Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Energitiltak for nytt laboratoriebygg på Valgrinda

Søknaden omfatter tiltak for å redusere behovet for energi i et nytt laboratoriebygg som NTNU bygger på Valgrinda sør for Gløshaugen Campus. Bygget er på 2500 m2 og huser laboratorielokaler med tilhørende kontorer for geologiinstituttet på NTNU. Bygget skal står ferdig til semesterstart 2019 og byggingen har oppstart etter sommer/høst 2018. NTNU har i planleggingsprosessen fått utredet aktuelle tiltak som er mulige å gjøre på det aktuelle bygget som går utover gjeldende forskriftskrav, med tilhørende estimat for energibesparelser og merkostnader utover det å bygge etter TEK. Det er gjennomført såkalt «reelle eneregiberegninger» basert på byggets tiltenkte bruk og bruksmønster. Basert på listen over tiltak har NTNU gjort en vurdering basert på kost/nytte-verdi, energivolum, og påvirkning på fremdrift i prosjektet og helt valgt bort de tiltakene som samlet scoret lavest. Da står vil tilbake med en liste tiltak utover TEK som vi ønsker å få realisert med støtte fra Enova. Disse er: • Passive tiltak på bygningskropp (flere). • Merinvesteringer for å gjøre kjølemaskin om til varmepumpe og sammenkobling med energisystem til nabobygget (petroleumsteknisk senter, PTS). • Solcellepaneler på tak med leveranse til/ integrasjon i eget nett og 100% egenkonsum av produsert energi. Samlet vil de utpekte tiltakene redusere behovet for energi trukket fra eksternt fjernvarmenett og eksternt strømnett med til sammen ca 380 000 kwh/år; en reduksjon i forhold til referansen på omtrent 58%. Reduksjon i maksimalt effektbehov vil bli vesentlig mindre, men det blir jobbet med mulighet for å koble bygget termisk sammen med transportsentralen, noe som kan frigjøre ytterligere synergier (ikke en del av denne søknaden). Det er undersøkes i tillegg om en eventuell fordrøyningstank kan brukes som termisk lager. Klimagevinsten ved prosjektet vil være omtrent 1700 tonn CO2 hvis man regner en gjennomsnittlig utslippsbesparelse fra å spare strøm og fjernvarme på 150 gram/kwh over en periode på 30 år.

Prosjekteier

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU