre avdampning fra overflaten når bassengene ikke er i bruk, noe som reduserer oppvarmingsbehovet. Til rensing av bassengvannet er det installert et keramisk filter. Dette er et relativt nytt type filter som er lite utprøvd i Norge. Sammenlignet med et sandfilter skal et keramisk filter bruke inntil 90 % mindre vann, gi inntil 50 % besparelse i kjemikalieforbruk, gi inntil 80 % plassbesparelse i teknisk rom, og spare inntil 90 % av energien til returspylevann. I tillegg er det 100 % automatisk, og sparer dermed penger til drift. Erfaringen er at blødevannskravet er dominant i en slik beregning, og at vannsparing ved spyling av keramiske filtre dermed ikke gir noen stor nettoeffekt for bygget totalt sett. Fordelen med keramiske filtre er heller det reduserte plassbehovet, økt automatiseringsgrad for enklere drift, og redusert pumpestørrelse. All belysning er bygget med LED-lys både innendørs og utendørs. Dagslysstyring reduserer energibruken til belysning ned mot 40 %.

Prosjekteier

Asker kommune

Fra venstre: Lars Bjerke, rådmann i Asker; Lene Conradi, ordfører i Asker kommune; Ragnar Slaastad Studsrød, eiendomsdirektør i Asker.

Prosjektleder Kenneth Olafsen signerer tegningene som legges i grunnsteinen.

Hovedbasseng nærmest terapibasseng til venstre i bildet. Foto: Asker kommune.

Ordfører Lene Conradi taler etter at steinen er lagt i hullet.

Byggeplass per april 2014. Foto: Asker kommune.

Støp av fasadevegg. Foto: Asker kommune.

Teknologileverandører

 • Pooltech AS
 • Enwa
 • Solel AS
 • Guard Automation AS
 • ARKÍS arkitektar ehf
 • Trio Entreprenør
 • Verkis hf
 • OP-Verkis
 • Senter for idrettsbygg, NTNU

Teknologisk innovasjon

 • Passivhussvømmehall med innovative enkelttiltak samt helhetlige løsninger
 • Lokal produksjon av el fra solceller på tak og fasade
 • Varmeproduksjon og snøsmelting fra bergbrønner og solfangere i bakken
 • Gjenvinning av varme fra gråvann og ventilasjonsanlegg
 • Innovativt overvåkning- og styringssystem

Kompetanseutvikling

 • Informasjonsspredning via Enova og FutureBuilt nettsider, befaringer, seminarer, messer. Befaringer med andre kommuner.
 • Tilrettelagt for enkel og energieffektiv drift aktuelt for fremtidige idrettsbygg
 • Masteroppgaver: Energibruk i svømmehaller med passivhusstandard (Isabel Sture - 2015) og Fokus på interaksjonsdesign og optimalisering av driften i svømmehaller (Øystein Glåmseter - 2016)
 • SIAT/NTNU skal benytte målinger fra svømmehallen til forskning og undervisning om energibruk i svømmehaller

Realisert spredning av teknologi

 • Enten første eller andre implementering av flere av enkelttiltakene i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale nasjonalt. Referanseprosjekt for svømmehaller i Norge. Innovative bygningsmessige og tekniske energiløsninger som gir store besparelser i energi og driftskostnader
 • Potensiale for tilsvarende bygg i tilsvarende klima